Algemene, niet cao-gebonden regelingen

Laatste update 28 januari 2021 Leestijd: 7 min

01 Nieuwe compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging voor kleine bedrijven 

Wanneer een bedrijf beëindigd wordt moeten de arbeidsovereenkomsten met de werknemers ook beëindigd worden. Omdat het initiatief tot beëindiging of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst bij de werkgever ligt, moet vervolgens een transitievergoeding betaald worden aan de werknemers. Het betalen van deze transitievergoeding kan met name voor kleine werkgevers ongewenste financiële gevolgen hebben. Daarom heeft het kabinet besloten tot de invoering van een nieuwe compensatieregeling, de compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging vanwege pensionering of overlijden van de werkgever. 

In eerste instantie omvatte dit wetsvoorstel ook de compensatie van de transitievergoeding wanneer de werkgever zijn bedrijf beëindigt vanwege ziekte. Dit onderdeel kan nog niet in werking treden omdat de vraag op welke wijze de beoordeling van ziekte kan worden uitgevoerd nog onvoldoende beantwoord is. Het is nog onduidelijk wanneer dit deel van de regeling in werking treedt. 

Onder welke voorwaarden wordt de transitievergoeding gecompenseerd? 

De regeling geldt alleen voor kleine werkgevers met gemiddeld maximaal 24 werknemers in dienst in het jaar vóór de ontslagvergunning. Ook moet er voor tenminste één van de werknemers door het UWV een ontslagvergunning zijn verleend vanwege bedrijfsbeëindiging. Is dit niet het geval, dan moet de kantonrechter de arbeidsovereenkomst hebben ontbonden. Reden voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst moet gelegen zijn in het feit dat de arbeidsplaats is komen te vervallen vanwege het beëindigen van de onderneming door pensioen of overlijden van de werkgever. Verder moet de bruto transitievergoeding op of na 1 januari 2021 helemaal betaald zijn. Dit moet binnen 9 maanden zijn nadat de werkgever de ontslagvergunning heeft verkregen van het UWV of de datum waarop de kantonrechter de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden. 

Overige voorwaarden 

De overige voorwaarden die gelden, zijn afhankelijk van de reden van de bedrijfsbeëindiging en de datum waarop de transitievergoeding is betaald: 

  • Wordt het bedrijf beëindigd vanwege pensionering van de werkgever dan moet de werkgever de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt of die binnen 6 maanden bereiken nadat hij het verzoek heeft gedaan om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen. 
  • Wordt het bedrijf beëindigd vanwege overlijden van de werkgever dan moeten de erfgenamen of medewerkgevers binnen 12 maanden na overlijden van de werkgever een verzoek hebben gedaan om toestemming voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst. 

Bruto 

Let op: de transitievergoeding is een bruto bedrag, berekend met onder andere het bruto salaris. Heeft u alleen de netto vergoeding aan de werknemer betaald, zonder een afdracht aan de Belastingdienst? Dan is dit een gedeeltelijke betaling en wijst het UWV de aanvraag voor compensatie af. Voorwaarde is namelijk dat de gehele transitievergoeding is betaald. 

Hoe hoog is het bedrag dat gecompenseerd wordt? 

De hoogte van de compensatie is afhankelijk van de hoogte van de bruto transitievergoeding zoals die is betaald en de hoogte van de transitievergoeding waar de werknemer recht op had na afloop van het dienstverband. Het bedrag dat gecompenseerd wordt is namelijk gemaximeerd op het bedrag waar de werknemer volgens de wet recht op had na afloop van het dienstverband. Heeft u een hogere vergoeding afgesproken? Dan wordt alleen het deel waar de werknemer volgens de wet recht op had gecompenseerd. De hoogte van de wettelijke transitievergoeding kunt u hier berekenen. 

De compensatie kan bovendien niet hoger zijn dan het wettelijk maximumbedrag voor de transitievergoeding dat jaarlijks wordt bepaald, tenzij het jaarsalaris van de werknemer hoger was dan dit bedrag. In 2021 is de wettelijke transitievergoeding gemaximeerd op € 84.000,-. 

Daarnaast komen de wettelijke rente en werkgeverspremies niet voor compensatie in aanmerking. 

Vanaf wanneer geldt de nieuwe regeling? 

Vanaf 1 januari 2021 is het mogelijk om compensatie aan te vragen. Alleen transitievergoedingen die vanaf die datum zijn betaald, kunnen worden gecompenseerd. Heeft u de transitievergoeding in delen betaald voor 1 januari 2021, dan wordt het deel dat voor 1 januari 2021 is betaald niet vergoed.  

Hoe kan ik compensatie aanvragen? 

De aanvraag voor compensatie dient u in bij het UWV. Dit doet u via een online aanvraagformulier in het werkgeversportaal op de website van het UWV. Om het formulier in te vullen heeft u eHerkenning nodig. 

Wat heb ik nodig om compensatie aan te vragen? 

U kunt alleen compensatie aanvragen als u ingeschreven bent bij de Kamer van Koophandel. De aanvraag voor de compensatie wordt alleen in behandeling genomen als de onderneming nog bestaat en dus een actief Kamer van Koophandel-nummer heeft.  

Daarnaast heeft u eHerkenning nodig om een aanvraag in te dienen. Het aanvraagformulier vindt u namelijk in het werkgeversportaal. Om de aanvraag te kunnen doen, heeft u een machtiging nodig voor de dienst ‘Ontslag/Indienen ontslagaanvraag’.  

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen moet u bij de aanvraag een aantal bijlagen meesturen: 

  • De arbeidsovereenkomst 
  • Bewijs van einde van de arbeidsovereenkomst.
  • Uw berekening van de hoogte van de transitievergoeding. 
  • De loonstrook van de laatste maand of periode van 4 weken waarin de werknemer het volledige loon ontving. 
  • Bewijs dat de volledige transitievergoeding betaald is en op welke datum. 

Tot wanneer kan de compensatie aangevraagd worden? 

De compensatie kan worden aangevraagd tot 12 maanden na de datum waarop de werkgever voor de eerste werknemer toestemming heeft gekregen voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst of de datum waarop de kantonrechter de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden, is het mogelijk om compensatie aan te vragen. 

Wanneer wordt de compensatie uitbetaald? 

Als het UWV een volledige aanvraag heeft ontvangen dan nemen zij binnen 8 weken een beslissing. Als u vervolgens recht heeft op compensatie dan ontvangt u dit bedrag binnen 6 weken na de datum van de beslissing. 

Vragen? 

Wilt u meer weten over de compensatieregeling? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.  

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring