Aanvraag compensatie transitievergoeding mogelijk vanaf 1 april 2020 

Laatste update 11 maart 2020 Leestijd: 7 min

Het is bijna zo ver, de regeling compensatie transitievergoeding treedt op 1 april 2020 in werking. De regeling gaat over het compenseren van werkgevers voor de door hen betaalde transitievergoeding bij het ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte medewerker (na minimaal twee jaar ziekte). De regeling heeft een terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. 

Wanneer een medewerker ziek wordt, moet de werkgever minimaal twee jaar het loon doorbetalen. Ook geldt er gedurende deze periode van ziekte een opzegverbod. U mag de medewerker dus niet ontslaan. Als de medewerker meer dan twee jaar ziek is, kan de werkgever ontslag aanvragen bij het UWV of wordt een beëindigingsovereenkomst gesloten. De zieke medewerker heeft dan recht op een transitievergoeding. Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers deze betaalde vergoeding gecompenseerd krijgen, met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

Voorwaarden

De betaalde transitievergoeding wordt gecompenseerd wanneer de arbeidsovereenkomst van een langdurig zieke medewerker na minimaal twee jaar is geëindigd vanwege opzegging, ontbinding, niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst of het sluiten van een beëindigingsovereenkomst. 

Voor het aanvragen van de compensatie gelden de volgende voorwaarden: 
 • De arbeidsovereenkomst is (deels) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. 
 • De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek. 
 • De werkgever betaalde hem een transitievergoeding waar hij recht op had. 

Terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 

Ook werkgevers die tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 een transitievergoeding hebben betaald aan een langdurig zieke medewerker, kunnen met terugwerkende kracht compensatie aanvragen voor deze vergoeding. De aanvraag moet uiterlijk op 30 september 2020 ingediend zijn. Aanvragen voor compensatie van betaalde vergoedingen na 1 april 2020 moeten worden aangevraagd binnen zes maanden na betaling. 

Let op: lag het einde van de periode van twee jaar ziekte al vóór 1 juli 2015? Dan is geen compensatie mogelijk. De transitievergoeding bestond toen immers nog niet. 

Hoe hoog is de compensatie? 

De compensatie is maximaal zo hoog als het bedrag van de wettelijke transitievergoeding die de werkgever zou moeten betalen bij ontslag via het UWV of de kantonrechter. De compensatie kan bovendien niet hoger zijn dan de transitievergoeding die zou zijn betaald op de dag na een periode van maximaal twee jaar ziekte. Daardoor zal de compensatie meestal lager zijn dan de betaalde transitievergoeding. Wanneer de arbeidsovereenkomst namelijk niet na twee jaar ziekte beëindigd wordt, maar langer in stand blijft, dan loopt de hoogte van de transitievergoeding ook op. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een zogenaamd ‘slapend’ dienstverband of bij een loonsanctie opgelegd door het UWV vanwege onvoldoende re-integratie-inspanningen. Die extra periode wordt niet vergoed en komt voor rekening van de werkgever. 

Lees meer over het slapende dienstverband en de plicht van werkgever om mee te werken aan beëindiging:Het vooraf aangekondigde maximum dat de compensatie nooit hoger is dan het totale bedrag aan loon dat de werkgever tijdens de twee jaar ziekte aan de medewerker heeft moeten doorbetalen, wordt vooralsnog niet ingevoerd. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit bepaald vanwege onduidelijkheid hoe dit maximum uitgelegd moet worden. Of en wanneer dit maximum gaat worden ingevoerd, is vooralsnog niet bekend. 

Waar kan de aanvraag voor compensatie worden ingediend? 

De aanvraag voor compensatie van de betaalde transitievergoeding verloopt via het werkgeversportaal van het UWV (waarvoor eHerkenning nodig is). U vult een digitaal formulier in, ‘Aanvraag compensatie transitievergoeding’. Het UWV beslist vervolgens binnen een redelijke termijn over de compensatie. Is de transitievergoeding betaald voor 1 april 2020 dan is de beslistermijn 6 maanden. Is de transitievergoeding betaald na 1 april 2020 dan is de beslistermijn 8 weken. 

Welke documenten zijn nodig om een aanvraag in te dienen? 

Het UWV heeft een aantal gegevens nodig om te kunnen beoordelen of de werkgever recht heeft op de compensatie. Uit deze gegevens moet blijken dat: er sprake was van een arbeidsovereenkomst, hoe lang deze overeenkomst duurde, de werknemer ziek uit dienst ging, daarvoor een transitievergoeding is betaald en hoe de vergoeding is berekend. 

Documenten die nodig zijn om een aanvraag voor compensatie in te kunnen dienen zijn: 
 • kopie van de arbeidsovereenkomst met de medewerker. Als u deze niet meer heeft, dan is een document waarop de begindatum van de arbeidsovereenkomst staat ook voldoende; 
 • bewijs van einde van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit kan een van de volgende documenten zijn: 
 • de beschikking waaruit blijkt dat het UWV toestemming heeft verleend voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid; 
 • de beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst om die reden is ontbonden;  
 • de beëindigingsovereenkomst na afloop van de periode van het opzegverbod tijdens ziekte (die periode is twee jaar of langer door een loonsanctie van het UWV). Hierin moet benoemd staan dat langdurige arbeidsongeschiktheid de reden van de beëindiging is. 
 • wanneer de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van het UWV, maar van rechtswege is afgelopen: een verklaring van de werkgever dat de medewerker ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de medewerker ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts. 
 • het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon (aan de hand van loonstroken).  
 • de gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen. Om vast te stellen op welke transitievergoeding de medewerker recht had, heeft het UWV de volgende 2 loonstroken nodig: 
 • de loonstrook van de periode voor de datum waarop de medewerker 1 jaar ziek was; 
 • de loonstrook van de periode waarin het opzegverbod bij ziekte is verstreken. 
 • bewijs dat de volledige transitievergoeding betaald is en op welke datum. Bij betaling in termijnen zullen betalingsbewijzen moeten worden overlegd waaruit blijkt dat de gehele vergoeding is voldaan. 

Wanneer u een transitievergoeding betaalt aan een langdurig arbeidsongeschikte medewerker doet u er dus goed aan om de benodigde documenten te verzamelen en goed te bewaren, zodat de aanvraag voor de compensatie op tijd en volledig kan worden ingediend. 

Vragen? 

Heeft u vragen over de compensatieregeling? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.  

Download volledige regeling compensatie transitievergoeding:Lees ook:

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring