Coalitie is ambitieus op klimaat, mkb-ondernemerschap en Betalen naar Gebruik, maar heeft weinig structureel budget beschikbaar voor verduurzamen mobiliteit

Laatste update 15 december 2021 Leestijd: 6 min

Het vandaag gepresenteerde coalitieakkoord bevat voor onze sector diverse plannen. BOVAG herkent zich in een aantal plannen, ziet een aantal van onze eerdere voorstellen over autobelastingen en verlaging energieheffingen terug, maar is kritisch omdat er weinig beschikbare middelen zijn voor het verduurzamen van mobiliteit. De MKB-ondernemer wordt door de coalitie herkend en erkend en zal op diverse vlakken ondersteuning krijgen op het gebied van energietransitie en werkgeverschap. BOVAG zal de coalitie wel vragen om perspectief op een uitweg uit de Covid-crisis. 

Betalen naar gebruik 

BOVAG pleit al jaren voor de invoering van autobelasting-betalen naar gebruik (BnG), in plaats van naar bezit, en is daarom content te zien dat een voorstel hiervoor in het coalitieakkoord is opgenomen. De invoering van Betalen naar Gebruik (BnG) wordt opgestart met een wetgeving- en implementatietraject. De opstart is van belang omdat BnG een eerlijker autobelastingensysteem zal zijn, dat een grote bijdrage levert aan het terugdringen van CO2. BOVAG zal zich inspannen voor een systeem dat eerlijker is, vergroening stimuleert en de autokoper minder kopschuw maakt. Uiteraard moet dat wel met één harde voorwaarde: betalen naar gebruik komt in plaats van betalen voor bezit, het komt er niet bovenop. De coalitie zet er, tegen het advies van BOVAG, op in dat de verduurzaming door de automobilist zelf betaald wordt. Han ten Broeke, algemeen voorzitter BOVAG: "Het is goed dat het taboe van betalen naar gebruik er af is. Noodzakelijk ook. Het huidige autobelastingsysteem is onhoudbaar, oneerlijk, remt vergroening en maakt de markt grillig. En daardoor is de autokoper afwachtend. Bovendien moet de sector mobiliteit zijn bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen. Betalen naar gebruik kan daar behoorlijk bij helpen. Dat betalen naar gebruik in plaats komt van betalen voor bezit, en niet er bovenop, is een harde voorwaarde! De gemiddelde automobilist zou niet duurder uit moeten zijn."  

Lastenneutraal 

BOVAG maakt zich wel zorgen over het principe dat de overheid voor betalen naar gebruik wil hanteren: 'budgetneutraal voor de overheid'. Dat zou namelijk kúnnen inhouden dat de burgers per saldo meer gaan betalen, omdat de systeemkosten en de vraaguitval op de automobilist worden verhaald. Het belastingplan dat BOVAG eerder met vier andere partijen maakte, toont aan dat dat niet nodig is. Wat BOVAG betreft, moet betalen naar gebruik lastenneutraal worden ingevoerd voor zowel de burger als voor de ondernemer. BOVAG zal de nieuwe minister van Financiën aanbieden mee te denken over de concrete invulling van dit nieuwe autobelastingsysteem. 

De coalitie schrijft in het akkoord: "We blijven investeren in schone mobiliteit vanwege het klimaat, maar ook voor de verbetering van de luchtkwaliteit in de steden. Elektrisch vervoer wordt gestimuleerd; ook de tweedehandsmarkt. Overstimulering wordt voorkomen. De uitrol van laadinfrastructuur wordt versneld. Bijmenging van duurzame biobrandstoffen wordt gestimuleerd." Wij herkennen hierin de belangrijke elementen uit ons autobelastingplan, dat BOVAG opstelde samen met ANWB, Natuur&Milieu, RAI Vereniging en VNA. 

Verder wil de coalitie ‘hubs’ ontwikkelen waar reizigers eenvoudig kunnen overstappen naar een (deel)auto, (deel)fiets, trein of metro via multimodaal reisadvies op maat. Ook duurzame stadslogistiek en vrachtverkeer krijgen ondersteuning. 

Zorgpunten 

BOVAG heeft hierover twee zorgpunten:  
  • Verontrustend dat het akkoord voorsorteert op afbouw van de BPM-vrijstelling voor bestelwagens. Dat zou een lastenverzwaring voor het bedrijfsleven betekenen, en dat is zeer onwenselijk. 
  • Er lijkt nauwelijks geld beschikbaar te zijn vanuit het Klimaatfonds voor het stimuleren van nulemissie-mobiliteit na 2025. BOVAG vraagt hier in de lobby aandacht voor.  

Infrastructuur   

Het is hoopgevend dat de nieuwe regering meer wil investeren in infrastructuur (wegen, OV). Volgens het akkoord komt er 1,25 miljard euro per jaar extra voor beheer en onderhoud van infrastructuur. Daarnaast is er 7,5 miljard euro beschikbaar voor het ontsluiten nieuwe woongebieden. Dat is nodig. Er is veel achterstallig onderhoud en er zijn veel knelpunten op te lossen. De vraag is wel of het gereserveerde bedrag genoeg zal zijn.  

Ook worden er middelen beschikbaar gesteld voor de laadinfrastructuur en is er een klein budget voor vergroening personenvervoer en reisgedrag (thuiswerken en deelmobiliteit).  

Stimulering ondernemerschap 

De coalitie schrijft dat het mkb belangrijk is. Het groei- en innovatief vermogen van mkb ondernemers en bedrijven wordt versterkt en ondernemerschap wordt gestimuleerd. Dat betekent een meetbare aanpak van regeldruk door de mkb-toets bij wetgeving. Ook wil de coalitie het makkelijker maken om mensen in dienst te nemen en te houden, wegnemen van onnodige belemmeringen bij financiering, dichten van de financieringskloof, ondersteuning bij digitalisering en verduurzaming, een betere positie van ondernemers in het faillissementsrecht en een meer strategische benutting van overheidsaanbestedingen.   

Lastenverlichting mkb en technische opleidingen  

Het mkb krijg lastenverlichting als het gaat om loondoorbetaling bij ziekte. Daarvoor komt 300 miljoen euro per jaar beschikbaar. Het is een minimale bijdrage, maar BOVAG ziet dit wel als steun voor werkgevers. 

Het kabinet wil het minimumloon stapsgewijs met 7,5 procent verhogen om de armoedeval te verminderen. Dat steunt BOVAG van harte. Het is zaak dat de aanpak van armoedegrens en dus minimumloon door de overheid geïnitieerd wordt om concurrentie aan de onderkant van de arbeidsmarkt te vermijden. Daarnaast wordt de onbelaste reiskostenvergoeding verhoogt.  

Voorwaarde voor een ambitieus klimaatbeleid is het hebben van voldoende vakmensen, nu, maar ook op weg naar 2050. Daarom werkt de overheid plannen uit voor arbeidsmarktrelevante beroepsopleidingen in techniekhavo en kleinschalig vakonderwijs. BOVAG werkt hier al aan en deelt graag de inzichten en ervaringen om tot groei van arbeidsgeluk te komen en behoud van goede medewerkers. 

Klimaatfonds en Fit for 55  

Het eerder genoemde klimaat- en transitiefonds zorgt de komende tien jaar voor 35 miljard euro aanvullend op de huidige Subsidieregeling Duurzame Energie SDE++. Tegelijkertijd is er een verlaging van de ODE (Opslag Duurzame Energie)-heffing voor mkb-ondernemers, via een tariefaanpassing in de tweede en derde schijf. Hiertoe riep BOVAG al meerdere keren op en nu wordt een eerlijkere lastenverdeling voor het mkb gerealiseerd.   

Wat betreft het Fit for 55-pakket is het zeer terecht dat ook hier de betaalbaarheid voor het mkb meegenomen wordt. BOVAG pleit concreet voor een mkb-impact scan van de Fit for 55-maatregelen.  

 Perspectief voor ondernemers  

BOVAG roept het kabinet op om snel te komen met concreet perspectief voor ondernemers. Dat ontbreekt nu nog in het coalitieakkoord. Han ten Broeke: "Er ligt nu erg veel op het bordje van ondernemers als het gaat om de klimaatcrisis en de coronacrisis. Zicht op een uitweg uit die crisis voor het mkb is beslist noodzakelijk. De rek is uit het elastiek. Kom - als het gaat om corona - met een exit-strategie, dan wel met een strategie om op langere termijn om te gaan met de pandemie. En kom - als het gaat om klimaatmaatregelen – snel tot duidelijkheid en zekerheid voor ondernemers. Zodat ze weten waar ze aan toe zijn en weer durven te investeren en innoveren."  

 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring