BOVAG Garantie

Laatste update 19 oktober 2022 Leestijd: 15 min

03 Non-conformiteit, ‘wettelijke garantie’

Geeft u bij de verkoop geen BOVAG Garantie? Of is de verstrekte garantie inmiddels verstreken? Ook dan kan een klant u aansprakelijk stellen voor gebreken van het geleverde product. In beide gevallen kan hij een beroep doen op de wettelijke regeling van non-conformiteit (artikel 7:17 Burgerlijk Wetboek), in de volksmond ook wel de ‘wettelijke garantie’ genoemd. De termijn van wettelijke garantie van de omgekeerde bewijslast is 12 maanden. Deze vorm van garantie kunt u niet uitsluiten. In navolging op de wettelijke garantie is de BOVAG-garantietermijn ook 12 maanden.

LET OP! Heeft u moeite om uit te leggen wat het verschil is tussen ‘wettelijke garantie en de BOVAG Garantie? In bijgaande flyer staat het helder op een rij. Print hem uit, druk hem af of verstrek hem digitaal aan uw klanten.

Wat is non-conformiteit?

Non-conformiteit betekent dat het afgeleverde product niet voldoet aan de verwachtingen die de klant daar redelijkerwijs van mocht hebben. Welke verwachtingen een klant redelijkerwijs van dat product mag hebben, moet per specifiek geval worden vastgesteld, op basis van alle geldende omstandigheden. In de regel mag een koper verwachten dat het product geschikt is voor normaal gebruik. Als in de koopovereenkomst is voorzien in bijzonder gebruik (bijvoorbeeld een auto die een caravan van een bepaald gewicht moet kunnen trekken) dan moet dat ook mogelijk zijn. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gekeken naar de aard van de zaak, de verkoopprijs en mededelingen die de verkoper over het product heeft gedaan. Het is belangrijk dat u geen onjuiste verwachtingen wekt. U kunt afspraken, informatie en bijzonderheden het beste vastleggen in de koopovereenkomst. Bij wettelijke garantie is er de ‘dubbele uitdrukkelijkheidstoets’. U kunt zich niet zo snel verweren door te roepen dat de klant beter onderzoek had moeten doen naar bepaalde eigenaardigheden van het gekochte product. Ook is er automatisch een recht op updates. Wilt u toch geen updates geven, of is er iets bijzonders met dit specifieke product aan de hand, wat de consument eigenlijk niet zou hoeven te verwachten? Dan moet u dit op de koopovereenkomst zetten én de consument moet accepteren dat er geen updates zullen volgen of dat het gekochte niet aan alle objectieve eisen voor conformiteit voldoet. Dat laatste is aan de orde als er bijvoorbeeld een bepaald specifiek kenmerk aan het voertuig ontbreekt. Of er zit bijvoorbeeld wel een airco in, maar die doet het niet.

Uitsluiten non-conformiteit

Met de non-conformiteitsregeling wil de wetgever bescherming bieden aan consumenten. U kunt non-conformiteit niet uitsluiten richting consumenten. Een particuliere klant kan dus altijd een beroep doen op non-conformiteit. Ook zakelijke klanten kunnen een beroep doen op non-conformiteit. Bij zakelijke klanten kunt u non-conformiteit wel (schriftelijk) uitsluiten. Dit kan op uw zakelijke koopcontract of in de zakelijke algemene voorwaarden.

Bewijslast

Stel dat u een product verkoopt aan een consument en dat deze consument zich binnen 12 maanden na levering van dit product beroept op non-conformiteit. Dan moet u als verkoper bewijzen dat er géén sprake is van een non-conform/gebrekkig product. Na deze 12 maanden ligt de bewijslast dat sprake is van non-conformiteit bij de consument.

Verkoopt u een product aan een zakelijke partij en is non-conformiteit niet schriftelijk uitgesloten? Dan geldt deze ‘omgekeerde bewijslast’ niet. De zakelijke wederpartij die zich op non-conformiteit beroept, moet altijd zelf aantonen dat het product niet de eigenschappen bezit die zij daar redelijkerwijs van mocht verwachten.

Herstel, vervanging of ontbinding?

Stel dat wordt vastgesteld dat er inderdaad sprake is van non-conformiteit. Dan kan de koper (een consument of een zakelijke koper) op grond van non-conformiteit van u verlangen dat u het gebrek herstelt, of dat u het gebrekkige product vervangt. Dit moet kosteloos gebeuren, binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de koper. Ook zijn er nog andere claims mogelijk op basis van in de wet omschreven rechten. Denk bijvoorbeeld aan het recht op schadevergoeding. Of aan het recht van de klant om betaling van een nog openstaande factuur op te schorten (opschortingsrecht).

Bent u niet in staat het gebrek op te lossen door vervanging of herstel? Of kan dat redelijkerwijs niet van u worden gevraagd, bijvoorbeeld omdat u hiervoor kosten moet maken die in geen verhouding staan tot de waarde van het geleverde? Dan kan de klant de koop ontbinden of de koopprijs omlaag brengen. Soms kan de klant al meteen (een deel) ontbinden. De klant kan dat direct doen (zonder u de kans te geven tot herstel of vervanging) wanneer het om een ernstig gebrek gaat. Wanneer die ernst er is, is lastig aan te geven en dat zal waarschijnlijk verder moeten blijken uit vonnissen van het Hof van Justitie van de Europese Unie, of aan de rechters of geschillencommissies van Nederland.

Het is wel belangrijk dat een klant tijdig klaagt over een gebrek. De wet stelt dat een consument binnen ‘bekwame tijd’ nadat hij het gebrek heeft ontdekt, hierover bij de verkoper moet klagen. Doet hij dat niet? Dan verliest hij in de regel al zijn rechten om een beroep te doen op non-conformiteit. Letterlijk staat er in de wet dat een melding binnen 2 maanden na ontdekking tijdig is. In een bepaalde situatie kan ook een melding na die 2 maanden tijdig zijn.

Zakelijke klanten moeten klagen binnen bekwame tijd nadat zij het gebrek hebben ontdekt of redelijkerwijs hadden behoren te ontdekken. Dat is niet nader ingevuld.

Regres

Non-conformiteit is er om de consument te beschermen tegen ondeugdelijke producten; het recht van regres (artikel 7:25 Burgerlijk Wetboek) zorgt ervoor dat de schade zoveel mogelijk ten laste komt van de producent of leverancier van ondeugdelijke producten.

Wordt u als verkoper door een klant terecht aangesproken op grond van non-conformiteit? En heeft u het betreffende product zelf van een zakelijke partij betrokken (bijvoorbeeld een importeur, fabrikant of handelaar)? Dan kunt u uw schade verhalen op deze voorschakel in de handelsketen. Dit recht kan niet contractueel worden beperkt.

Wilt u uw zakelijke voorganger aanspreken op basis van regres? Betrek hem dan in een vroeg stadium bij het geschil. Wij hebben 2 conceptbrieven opgesteld die u aan uw zakelijke voorschakel kunt sturen.Tips:
  • Bij het vaststellen of er sprake is van non-conformiteit wordt gekeken naar alle relevante omstandigheden. Zorg dus dat u de gemaakte afspraken goed vastlegt op de koopovereenkomst. Doe dit op de juiste manier (dubbele uitdrukkelijkheidstoets: informeren door u en acceptatie door de consument). 
  • Informeer de klant goed over het te leveren product en schep geen onjuiste verwachtingen. Met name over producteigenschappen waarvan de klant voor het sluiten van de koop laat merken dat deze belangrijk voor hem zijn. Denk ook aan het recht op updates.
  • Stelt de klant dat er sprake is van non-conformiteit? Vraag de klant dan met het product langs te komen, zodat u zelf kunt constateren of daarvan inderdaad sprake is. In de regel (wanneer het niet om een te ernstig gebrek gaat) moet de consument u als verkoper eerst de gelegenheid geven om het gebrek zo nodig op te lossen via herstel of vervanging. Afhankelijk van uw bevindingen bij een onderzoek van de occasion kunt u de vervolgstappen vaststellen. 
  • Ontvangt u een schriftelijke aanmaning? Neem deze serieus en vraag uw klant langs te komen. Als u namelijk weigert iets te doen, dan geeft de wet uw klant de mogelijkheid om het gebrek op uw kosten te laten herstellen bij een derde.
  • Verschilt u met de klant van mening of er sprake is van non-conformiteit en heeft u een rechtsbijstandverzekering? Schakel deze dan in en bespreek het plan van aanpak. Als u uw verzekering te laat inschakelt, neemt deze uw zaak misschien niet meer in behandeling.
  • Heeft u het product zakelijk betrokken en doet de klant een beroep op non-conformiteit? Neem dan contact op met uw zakelijke voorschakel. Op basis van het regresrecht kunt u schade als gevolg van non-conformiteit succesvol bij hem neerleggen. Het is verstandig deze partij vroegtijdig te betrekken in het vinden van een oplossing.

Veelgestelde vragen

Wat is wettelijke garantie/conformiteit eigenlijk?
Kan ik de 'wettelijke garantie' of conformiteit uitsluiten?
Is de wettelijke garantie alleen van toepassing bij aankopen of bijvoorbeeld ook bij reparatie en onderhoud garantie?
Wat is het verschil tussen conformiteit (wettelijke garantie) en BOVAG Garantie?
Hoe is (wettelijke) garantie in andere landen geregeld?
Wat is het verschil tussen een particuliere en een zakelijke klant?

Meer informatie

Heeft u vragen? Of wordt u geconfronteerd met een non-conformiteitsclaim? Leden nemen voor meer informatie contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.

BOVAG Ledenadvies

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring