Makkelijker en eenvoudiger. Dat is de belofte van de nieuwe Omgevingswet die aanvragen regelt van bedrijven en burgers over ruimtelijke activiteiten. Pakt dat in de praktijk ook echt zo uit? BOVAG heeft twijfels. Ook Eerste Kamerlid Mary Fiers (PvdA) is kritisch. “Mijn beeld is dat die ambitie in de loop der jaren is verschoven van ‘beter’ naar ‘niet slechter dan voorheen’.”
Terug

Is de nieuwe Omgevingswet een verbetering?

Wet- en regelgeving
Leestijd: 11 min

Makkelijker en eenvoudiger. Dat is de belofte van de nieuwe Omgevingswet die aanvragen regelt van bedrijven en burgers over ruimtelijke activiteiten. Pakt dat in de praktijk ook echt zo uit? BOVAG heeft twijfels. Ook Eerste Kamerlid Mary Fiers (PvdA) is kritisch. “Mijn beeld is dat die ambitie in de loop der jaren is verschoven van ‘beter’ naar ‘niet slechter dan voorheen’.” 

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO

De Omgevingswet bundelt alle wetten en regels voor ruimte, bouw, infrastructuur, milieu, natuur en water. U kunt hem dus vaker nodig hebben dan u nu denkt, bijvoorbeeld bij een verbouwing. Het voornemen is om de nieuwe wet te laten ingaan op 1 januari 2023. Vanaf die datum kunnen ondernemers dan verschillende zaken via één online loket checken en regelen: het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het gaat dan om bijvoorbeeld het eenvoudig kunnen zien welke regelgeving op een bepaalde locatie van toepassing is, op de hoogte blijven van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op uw bedrijf of het doen van vergunningaanvragen en meldingen. Het DSO vervangt het huidige Omgevingsloket Online (OLO) voor vergunningaanvragen en de Activiteiten Internet Module (AIM) voor het doen van een melding. 

Testpilots

Het klinkt goed, maar de praktijk is weerbarstiger weten ze bij BOVAG inmiddels. Hannie Stappers van BOVAG: “Het tijdig realiseren van een gebruiksvriendelijk digitaal loket voor de mkb-ondernemer is belangrijk. Daarom doen wij actief mee aan testpilots, ook wel ‘werkplaatsen’ genoemd. Helaas is uit deze werkplaatsen gebleken dat diverse cruciale functionaliteiten ontbreken. Bijvoorbeeld het makkelijk kunnen checken wat de algemene milieu- en brandveiligheidsvoorschriften zijn op de bedrijfslocatie, welke ontwikkelingen er plaatsvinden in de nabijheid van de bedrijfslocatie, en het eenvoudig kunnen doen van meldingen en/of vergunningaanvragen. Precies de reden dat wij al in een vroegtijdig stadium hebben gepleit voor een mkb-toets van het DSO: bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet moet het DSO op minimaal hetzelfde serviceniveau functioneren als de huidige digitale tools.” 

Stappers krijgt steeds meer bijval van mkb-brancheorganisaties, gemeenten en provincies die van mening zijn dat het online ‘loket’ niet goed werkt. “Zonder een goedwerkend ondernemersloket dreigen ondernemers opgezadeld te worden met extra werk, frustratie en extra kosten van bijvoorbeeld externe adviseurs”, vreest Stappers. Dat staat haaks op de uitgangspunten die BOVAG hanteert bij alle mkb-wet- en regelgeving: die moet eerlijk, haalbaar en betaalbaar zijn. “We zijn niet voor afstel, maar de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet moet wel samenhangen met een DSO met het toegezegde minimale kwaliteitsniveau.” 

Van 'beter' naar 'niet slechter'

‘De minister moet de belofte van ‘eenvoudig en beter’ ook kunnen garanderen’, vindt Stappers. Eerste Kamerlid Mary Fiers is het met haar eens. “Mijn beeld is dat die ambitie in de loop der jaren verschoven is van ‘beter’ naar ‘niet slechter dan voorheen’. En eenvoudiger gaat het de komende jaren zeker niet worden. Er moet na de invoering nog veel gebeuren om de oorspronkelijke ambitie van de omgevingswet te behalen.” 

De Omgevingswet zelf is door de Eerste Kamer al aangenomen in februari 2020. Afgesproken is toen dat de regering de wet pas invoert nadat de Eerste Kamer akkoord is met de invoeringsdatum. Fiers: “Dat moment is dus nu; de minister heeft als datum voor de invoering 1 januari 2023 ter besluitvorming voorgelegd aan de Eerste Kamer. De focus van de Eerste Kamer ligt op de vraag of Nederland klaar is voor de invoering van de Omgevingswet.” 

Nog niet gerust 

Fiers heeft volgens eigen zeggen de afgelopen maanden met veel mensen gesproken, die op een of andere manier betrokken zijn bij de voorbereidingen van de invoering van de Omgevingswet; ambtenaren bij het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen. Maar ook met medewerkers van softwarebedrijven, stedenbouwkundige bureaus en met mensen bij brancheorganisaties, zoals BOVAG. “Op basis van al die gesprekken ben ik vooralsnog niet positief gestemd. Ik hoor dat nog niet soepel verloopt; tijdens het testen worden nog allerlei knelpunten gesignaleerd. Op zich is dat natuurlijk niet vreemd tijdens een testfase. Maar het roept wel vragen op over de haalbaarheid van de invoeringsdatum, want de knelpunten die zich voordoen moeten wel tijdig worden opgelost.” Ook het advies van het Adviescollege ICT-toetsing is niet bepaald positief over de actuele stand van zaken van het DSO, weet het Eerste Kamerlid. “Bovendien hoor ik veel zorgen bij gemeenteambtenaren over de enorme hoeveelheid werk die er nog verzet moet worden en het gebrek aan personeel. Kortom, ik ben er (nog) niet gerust op.” 

header-image

Uitvoerbaarheid 

De praktijkervaringen zijn belangrijk voor Fiers en haar PvdA-fractie in de Eerste Kamer. “De Eerste Kamer richt zich onder andere op de uitvoerbaarheid van wetgeving. Als lid van de Eerste Kamer ben ik dus zeer geïnteresseerd of een wet ‘doenbaar’ is voor de mensen die er mee te maken gaan krijgen, dus voor inwoners, ontwikkelaars en ondernemers. Belangrijk is ook de uitvoerbaarheid voor de medewerkers van de uitvoeringsorganisaties. Het is daarbij goed om niet blind te varen op alleen de informatie die vanuit de regering wordt aangeleverd. De Kamer moet de regering immers controleren. Dus gaan we actief op zoek naar andere informatiebronnen en gezichtspunten”, aldus Fiers. De gebruikerservaringen die onder meer BOVAG met haar deelde zijn volgens Fiers zeker bij de invoering van de Omgevingswet van groot belang, omdat deze een-op-een samenhangt met het gebruik van het DSO. “Het gaat uiteraard om ervaringen van meerdere (toekomstige) gebruikers. Deze vormen samen met het advies van het Adviescollege ICT-toetsing belangrijke pijlers om tot het uiteindelijke standpunt van de PvdA-fractie te komen.” 

Uitgesteld 

Mede door de contacten die BOVAG met de Eerste Kamer heeft gehad, is er een uitstel gekomen voor stemming over de inwerkingstellingsdatum van de Omgevingswet. Eerste Kamerleden hebben aangegeven dat de praktijkvoorbeelden uit het mkb en de ‘werkplaatsen’ die onder andere ook BOVAG heeft doorlopen, niet de zekerheid geven dat de digitale omgeving al klaar is voor gebruik. BOVAG heeft inmiddels nauw overleg met de Eerste Kamer en houdt voor zijn leden vinger aan de pols. 

BOVAG en de Omgevingswet

Mei 2021 Brief aan Tweede Kamer: vraag om meer aandacht voor bedrijfsleven.
Juni 2021 Aanstelling implementatiemanager bedrijfsleven naar aanleiding van inzet BOVAG.
Februari 2022 Interview met Telegraaf over zorgen BOVAG met betrekking tot ondernemersloket.
Februari 2022 BOVAG initiatiefnemer samen met andere branches van brief aan Tweede Kamer met pleidooi voor verder uitstel Omgevingswet.
Maart 2022 ‘Werkplaats’ BOVAG test DSO. Bevindingen verontrustend; niet compleet, niet ondernemersvriendelijk (tijdrovend). Conclusie: niet haalbaar en uitvoerbaar.
April 2022 Bevindingen werkplaats op agenda Eerste Kamer zodat Eerste Kamer ook de praktijkverhalen uit eerste hand krijgt.
April 2022 Input BOVAG Tweede Kamer: motie ingezet dat in de Tweede Kamer-rapportages op z’n minst het bedrijfsleven een aparte sectie moet krijgen (tot dan werd er niet gerept over ondernemers/bedrijven).
Mei 2022 Initiatief BOVAG leidt tot brede oproep bedrijfsleven aan Eerste Kamer om deugdelijk ondernemersloket.
24 mei 2022Schriftelijke vragen aan minister De Jonge onder andere over de resultaten van de 'werkplaatsen'.
21 juni 2022 Plenaire behandeling Inwerkingtredingsbesluit Omgevingswet Eerste Kamer heeft plaatsgemaakt voor een debat met minister De Jonge en Eerste Kamer leden n.a.v. de zorgen/ervaringen uit het veld.
28 juni 2022Stemming inwerkingtredingsbesluit Omgevingswet Eerste Kamer uitgesteld tot nader order.
12 juli 2022Eerste Kamer neemt motie aan om te starten met invoering Omgevingswet per 1 januari 2023. De Kamer besluit op 1 november definitief, als er aanvullende informatie bekend is.

Testen? 

Hart van de Omgevingswet is straks het platform Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit moet gebruiksvriendelijk zijn voor mkb-ondernemers. Daarom doet BOVAG actief mee aan testpilots, ook wel ‘werkplaatsen’ genoemd. BOVAG zoekt hiervoor nog ondernemers. Geïnteresseerd? Mail naar ledenadvies@bovag.nl. 
 
 Tips in de aanloop naar de Omgevingswet:
  • Leg gegevens goed vast (denk aan huidige afspraken, uitzonderingsituaties en vrijstellingen) zodat later, wanneer de systemen worden geïntegreerd, er niets zoek raakt. 
  • Ondernemers met ontwikkelplannen, vragen zich mogelijk af of de beoogde plannen nu moeten worden doorgezet, of pas na inwerkingtreding van de Omgevingswet. Als de ontwikkeling past binnen het huidige bestemmingsplan, is het advies om de aanvraag in te dienen voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Past een ontwikkeling niet binnen het bestemmingsplan, dan is het nog onduidelijk wat gunstig is om te doen, omdat de lokale regels nog niet bekend zijn. Maar als men al contact heeft gehad met de gemeente en weet dat de gemeente voornemens is om medewerking te verlenen aan de beoogde ontwikkeling, dan is het advies om deze ontwikkeling zo spoedig mogelijk aan te vragen.  
  • Ondernemers met vragen kunnen altijd contact opnemen met BOVAG Ledenadvies met vragen over de Omgevingswet en het DSO. 
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring