Sociale en sectorpremies 2023 definitief vastgesteld 

Laatste update 20 december 2022 Leestijd: 18 min

Lees hieronder met elke premies u als werkgever rekening moet houden in 2023 en om welke bedragen dat gaat.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de volgende premies (in procenten, jonger dan AOW-leeftijd) voor 2023 definitief vastgesteld voor de werknemersverzekeringen en de volksverzekeringen: 
 

Fonds 

Uitgaven 

Betaald door 

Premie % 2023 

Premiegrens 

Ouderdomsfonds 

AOW 

Werknemer 

17,90% 

€ 37.149 

Nabestaandenfonds 

Anw 

Werknemer 

0,10% 

€ 37.149 

Verzekering langdurige zorg 

Wlz 

Werknemer 

9,65% 

€ 37.149 

Algemeen Werkeloosheidsfonds (Awf) 

 

Awf – laag 

Awf – hoog 

WW, ZW 

 

 

 

 

werkgever 

 

 


2,64% 

7,64% 

€ 66.956 

Arbeidsongeschikheidsfond 

(Aof) 

 

Aof – kleine werkgever 

Aof – grote werkgever 

WGA, IVA, WAO, WAZ, WAZO, ZW 

werkgever 

 

 

 

5,82% 

7,11% 

€ 66.956 

Uniforme opslag kinderopvang 

Kinderopvang 

Werkgever 

0,50% 

€ 66.956 

Zorgverzekeringswet 

Zvw 

Werkgever 

6,68% 

€ 66.956 

 
 • De Awf-premie kent twee verschillende tarieven: een laag tarief voor vaste dienstverbanden en een hoog tarief voor flexibele dienstverbanden. Ook voor een medewerker onder de 21 jaar en maximaal 48 uur (per aangiftetijdvak van vier weken) of 52 uur (per aangiftetijdvak van een kalendermaand) verloond valt onder het lage tarief. Net al als een MBO-student die een BBL-opleiding volgt (Beroeps Begeleidende Leerweg) en in dienst is bij de werkgever (dus geen uitzendkracht). De praktijkovereenkomst moet voorzien zijn van een dagtekening en zijn opgenomen in de administratie van de werkgever. 
 • De uniforme opslag kinderopvang blijft 0,5%. De premieopslag kinderopvang wordt door werkgevers betaald door middel van een opslag op de Aof-premie.   
 • De Aof-premie kent twee verschillende tarieven: een tarief voor kleine werkgevers (tot 25 maal de gemiddelde premieplichtige loonsom) en een tarief voor grotere werkgevers. 
 • De inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) daalt van 5,50% naar 5,43% in 2023. 

Premies Werkhervattingskas 2023

Het UWV heeft op 1 september de premies voor de Werkhervattingskas (Whk) voor 2023 bekendgemaakt. De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas is voor elk publiek verzekerde werkgever de som van twee premiecomponenten, namelijk de gedifferentieerde premie WGA en de gedifferentieerde premie ZW (ziektewet).  
  
Elke bij het UWV verzekerde werkgever wordt ingedeeld in één van de drie grootteklassen, namelijk kleine, middelgrote of grote werkgever. De indeling is bepalend voor de wijze waarop de gedifferentieerde premie wordt berekend:  

Kleine werkgevers (totale loonsom is gelijk of kleiner dan € 905.000):  

premie op sectorniveau   

Middelgrote werkgevers (met een totale loonsom groter dan € 905.000 maar kleiner dan of gelijk aan € 3.620.000):  

gewogen gemiddelde van sectorpremie en individuele premie  

Grote werkgevers (met een totale loonsom groter dan € 3.620.000):  

premie op individueel niveau  


Het is mogelijk om maximaal 50% van de WGA-totaalpremie te verhalen op uw werknemers. Als u dit doet, moet u de premie inhouden op het nettoloon van uw werknemers. Als u de premie niet verhaalt, hoeft u over de niet-verhaalde premie geen loonheffingen te betalen. Het premiedeel ZW-flex kunt u niet verhalen op uw werknemers. 

PREMIECOMPONENT WGA  

   

Gemiddeld percentage  

0,87%   

Maximumpremie (grote werkgever)  

3,48%  

Minimumpremie (grote werkgever)  

0,21%  

Gemiddelde werkgeversrisicopercentage  

0,59%  

Correctiefactor werkgeversrisico  

1,11  

 

PREMIECOMPONENT ZW  

   

Gemiddeld percentage  

0,66%  

Maximumpremie (grote werkgever)  

2,64%  

Minimumpremie (grote werkgever)  

0,16%  

Gemiddelde werkgeversrisicopercentage  

0,42%  

Correctiefactor werkgeversrisico  

1,17  


De sectorpremies Whk voor kleine werkgevers zijn voor 2023 als volgt vastgesteld: 

Sector 12 (Metaal en Technische bedrijfstakken)  

WGA-totaal: 0,80%  
ZW-flex: 0,30%  

Sector 17 (Detailhandel en ambachten)  

WGA-totaal: 0,99%  
ZW-flex: 0,48%  

Sector 45 (Zakelijke dienstverlening III)  

WGA-totaal: 0,66%  
ZW-flex: 0,38%  

 • Eind 2022 hoort u via een beschikking van de Belastingdienst hoe hoog de exacte premie over 2023 precies zal zijn. U kunt ook zelf een voorlopige berekening maken via de Premiewijzer van het UWV.
 • Kleine werkgevers zullen van de Belastingdienst een brief met de Whk-sectorpremie ontvangen. Hiertegen kunt u geen bezwaar maken.  
 • Middelgrote en grote werkgevers ontvangen van de Belastingdienst een beschikking met een specificatie van de berekening van de gedifferentieerde premie Whk. Het is belangrijk dat u deze berekening goed controleert. Klopt de berekening niet? Teken dan binnen 6 weken bezwaar aan.  
 • Eigenrisicodragers betalen een premie van 0% voor de premiecomponenten waarvoor zij eigenrisicodrager zijn geworden. Het WGA-totaal risico en/of ZW-flexrisico kan worden verzekerd via private verzekeraars, maar werkgevers kunnen deze risico’s ook zelf dragen. U kunt tweemaal per jaar eigenrisicodrager worden: op 1 januari en op 1 juli. 

Premies arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 2023 

CoMetec regelt vanaf januari 2023 alles rondom de uitvoering van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en werkloosheid voor het derde jaar WW in de Metaal en Techniek sector en Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche. Ook voor de sociale fondsen en de opleidings- en ontwikkelingsfondsen gaat CoMetec de premies heffen. 

In de regel zijn alle werknemers in de branche verzekerd voor de WIA-werknemersverzekering van NV Schadeverzekering Metaal en Technische bedrijfstakken (NV Schade). De verzekeringen zijn ontwikkeld door sociale partners in de Metaal en Techniek, de Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven en de Tankstations en Wasbedrijven. Een overzicht van de verschillende verzekeringen en wat zij precies inhouden vindt u op de website van NV Schade

NV schade heeft de premies voor 2023 gepubliceerd. De premies van de collectieve WIA-werknemersverzekering en de WIAexcedentverzekering dalen ten opzichte van de huidige premies. Dat is vooral mogelijk door de gestegen rente. Hieronder vindt u alle premies voor 2023. 
 

Verzekering 

Werkgever 

Werknemer 

WIA-werknemersverzekering * 

0,3215% 

0,3215% 

WIA-exedentverzekering ** 

3,080% 

WIA exedenverzekering Top ** 

Premie op maat 

Premie op maat 


* De premie berekenen we over uw brutoloon tot het maximum sociale verzekeringsloon (SV-loon). U mag hiervan de helft inhouden op het brutoloon van uw werknemer. Het UWV stelt dit maximum SV-loon jaarlijks vast. In 2023 is dit € 66.956. 

**De premie wordt berekend het brutoloon tussen het maximum SV-loon en € 103.000.  

*** De premie voor de WIA-excedentverzekering Top is een premie op maat en wordt berekend over het brutoloon van uw werknemer tussen € 103.000 en € 309.000. 


Premievrijstelling WIA 

U betaalt geen premie voor de WIA-werknemersverzekering van NV schade voor werknemers die binnen 48 maanden de wettelijke AOW-leeftijd bereiken of voor werknemers die een WGA- of IVA-uitkering van het UWV krijgen. Voor de WIA-excedentverzekering Top geldt hetzelfde voor werknemers die binnen 24 maanden de wettelijke AOW-leeftijd bereiken 

WGA-basis verzekering 

Per 1 januari 2023 stopt NV schade met de WGA-basisverzekering voor eigen risicodragers voor de WGZ. De belangrijkste reden hiervoor is de structureel lagere premie van het UWV. De meeste werkgevers in de Metaal & Techniek zijn simpelweg goedkoper uit bij het UWV.  

Meer informatie? Wilt u meer informatie over de verzekeringen van NV Schade? Neem dan contact op met CoMetec op 0800 – 51 04 

Premie derde WW-jaar  

Het bestuur van de Stichting SWWM heeft de premie voor het derde WW-jaar voor de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2024 vastgesteld op 0%. 
  
Meer informatie over het derde WW-jaar vindt u op de website van SWWM

Premies sociaal fonds  


Cao MvT 

Bedrijven die onder de cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (MvT) vallen dragen premie af. Voor 2023 is de premie voor het Sociaal Fonds Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf, waaruit OOMT ook wordt gefinancierd, vastgesteld op 0,95% van de loonsom.  
   
Zoals gebruikelijk geldt specifiek voor de sectoren autoverhuur en motorenrevisie een verlaagd percentage ter hoogte van 0,7%. Deze premie geldt voor het hele jaar 2023.  

Cao Tank en Was 

Bedrijven die onder de cao voor Tankstations en Wasbedrijven vallen, dragen premie af aan het Sociaal Fonds voor Tankstations en Wasbedrijven (SFTW). Voor 2023 is de premie voor SFTW vastgesteld op 0,3% van de loonsom.  

CAO Carrosseriebedrijf 

Bedrijven die onder de cao Carrosserriebedrijf vallen dragen premie af aan het Sociaal Fonds voor de Metaal en Techniek. De premie voor het Sociaal Fonds voor de Metaal en Techniek bedraagt in 2023 0,20% van de loonsom. De premie voor het Cao Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Carosseriebedrijf: 0,5% en de premie voor de cao-regeling Vervroegd Uittreden Metaal en Techniek 0,25%.

Pensioenpremie PMT 


Voor PMT gelden vanaf 1 januari 2023 de volgende premieverdelingen:   
 • Pensioenpremie basisregeling tot en met grensbedrag van € 86.202: 27,98% premie  
 • Werkgeversdeel (minimaal): 17,70% premie (63,26% van de pensioenpremie)   
 • Werknemersdeel (maximaal): 10,28% premie (36,74% van de pensioenpremie)   
 • Opbouwpercentage t/m € 86.202: 1,826%   
 • De franchise is € 16.322  

Meer belangrijke kengetallen voor uw administratie vindt u in het overzicht Feiten & cijfers 2023  op de website van PMT.

Lees ook:

Vragen over pensioen? 

Zijn er vragen die uw werknemers stellen over hun pensioen die u niet meteen kunt beantwoorden? Heeft u zelf vragen of wilt u een informatiebijeenkomst organiseren over pensioenen voor uw werknemers? Neem dan contact op uw werkgeversconsulent Jan-Willem van Bommel via 06-212 441 06 of stel uw vraag via janwillem.van.bommel@pmt.nl

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring