Verlof

Laatste update 25 april 2024 Leestijd: 4 min

02 Welke regels gelden er bij ziekte en vakantie?

Voor het antwoord op deze vraag moet eerst gekeken worden naar de situatie. Gaat het om een medewerker die vakantie heeft en zich ziek meldt? Of gaat het om een langdurig zieke medewerker die vakantie wil? De regels zijn anders en staan hieronder uitgelegd.

Ziek tijdens vakantie

Uw medewerker kan ziek worden tijdens zijn vakantie. Vanaf het moment van ziekmelding mag u geen vakantiedagen meer afschrijven. Er is dan sprake van ziektedagen die u dus niet meer als verlof mag aanmerken. 

Een uitzondering hierop is wanneer de medewerker nadrukkelijk instemt met het (gedeeltelijk) afschrijven van de vakantiedagen. Bijvoorbeeld, omdat hij toch nog voor een deel kan genieten van zijn vakantie. Deze afschrijving wordt begrensd tot bovenwettelijke vakantiedagen. In het ziekteverzuimbeleid kunt u afspreken dat medewerkers bij ziekte op vakantie altijd een doktersverklaring moeten overleggen.

Wachtdag

Bij de nieuwe cao MvT is de wachtdag bij een tweede ziekmelding afgeschaft. Dat betekent dat er geen vakantiedag meer mag worden ingehouden bij een tweede ziekmelding in een kalenderjaar. Bij de cao Carrosseriebedrijf mag u bij de tweede ziekmelding in een kalenderjaar de eerste ziektedag toch verlof afboeken. Voorwaarden is dat het echt alleen om de tweede ziekmelding gaat in dat jaar én alleen als de medeweker nog bovenwettelijk verlof heeft staan.

Als u onder de cao T&W valt mag u bij de derde en vierde ziekmelding een wachtdag in rekening brengen. Zo’n wachtdag is het afschrijven van een dag van het bovenwettelijke verlof. Heeft de medewerker geen bovenwettelijk verlof meer, dan kan er geen wachtdag in rekening gebracht worden.

Langdurig zieke medewerker wil vakantie

Een medewerker die ziek is, kan op vakantie gaan. Sterker nog: het wordt van hem verwacht dat hij vakantiedagen opneemt. Tijdens zijn vakantie is de medewerker vrijgesteld van de verplichtingen die de re-integratie met zich meebrengt. Op die manier kan ook een zieke medewerker van de zogenaamde recuperatiefunctie van vakantiedagen gebruikmaken. Dat betekent dat vakantiedagen bedoeld zijn om uit te rusten of bij de komen van werk. Om te zorgen dat de vakantie niet nadelig is voor het herstel, moet de medeweker de vakantieplannen wel overleggen met de bedrijfsarts. Daarnaast moet de medewerker u laten weten wanneer hij met vakantie wil gaan. 

Als u valt onder de cao MvT of de cao T&W mag u de vakantie vervolgens afboeken van het vakantiesaldo. Daarbij boekt u de uren af die de medewerker zou hebben gewerkt als hij niet ziek zou zijn geweest. Dit staat in artikel 69 cao MvT en artikel 32 lid 3 derde streepje cao T&W.

Valt u onder de cao Carrosseriebedrijf of is er geen cao van toepassing (Rijscholen) dan mag u in principe alleen verlof afboeken als de medewerker daar toestemming voor geeft. In dat geval kunt u toestemming vragen voor het opnemen van de verlofuren voordat u het verlof aan de medewerker toekent. 

Iemand die door ziekte niet op vakantie kan gaan, hoeft geen vakantie op te nemen. Een volledig arbeidsongeschikte, die geen re-integratieverplichtingen heeft kan geen vakantie opnemen. 

Loondoorbetaling 

U moet een zieke medewerker tijdens zijn vakantie 100% van zijn normale loon doorbetalen. Ook als de medewerker langer dan 6 maanden ziek is en 90/85/70% (afhankelijk van cao of wet) van zijn loon krijgt. Dat kan een stimulans zijn voor de zieke werknemer om vakantie op te nemen.
 

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring