Garantie

Laatste update 11 mei 2022 Leestijd: 7 min

01 Non-conformiteit, ‘wettelijke garantie’

Geeft u bij de verkoop geen garantie? Of is de verstrekte garantie inmiddels verstreken? Ook dan kan een klant u aansprakelijk stellen voor gebreken van het geleverde product. In beide gevallen kan hij een beroep doen op de wettelijke regeling van non-conformiteit (artikel 7:17 Burgerlijk Wetboek), in de volksmond ook wel de ‘wettelijke garantie’ genoemd.

De termijn van de 'wettelijke garantie', van de zogenoemde 'omgekeerde bewijslast', is op 27 april verlengd van 6 naar 12 maanden. Deze vorm van garantie kunt u niet uitsluiten. De termijn van de BOVAG Garantie is per 1 juni ook twaalf maanden. Invoering is NIET gebeurd met terugwerkende kracht. Klik hier voor de meest gestelde vragen over garantie.

Definitie non-conformiteit

Non-conformiteit betekent dat het afgeleverde product niet voldoet aan de verwachtingen die de klant daar redelijkerwijs van mocht hebben. Welke verwachtingen een klant redelijkerwijs van dat product mag hebben, moet per specifiek geval worden vastgesteld, op basis van alle geldende omstandigheden. In de regel mag een koper verwachten dat het product geschikt is voor normaal gebruik. Als in de koopovereenkomst is voorzien in bijzonder gebruik (bijvoorbeeld een auto die een caravan van een bepaald gewicht moet kunnen trekken) dan moet dat ook mogelijk zijn. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gekeken naar de aard van de zaak, de verkoopprijs en mededelingen die de verkoper over het product heeft gedaan. Het is belangrijk dat u geen onjuiste verwachtingen wekt. U kunt afspraken, informatie en bijzonderheden het beste vastleggen in de koopovereenkomst.

Consumentenbescherming, maar ook voor de zakelijke klant

Met de non-conformiteitsregeling wil de wetgever bescherming bieden aan consumenten. U kunt non-conformiteit niet uitsluiten richting consumenten. Een particuliere klant kan dus altijd een beroep doen op non-conformiteit. Ook zakelijke klanten kunnen een beroep doen op non-conformiteit. Bij zakelijke klanten kunt u non-conformiteit wel (schriftelijk) uitsluiten. Dit kan op uw zakelijke koopcontract of in de zakelijke algemene voorwaarden.

Bewijslast

Stel dat u een product verkoopt aan een consument en dat deze consument zich binnen 6 maanden na levering van dit product beroept op non-conformiteit. Dan moet u als verkoper bewijzen dat er géén sprake is van een non-conform/gebrekkig product. Na deze 6 maanden ligt de bewijslast dat sprake is van non-conformiteit bij de consument.

Verkoopt u een product aan een zakelijke partij en is non-conformiteit niet schriftelijk uitgesloten? Dan geldt deze ‘omgekeerde bewijslast’ niet. De zakelijke wederpartij die zich op non-conformiteit beroept, moet altijd zelf aantonen dat het product niet de eigenschappen bezit die zij daar redelijkerwijs van mocht verwachten.

Herstel, vervanging of ontbinding?

Stel dat wordt vastgesteld dat er inderdaad sprake is van non-conformiteit. Dan kan de koper (een consument of een zakelijke koper) op grond van non-conformiteit van u verlangen dat u het gebrek herstelt, of dat u het gebrekkige product vervangt. Dit moet kosteloos gebeuren, binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de koper. Ook zijn er nog andere claims mogelijk op basis van in de wet omschreven rechten. Denk bijvoorbeeld aan het recht op schadevergoeding. Of aan het recht van de klant om betaling van een nog openstaande factuur op te schorten (opschortingsrecht).

Bent u niet in staat het gebrek op te lossen door vervanging of herstel? Of kan dat redelijkerwijs niet van u worden gevraagd, bijvoorbeeld omdat u hiervoor kosten moet maken die in geen verhouding staan tot de waarde van het geleverde? Dan kan de koper in principe de koopovereenkomst ontbinden of een prijsvermindering vorderen.

Het is wel belangrijk dat een klant tijdig klaagt over een gebrek. De wet stelt dat een consument binnen ‘bekwame tijd’ nadat hij het gebrek heeft ontdekt, hierover bij de verkoper moet klagen. Doet hij dat niet? Dan verliest hij in de regel al zijn rechten om een beroep te doen op non-conformiteit. Letterlijk staat er in de wet dat een melding binnen 2 maanden na ontdekking tijdig is. In een bepaalde situatie kan ook een melding na die 2 maanden tijdig zijn.

Zakelijke klanten moeten klagen binnen bekwame tijd nadat zij het gebrek hebben ontdekt of redelijkerwijs hadden behoren te ontdekken. Dat is niet nader ingevuld.

Regres

Non-conformiteit is er om de consument te beschermen tegen ondeugdelijke producten; het recht van regres (artikel 7:25 Burgerlijk Wetboek) zorgt ervoor dat de schade zoveel mogelijk ten laste komt van de producent of leverancier van ondeugdelijke producten.

Wordt u als verkoper door een klant terecht aangesproken op grond van non-conformiteit? En heeft u het betreffende product zelf van een zakelijke partij betrokken (bijvoorbeeld een importeur, fabrikant of handelaar)? Dan kunt u uw schade verhalen op deze voorschakel in de handelsketen. Dit recht kan niet contractueel worden beperkt.

Wilt u uw zakelijke voorganger aanspreken op basis van regres? Betrek hem dan in een vroeg stadium bij het geschil. Wij hebben 2 conceptbrieven opgesteld die u aan uw zakelijke voorschakel kunt sturen.Tips:
  • Bij het vaststellen of er sprake is van non-conformiteit wordt gekeken naar alle relevante omstandigheden. Zorg dus dat u de gemaakte afspraken goed vastlegt op de koopovereenkomst.
  • Informeer de klant goed over het te leveren product en schep geen onjuiste verwachtingen. Met name over producteigenschappen waarvan de klant voor het sluiten van de koop laat merken dat deze belangrijk voor hem zijn.
  • Stelt de klant dat er sprake is van non-conformiteit? Vraag de klant dan met het product langs te komen, zodat u zelf kunt constateren of daarvan inderdaad sprake is. In de regel moet de consument u als verkoper eerst de gelegenheid geven om het gebrek te onderzoeken en zo nodig op te lossen. Afhankelijk van uw bevindingen kunt u de vervolgstappen vaststellen.
  • Ontvangt u een schriftelijke aanmaning? Neem deze serieus en vraag uw klant langs te komen. Als u namelijk weigert iets te doen, dan geeft de wet uw klant de mogelijkheid om het gebrek op uw kosten te laten herstellen bij een derde.
  • Verschilt u met de klant van mening of er sprake is van non-conformiteit en heeft u een rechtsbijstandverzekering? Schakel deze dan in en bespreek het plan van aanpak. Als u uw verzekering te laat inschakelt, neemt deze uw zaak misschien niet meer in behandeling.
  • Heeft u het product zakelijk betrokken en doet de klant een beroep op non-conformiteit? Neem dan contact op met uw zakelijke voorschakel. Op basis van het regresrecht kunt uw schade als gevolg van non-conformiteit succesvol bij hem neerleggen. Het is verstandig deze partij vroegtijdig te betrekken in het vinden van een oplossing.

Meer informatie

Heeft u vragen? Of wordt u geconfronteerd met een non-conformiteitsclaim? Leden nemen voor meer informatie contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.

BOVAG Ledenadvies
 

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring