Sociale premies 2024

Laatste update 16 januari 2024 Leestijd: 6 min

De definitieve premies voor de volksverzekeringen en werknemersverzekeringen zijn gepubliceerd. Ook het maximumpremieloon en de premiepercentages van NV Schade zijn bekend. Daarover leest u in dit artikel meer.

Wat zijn sociale verzekeringen ook alweer? 

Over het inkomen van de werknemer worden sociale verzekeringspremies berekend. De werkgever draagt deze af via de aangifte loonheffingen.   

De werknemer betaalt naast loonbelasting ook voor de premie volksverzekeringen. Die premie bevat onder meer een premiedeel voor de AOW. De werkgever betaalt voor alle werknemers die hij in dienst heeft de premies werknemersverzekeringen. Die verzekeren werknemers tegen inkomensverlies als ze werkloos (WW), arbeidsongeschikt (WAO/WIA) of ziek (ZW) worden. Veel sociale verzekeringspotjes worden aangevuld met een bijdrage vanuit het Rijk. Daarnaast is er nog de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet die via de loonheffingen wordt voldaan. 

De kosten voor de sociale verzekeringen voor 2024 staan in een regeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) die is gepubliceerd in de Staatscourant. Alleen de hoge Aof-premie wijkt af van de voorlopige premies sociale verzekeringen die op Prinsjesdag bekend waren gemaakt. De overige premies zijn hetzelfde gebleven. De premies werkhervattigskas 2024 heeft het UWV op 1 september 2023 bekendgemaakt en zijn eveneens ongewijzigd.


Afbeelding met tekst, schermopname, nummer, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijving
Bron: XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rijksbegroting 2024 


Let op: in de tabel staat bij Aof-hoog een premie van 7,49. Dit is na publicatie van de Rijksbegroting echter verhoogd door het Ministerie. De juiste Aof-hoog premie bedraagt 7,54%
De overige percentages zijn ongewijzigd. 

Maximumpremieloon 2024  

Ook het maximumpremieloon voor de premies werknemersverzekeringen is bekend. In 2024 is deze € 71.628 op jaarbasis, in 2023 was dat € 66.956. Werkgevers hoeven over het meerdere dat een werknemer verdient, geen premies te betalen. Dit maximumbedrag geldt ook voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW). 

Premiepercentages NV Schade dalen in 2024 

De premiepercentages NV Schade dalen in 2024 met 10%. Hieronder vindt u alle percentages voor 2024. 

Premiepercentage collectieve WIA-werknemersverzekering 

In 2024 zal het premiepercentage dalen naar 0,579 procent van de loonsom. Hiervan is 0,515 procent WGA-hiaat- en 0,064 procent WIA-bodempremie. Werkgevers mogen de helft van de premie inhouden op het brutoloon van de werknemer. De premie voor de WIA-werknemersverzekering wordt berekend over het brutoloon tot het maximum sociale verzekeringsloon. 

Premiepercentage WIA-excedentverzekering 

Het premiepercentage van de WIA-excedentverzekering is in 2024 3,080 procent. De premie voor de WIA-excedentverzekering wordt berekend over het brutoloon van de werknemer vanaf het maximum SV-loon tot € 110.210. 

Premiepercentage WIA-excedentverzekering Top 

De hoogte van het premiepercentage van de WIA-excedentverzekering Top was tot 2024 een premie die afhangt van de leeftijden en salarissen van werknemers. Dit gaat veranderen.  

In 2024 is de premie van de WIA-excedentverzekering Top 3,080 procent voor alle verzekerden. De premie wordt berekend over het brutoloon van uw werknemer tussen € 110.210 en € 330.630. 
Omdat de premie van de WIA-excedentverzekering Top een vast percentage wordt, krijgen medewerkers een stabielere premie die niet afhankelijk is van persoonlijke factoren, zoals leeftijd.  
De premies van de WIA-excedentverzekering Top stijgen voor de meeste werknemers, omdat het risico op arbeidsongeschiktheid is toegenomen voor deze groep. 

Premie derde WW-jaar 

Het bestuur van de Stichting SWWM heeft de premie voor het derde WW-jaar voor de periode van 1 juli 2022  tot en met 31 december 2024 vastgesteld op 0%.
Meer informatie over het derde WW-jaar vindt u op de website van SWWM.

Premie sociaal fonds 

Cao MvT
Bedrijven die onder de cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (MvT) vallen dragen premie af. Voor 2024 is de premie voor het Sociaal Fonds Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf, waaruit OOMT ook wordt gefinancierd, vastgesteld op 0,95% van de loonsom. 
 
Zoals gebruikelijk geldt specifiek voor de sectoren autoverhuur en motorenrevisie een verlaagd percentage ter hoogte van 0,7%. Deze premie geldt voor het hele jaar 2024.

Cao Tank en Was
Bedrijven die onder de cao voor Tankstations en Wasbedrijven vallen, dragen premie af aan het Sociaal Fonds voor Tankstations en Wasbedrijven (SFTW). Voor 2024 is de premie voor SFTW vastgesteld op 0,3% van de loonsom.
 
Cao Carrosseriebedrijf
Bedrijven die onder de cao Carrosseriebedrijf vallen dragen premie af aan het Sociaal Fonds voor de Metaal en Techniek. De premie voor het Sociaal Fonds voor de Metaal en Techniek bedraagt in 2024 0,20% van de loonsom. De premie voor het Cao Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Carrosseriebedrijf: 0,5% en de premie voor de cao-regeling Vervroegd Uittreden Metaal en Techniek 0,25%.
 
Pensioenpremie PMT
Voor PMT gelden vanaf 1 januari 2024 de volgende premieverdelingen:   

  • Pensioenpremie basisregeling tot en met grensbedrag van € 89.382: 27,98% premie 
  • Werkgeversdeel (minimaal): 17,70% premie (63,26% van de pensioenpremie)  
  • Werknemersdeel (maximaal): 10,28% premie (36,74% van de pensioenpremie)  
  • Opbouwpercentage t/m € 89.382: 1,875%  
  • De franchise is € 17.545

Meer belangrijke kerngetallen voor uw administratie vindt u in het overzicht: Feiten & cijfers 2024.

Meer informatie en vragen?   

Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030-65 95 300 of via ledenadvies@bovag.nl.  
 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring