Milieu

Laatste update 29 mei 2019 Leestijd: 5 min

04 Ondergrondse tanks voor afgewerkte olie

Hoe bewaart u afgewerkte olie? De eisen hangen af van de manier waarop u dit doet: ondergronds of bovengronds. Lees hier meer over de opslag van afgewerkte olie in een ondergrondse olietank.

Wat is afgewerkte olie?

Afgewerkte olie is smeer- en systeemolie die in het afvalstadium is geraakt. Deze olie komt vooral vrij bij verbrandingsmotoren, transmissiesystemen, machines, turbines en hydraulische systemen. Een van de eisen van afgewerkte olie is een vlampunt van minimaal 60 °C. Dit is de laagste tempratuur die nodig is voor een stof om tot ontbranding te komen.

Ondergrondse opslag van afgewerkte olie: de regels

De eisen die in Nederland worden gesteld aan het opslaan van afgewerkte olie hangen af van de manier waarop deze wordt opgeslagen, in een boven- of ondergrondse opslagtank. Het doel van deze regels is uiteraard het voorkomen van vervuiling van het milieu. De regels die van toepassing zijn bij de ondergrondse opslag van afgewerkte olie zijn te vinden in het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, de PGS 28 en diverse beoordelingsrichtlijnen.

Waar moet ik op letten bij de installatie van een ondergrondse tank?  

Voordat een ondergrondse tank voor de opslag van vloeibare brandstof of afgewerkte olie geplaatst mag worden, moet er bodemonderzoek uitgevoerd worden om de huidige staat van de bodem vast te stellen. De uitkomst van dit onderzoek is de zogenaamde nulsituatie. De uitkomst van het onderzoek bepaalt of er wel of geen ondergrondse tank geplaatst mag of kan worden.

Gaat u over tot plaatsing van een tank onder de grond, dan moeten de installatie, keuring, reparatie en vervanging worden uitgevoerd door een erkend bedrijf. Deze bedrijven kunt u hier vinden. Bij het plaatsen van de tank moeten er maatregelen en voorzieningen worden getroffen die er voor zorgen dat de kans op bodemvervuiling zo klein mogelijk is (verwaarloosbaar bodemrisico), u kunt hierbij denken aan kathodische bescherming om roestvorming tegen te gaan. Bovendien moet eventuele vervuiling van de bodem te signaleren zijn. 

Eisen aan vul- en aftappunten en overvulbeveiliging  

Een vulpunt moet geplaatst zijn boven of in een vulpuntmorsbak of boven een vloeistofdichte vloer of verharding. De minimale oppervlakte van de vloeistofdichte vloer of verharding bij een vulpunt moet 12 m2 bedragen bij voorkeur met een afmeting van 4x3 meter.  

Bij elk vulpunt moet duidelijk zijn aangegeven wat de netto inhoud van de tank is en voor welk product die tank is bestemd. Is er meer dan één tank, dan moet duidelijk zijn aangegeven welk vulpunt en welke peilopening van de tank bij elkaar horen. Bij het vulpunt is het noodzakelijk om aan te geven welk type overvulbeveiliging is gemonteerd in verband met de instructie aan de tankwagenchauffeur.  

Herkeuringstermijnen ondergrondse tank 

Ondergrondse opslagtanks en hun leidingen en appendages waarin vloeibare brandstof of afgewerkte olie wordt opgeslagen moeten periodiek moeten worden gekeurd door een erkend bedrijf. Er kunnen verschillende termijnen gelden, afhankelijk van het soort tank. 

 

Andere termijnen die van belang kunnen zijn: 
  • een ondergrondse opslagtank in een grondwaterbeschermingsgebied wordt eenmaal per tien jaar herkeurd. 
  • een ondergrondse opslagtank waarin afgewerkte olie is opgeslagen wordt ten minste eenmaal per vijf jaar (van binnen) beoordeeld en gekeurd. De tank moet tenminste een keer per jaar worden geleegd. 
  • de water/sludge-controle bij stalen tanks met inwendige coating overeenkomstig BRL K779 mag eens per drie jaar in plaats van jaarlijks worden uitgevoerd; 
  • de water/sludge-meting mag jaarlijks door uzelf worden uitgevoerd volgens deze regels (WBM-protocol SIKB 6802) in plaats van door een gecertificeerde instelling; 
  • de jaarlijkse water/sludge-controle is niet noodzakelijk bij vloeistoffen van PGS-klasse 4 en afgewerkte olie. 
  • de afkeuring van een ondergrondse tank moet worden gemeld bij de gemeente en / of milieu-inspectie. Na de afkeuring moet de opslag van vloeibare stoffen worden binnen acht weken worden beëindigd en moet de vloeistof uit de tank zijn verwijderd. 

Hoe zit het met afgekeurde ondergrondse tanks?  

Om te voorkomen dat oude en afgedankte tanks stilletjes liggen weg te roesten, bestaan er voor het buitengebruikstellen van ondergrondse tanks een aantal regels. Een oude tank moet worden gereinigd en afgevoerd. Reinigen of afvoeren van een bovengrondse tank mag alleen gebeuren door een KIWA-gecertificeerd bedrijf. Na het reinigen van een tank ontvangt u het certificaat BRL-K 905 en voor het afvoeren het certificaat BRL-K 902. Het vervoeren van een lege, niet gereinigde tank waarvoor geen certificaat is afgegeven, is verboden, behalve voor bedrijven die hiervoor een ontheffing hebben.  

Meer informatie en advies?

Heeft u vragen over ondergrondse tanks of de opslag van afgewerkte olie? Leden nemen voor informatie en advies contact op met BOVAG Ledenadvies.

BOVAG Ledenadvies

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring