Corona en personeel: wat moet u hier als werkgever mee?

Laatste update 18 maart 2020 Leestijd: 7 min

Lees hieronder de meest gestelde werkgeversvragen over personeel aan BOVAG op dit moment over het coronavirus in Nederland

Moet de werkgever maatregelen nemen om medewerkers te beschermen? 

Ja, op basis van de Arbeidsomstandighedenwet bent u verplicht om ervoor te zorgen dat uw medewerkers veilig en gezond kunnen werken. De werkgever moet dan ook zorgen voor voorlichting, instructies en gepaste maatregelen. Zorg dus voor voldoende handzeep, desinfecterende gel en tissues op de werkplek en maak regelmatig schoon. De bedrijfsarts kan u adviseren over (bedrijfsspecifieke) preventieve maatregelen. 

Een werkgever mag ook voorschriften opleggen over de manier waarop het werk uitgevoerd moet worden of voorschriften met betrekking tot de goede orde in de onderneming. Zolang de instructies redelijk zijn moeten medewerkers deze opvolgen. Dit is het instructierecht van de werkgever. U kunt uw medewerkers dan ook instrueren om de hygiënemaatregelen binnen het bedrijf na te leven. Let er ook op dat medewerkers zich hieraan houden.  

Moet ik het loon doorbetalen als een medewerker in verband met het coronavirus niet op het werk kan of wil verschijnen? 

Wanneer een medewerker ziek is gelden de normale regels bij ziekte. De medewerker meldt zich ziek en de werkgever is in principe verplicht om het loon door te betalen tot het percentage zoals dat in de cao is bepaald. Dit geldt ook als de medewerker in het buitenland zit en daar ziek is geworden. 

Het kan ook voorkomen dat een medewerker niet daadwerkelijk ziek is, maar toch niet op het werk kan verschijnen. Hij zit bijvoorbeeld in quarantaine of blijft thuis op advies van het RIVM. Ook in die gevallen heeft de medewerker vaak recht op loondoorbetaling. Dat komt doordat in de wet is bepaald dat de werkgever het loon door moet betalen als de medewerker niet werkt, tenzij de oorzaak hiervan in de risicosfeer van de medewerker ligt. De werkgever moet in dat geval dus aantonen dat de oorzaak van het niet kunnen werken in de risicosfeer van de medewerker ligt, maar dat zal vaak lastig te bewijzen zijn. U kunt de medewerker wel vragen werkzaamheden vanuit huis te verrichten wanneer dat mogelijk is. 

Wat als medewerkers door de sluiting van scholen niet naar het werk kunnen komen vanwege de zorg voor kinderen? 

Uw medewerker kan in dat geval een beroep doen op calamiteitenverlof of kort verzuimverlof. Tijdens dit verlof heeft de medewerker recht op 100% loondoorbetaling. Calamiteitenverlof of kort verzuimverlof duurt hooguit enkele dagen. Dit biedt dus geen oplossing voor de gehele periode waarin scholen en kinderopvang gesloten moeten blijven. Daar is ook geen andere wettelijke voorziening voor. Maar dit kort verlof geeft ouders wel de mogelijkheid om op korte termijn naar oplossingen te zoeken.
 
Heeft een medewerker meer tijd nodig om een oplossing te vinden? Of zijn er geen alternatieven voor opvang voorhanden? Overleg dan met de medewerker of de opvang bijvoorbeeld zoveel als mogelijk gelijk verdeeld kan worden over de beide ouders. Dit kan echter lastiger zijn wanneer bijvoorbeeld een van de partners in een van de vitale sectoren werkt en zoveel mogelijk moet blijven werken. Van de medewerker mag in ieder geval verwacht worden dat hij er alles aan doet om opvang te regelen voor de kinderen waarvoor opvang noodzakelijk is.
Wanneer het de medewerker niet lukt om opvang te regelen dan zijn er verschillende opties die u met elkaar kunt bespreken. Zo kunt u aan de medewerker vragen of hij voor een gedeelte van het verzuim vakantie- of ADV-dagen op wil nemen.Compensatie voor overwerk kan eventueel ook ingezet worden. In dat geval betaalt de werkgever 100% van het salaris door. U kunt eventueel ook, analoog aan het kortdurend zorgverlof, 70% van het loon doorbetalen tijdens het verzuim. Feitelijk is er echter geen sprake van zorgverlof nu het kind niet ziek is.

Treedt met elkaar in overleg om te kijken wat het beste past in de specifieke situatie. 

Mag ik mijn medewerkers verbieden om op vakantie te gaan naar een risicogebied? 

Een medewerker mag in zijn vrije tijd doen wat hij wil, daar heeft een werkgever niets over te zeggen. U kunt uw medewerkers dus niet verbieden om op vakantie te gaan naar een risicogebied. Wat u wel kunt doen is om dit dringend af te raden.  

Wat mag ik aan mijn medewerkers vragen in verband met het coronavirus en de privacywetgeving? 

U mag uw medewerkers vragen waar zij op vakantie zijn geweest. U mag ook vragen of zij gezondheidsklachten hebben, maar medewerkers zijn niet verplicht om antwoord te geven. Doen zij dit wel, dan mag u het antwoord niet registreren. Een werkgever mag op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming namelijk geen medische gegevens verzamelen en registreren. 

Moet de OR betrokken worden bij het opstellen van beleid rond het coronavirus? 

Ja. Deze maatregelen zijn namelijk een wijziging of aanvulling van bestaande regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden. De OR heeft daardoor instemmingsrecht. De instemmingsplicht van de OR komt alleen te vervallen als de werkgever wettelijke voorschriften opvolgt. Hiervan is bij een advies van de RIVM geen sprake. 

Bedrijfscontinuïteitsplan 

VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN hebben een handreiking opgesteld hoe u zo veilig mogelijk om kunt gaan met het coronavirus op de werkvloer. Onderdeel daarvan is het opstellen van een bedrijfscontinuïteitsplan waarmee u uw bedrijf voor kunt bereiden op de (mogelijke) gevolgen van het coronavirus. Op basis van het bedrijfscontinuïteitsplan stelt u een eigen plan van aanpak op. Waar u rekening mee moet houden bij het opstellen van het bedrijfscontinuïteitsplan vindt u in de handreiking. 

De handreiking kunt u hier downloaden

Vragen? 

Heeft u vragen met betrekking tot het coronavirus en uw personeel? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.


Coronaloket voor ondernemers: 0800 2117

De overheid heeft een speciaal telefoonnummer geopend waar ondernemers terecht kunnen met vragen over het coronavirus. Hier zitten specialisten die u kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, financiële impact en het aanvragen van de tijdelijke maatregelen Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). BOVAG is hier nauw bij betrokken. De specialisten maken onderdeel uit van het adviesteam van de Kamer van Koophandel: 0800 – 2117. Dit gratis nummer is op werkdagen geopend van 08.30 tot 17.00 uur. 

Lees ook:Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring