Bovag logo
Politieke standpunten
0%

Politieke standpunten

Laatste update 22 september 2023Leestijd: 0 min

01Politieke standpunten

BOVAG voert een actieve lobby voor leden en hun klanten. Dat gebeurt in de Tweede Kamer, bij ministeries en bij andere overheidsorganen zoals de RDW, het CBR, de Belastingdienst, bij decentrale overheden en ook in Brussel. Dat doen we zelf en vaak ook met anderen. Zo participeren we bijvoorbeeld in de Mobiliteitsalliantie. Op deze pagina vindt u de belangrijkste politieke standpunten van BOVAG.

De betaalbaarheid van autorijden is voor BOVAG van groot belang. Maar BOVAG ziet ook dat er het nodige gevraagd wordt van de mobiliteitssector als het gaat om het halen van de klimaatdoelstellingen. De investeringen om te komen tot nul-emissiemobiliteit mogen echter niet worden afgewenteld op bezitters van benzine- en dieselauto’s. Automobiliteit moet betaalbaar en behapbaar blijven voor consument en ondernemer.

Politieke wensen en overheidsbeleid moeten aansluiten bij wat technologisch en sociaaleconomisch haalbaar is. Ze moeten kunnen rekenen op voldoende draagvlak. En ondernemers moeten kunnen rekenen op een betaalbaar en uitvoerbaar beleid waarbinnen voldoende ruimte blijft voor ondernemerschap.

Meer informatie:

BOVAG zet samen met ANWB, Natuur & Milieu, RAI Vereniging en VNA (vereniging autoleasemaatschappijen) in op een verschuiving van de belasting op auto-aanschaf en autobezit naar belasting op autogebruik die duurzaam, eerlijk en betaalbaar is. Hiertoe heeft deze coalitie een nieuw autobelastingplan gepresenteerd. Kijk voor meer informatie op www.toekomstautobelastingen.nl en lees meer in dit nieuwsbericht.

Lees ook:


BOVAG verheugd over autobelastingpassage in coalitieakkoord: Taboe af van betalen naar gebruik  15 december 2021 2 min


Coalitie is ambitieus op klimaat, mkb-ondernemerschap en Betalen naar Gebruik, maar heeft weinig structureel budget beschikbaar voor verduurzamen mobiliteit 15 december 2021 6 min

Het huidige systeem zorgt ervoor dat het Nederlandse wagenpark steeds ouder wordt. Het vernieuwen en daarmee verduurzamen van het wagenpark draagt bij aan het halen van de milieudoelstellingen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat dit gebeurt op een voor ondernemers haalbare en voor de consument betaalbare manier.

Autobelastingen moeten voorspelbaar en robuust zijn zodat BOVAG-ondernemers en automobilisten weten waar ze aan toe zijn. BOVAG zet in op het vastleggen van de autofiscaliteit voor steeds tenminste vier jaar. In het verleden boden de zogeheten autobrieven een dergelijke stabiliteit. Helaas is hiermee gebroken door onder andere het Klimaatakkoord en de overgang van NEDC naar WLTP. En dat geeft ongewenste schokeffecten in de markt. Ook het jojobeleid bij de aanschafsubsidie voor particulieren van elektrische auto’s zorgt voor dat soort schokeffecten.

Meer informatie:

BOVAG wil extra investeringen in wegen en mobiliteit, om te voorkomen dat Nederland tot stilstand komt.

Tijdens de coronacrisis zagen we dat Nederland in staat is om regelmatig thuis te werken en gespreid naar kantoor te gaan. Ons maatschappelijk besef groeide dat niet alle overleggen op kantoor hoeven plaats te vinden, maar dat digitaal een uitstekend alternatief kan zijn.

Tegelijkertijd blijft voor veel mensen de auto een essentieel vervoermiddel, in het bijzonder voor woon-werkverkeer en sociaal verkeer buiten de randstad. Ook met het omarmen van nieuwe digitale mogelijkheden zullen door de groei van de economie, welvaart en bevolking de wegen dichtslibben en de fileproblematiek toenemen.

De investeringen in infrastructuur blijven echter achter en we zien steeds meer achterstallig onderhoud. Zo brachten de Rijksinkomsten uit verkeersbelastingen tezamen in 2019 ruim 19 miljard euro op en wordt slechts 5 miljard geïnvesteerd in wegen, spoor en regionale infrastructuur.

Tegelijkertijd moet het nieuwe kabinet werken aan het verbeteren van de doorstroming naar en in de binnensteden, zodat we slimmer gebruik kunnen maken van de beschikbare ruimte. Laadinfrastructuur moet daarbij als een essentiële vorm van infrastructuur benoemd worden binnen het Mobiliteitsfonds. Wat BOVAG betreft zetten we in op de slimme stadsdistributie van goederen, ketenmobiliteit en alternatieve vervoersbewijzen.

BOVAG zet in op een landelijk afsprakenkader voor Mobility as a Service (MaaS), waarbij uiteenlopende vormen van mobiliteit voor de reiziger geïntegreerd worden aangeboden. Doel is het creëren van de juiste randvoorwaarden voor MaaS-diensten, die aansluiten op het maatschappelijke belang en de wensen van de reiziger. En die haalbaar zijn voor ondernemers.

Meer informatie:

Steeds meer mensen kiezen ervoor om op de fiets naar het werk te gaan. Wie naar zijn werk fietst verbetert de bereikbaarheid, draagt bij aan de luchtkwaliteit en werkt daarbij ook meteen aan zijn eigen gezondheid. Voor veel werknemers en werkgevers een win-winsituatie. Met de komst van de e-bike en speed pedelecs is het potentieel bovendien enorm toegenomen door de grotere afstanden die met gemak kunnen worden afgelegd. Het is tijd dat deze nieuwe vormen van mobiliteit (en dat geldt voor meer varianten van light electric vehicles) extra gestimuleerd worden. Daarom stelt BOVAG een viertal maatregelen voor:

  1. Breng de administratieve lastendruk voor het zakelijk gebruik van de fiets terug.
  2. Breid stallingsmogelijkheden voor fietsen op mobiliteitsknooppunten uit.
  3. Leg snelfietspaden aan, zodat het potentieel van light electric vehicles zoals e-bikes speed pedelecs op een verkeersveilige wijze volledig benut wordt.
  4. Maak het fiscaal aantrekkelijk voor werkgevers en werknemers om te kiezen voor een fiets van de zaak.

Meer informatie:


De huidige en volgende generaties voertuigen staan steeds vaker in verbinding met internet en met elkaar. Verschillende vormen van mobiliteit kunnen in de nabije toekomst met elkaar communiceren. Daarmee ontstaat een nieuwe datastroom. De platformeconomie en digitalisering spelen daarmee een steeds grotere rol in de mobiliteitssector. De consument moet regie hebben op de datastroom zonder dat een keuze nadelige gevolgen voor het gebruik kan inhouden.

In het belang van de consument moet duidelijkheid komen welke data in het voertuig en door het voertuig gegenereerd wordt, waar en naar wie deze data naartoe gaat en waar deze gegevens voor worden gebruikt. De consument moet de regie krijgen. Er moeten afspraken komen over de mogelijkheden voor opt-in en opt-out voor de consument. Door de mondiaal opererende mobiliteitssector zijn heldere Europese mededingingsregels nodig om consumentenrechten hierin te kunnen beschermen en een gelijk speelveld te kunnen garanderen voor ondernemers zonder dat de fabrikant hierin een dirigerende rol heeft.

In zijn totaliteit neemt het belang van (toegang tot) voertuigdata snel verder toe, bijvoorbeeld om een auto te kunnen onderhouden of repareren. Wanneer een garagehouder geen toegang heeft tot de data uit/over een auto, zal een reparatie of onderhoudsbeurt niet mogelijk zijn.

Autofabrikanten schermen momenteel zoveel als mogelijk data af voor de automotive-retail en vertonen daarmee het gedrag van automonopolisten. BOVAG zet in op eerlijke speelvelden voor onderhoud en reparatie zodat de consument altijd naar de garage van zijn of haar keuze kan gaan.

Meer informatie:

BOVAG wil verder kijken dan de bestaande kaders. Technologie staat niet stil en is continu in ontwikkeling. Nieuwe aandrijftechnieken en energiedragers, snelladen, duurzame brandstoffen in het vrachtverkeer, het potentieel van waterstof en de nieuwste generatie diesels moeten benut worden. En daar hoort ook de juiste tank- en laadinfrastructuur bij.

Dit vraagt om tijdige investeringen en meerjarig en bestendig beleid op het gebied van alternatieve aandrijvingen. Alleen met dit brede palet kunnen we de door ons gestelde ambities in 2030 en 2050 op een betaalbare en behapbare manier halen.

Meer informatie:

Zekerheid over de accu is een belangrijk element om het vertrouwen van de consument te winnen die overweegt een gebruikte elektrische auto of fiets aan te schaffen. BOVAG werkt aan een universele accucheck voor onze leden zodat de consument bij aanschaf van een tweedehands elektrische auto kan rekenen op een kwalitatief goede accu. Daarnaast werkt BOVAG aan degelijke revisie van fietsaccu's.

Meer informatie:

Waar Nederland tot enkele jaren geleden elk jaar beter scoorde op het gebied van verkeersveiligheid, is die trend inmiddels gekeerd. BOVAG vraagt het nieuwe kabinet om op korte termijn invulling te geven aan een opvolger van het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid. Hierbij zijn extra investeringen in de veiligheid op het wegennet nodig, bijvoorbeeld voor motorrijders.

Bekijk ook:

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Bezig met laden...
Door gebruik te maken van onze website geeft U toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.