Terug

7 veelgestelde vragen over CSRD

Wet- en regelgevingDuurzaamheid
Leestijd: 10 min

De Corporate Sustainability Reporting Directive komt eraan. Voor organisaties van ‘openbaar belang’ – zoals beursgenoteerde bedrijven, banken en verzekeraars – betekent dit dat zij vanaf 2024 in hun jaarverslag moeten rapporteren over duurzaamheid. Daardoor kunt u volgend jaar al het verzoek krijgen om informatie aan te leveren. Wat komt er op u af? En wat doet BOVAG?

1. Wat betekent CSRD?

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is in november 2022 aangeno­men door de Europese Unie. In deze nieuwe richtlijn staat dat vanaf 2024 steeds meer bedrijven verplicht worden te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Voor grote bedrijven betekent dit een extra rapportageplicht op het gebied van duurzaamheid. Kleine(re) bedrijven hebben geen rapportageplicht, maar zij zullen wel vragen krijgen naar cijfers over bijvoorbeeld milieu-impact uit de keten.

2. De meeste BOVAG-leden hebben toch geen CSRD-verplichting, klopt dat?

De meeste BOVAG-leden zijn niet rapportageplichtig, maar dat betekent niet dat zij niet met de CSRD te maken krijgen. CSRD-plichtige, grotere bedrijven zullen uiteindelijk in de keten data en infor­matie gaan vragen die zij moeten opnemen in hun rapportages. Stel dat een bedrijf een groot aantal busjes bij u huurt, dan zal de vraag zijn wat de duurzaamheidsimpact hiervan is, bijvoorbeeld in de vorm de CO2-uitstoot.

3. Welke (soort) bedrijven zijn CSRD-rapportageplichtig?

De richtlijn wordt gefaseerd uitgerold, op basis van bedrijfsgrootte:

  • Beursgenoteerde bedrijven die vallen onder de NFRD moeten in 2025 over boekjaar 2024 gaan rapporteren. Dit zijn bedrijven met meer dan 500 werknemers, banken en verzekeraars.
  • In 2026 moeten ook grote niet-beursgenoteerde bedrijven die aan tenminste twee van de drie volgende criteria voldoen, volgens de CSRD-richtlijn rapporteren: een balanstotaal van 20 miljoen euro, netto-omzet van 40 miljoen euro of een personeelsbestand van 250 fte gaan rapporteren over boekjaar 2025.
  • Beursgenoteerde mkb-bedrijven volgen in 2026.

4. Wat houdt de CSRD-rapportage precies in?

De CSRD heeft betrekking op duurzaamheid in brede zin en bevat toelichtingsvereisten voor een groot aantal ESG-aspecten (environmental, social en governance). Het gaat om bijvoor­beeld duurzaamheidsontwikkelingen die kunnen leiden tot financiële risico’s voor het bedrijf. Schaarste van een bepaalde grondstof is daar een voorbeeld van. Ander­zijds brengt de CSRD ook de ecologische en sociale materiele impact van het bedrijf op mens en milieu in kaart, zoals biodiversiteitsverlies door de productie of mensenrechtenschendingen in de keten.

5. Wat vindt BOVAG van de CSRD-richtlijnen?

De CSRD-richtlijn is onderdeel van de Green Deal, afspra­ken op Europees niveau die moeten zorgen voor een groene transitie met als einddoel een klimaatneutraal Europa in 2050. BOVAG staat achter de Green Deal, we vinden het belangrijk om deze planeet ook nog voor generaties na ons leefbaar te houden en daarom zijn deze maatregelen nodig. Maar, belangrijk voor BOVAG is dat regels wel haalbaar en uitvoerbaar moeten zijn voor de aangesloten ondernemers. Op dit moment onderzoeken wij welke meetwaarden belangrijk zijn voor de bij BOVAG aangeslo­ten branches én de te verwachten vragen van bijvoorbeeld banken en verzekeraars.

6. Hoe helpt BOVAG kleine bedrijven op CSRD-gebied?

Kleinere bedrijven kunnen vragen verwachten van hun leveranciers en relaties over de duurzame impact van door hun geleverde goederen of diensten. Denk aan banken, leasemaatschappijen, verzekeraars en andere cruciale partijen in de keten. BOVAG is in gesprek met deze partijen om te komen tot een brancheformat. We willen daarmee de data die zij straks moeten aanleveren zo behapbaar mogelijk houden en bij voorkeur één format voor diverse partijen.

7. Hoe helpt BOVAG grote bedrijven op CSRD-gebied?

Grote bedrijven zijn verplicht zelf te rapporteren conform CSRD vanaf 2026 over boekjaar 2025. Voor rapportageplichtige bedrijven zijn twee elementen in de rapportage cruciaal:

  • De zogenaamde dubbele materialiteitsanalyse, daarbij wordt de impact twee kanten op getoetst: de impact óp uw bedrijf en de impact ván uw bedrijf.
  • De waardeketen in beeld en/of tekst, waarbij alle activiteiten en hun onderlinge relatie in beeld gebracht worden.

BOVAG werkt op dit moment aan aanpasbare formats die helpen bij het opstellen van zowel de dubbele materialiteitsanalyse als de waardeketen. We gaan deze formats ook toetsen met een aantal bedrijven.

Voor het eerst meten - Justin Post, Director marine sales bij Volvo Penta

BK-10-2023-CSRD-portret-Justin-Post.jpgBOVAG-lid Volvo Penta levert motoren en aandrijvingssystemen voor marine, industrie en land(bouw) in de Benelux.

Volvo Penta valt onder de Volvo Group. Omdat dit een beursgenoteerd bedrijf is, moeten wij vanaf volgend jaar al gaan rapporteren volgens CSRD. Wij krijgen dus eerder te maken met de rapportageplicht dan de meeste BOVAG-bedrijven. CSRD is een universele standaard waarin je vastlegt hoe duurzaam je bezig bent op het gebied van klimaat, grondstoffen en personeel. Deze onderdelen zitten al een tijd in het Volvo-DNA. Met CSRD kunnen we nu ook echt kwantificeren wat de impact van onze acties is. Dat biedt een eerlijk speelveld voor bedrijven. En het maakt het mogelijk, ook voor klanten, om appels met appels te vergelijken. We zien CSRD als een positieve ontwikkeling. Het imago van de sector is niet altijd positief, we worden gezien als vervuilend. Terwijl we op deze manier kunnen laten zien wat wij wél doen. We hebben nu een redelijk beeld van hoe we moeten rapporteren, er is een raamwerk. Volgend jaar gaan we voor het eerst ‘meten’ volgens CSRD en de benodigde informatie uit alle plukken van de organisatie samenvoegen. 2024 wordt voor ons een aanloopjaar naar de eerste rapportage. Omdat we een grote organisatie zijn, hebben we de capaciteit om dit intern op te pakken. Het is alsnog een hele klus en ook spannend om als eerste groep aan CSRD te moeten voldoen. Tuurlijk, CSRD is een last. Maar ik zou ook tegen ondernemers willen zeggen: zie het als een kans. Om aan de buitenwereld te laten zien hoe we als mobiliteitsbranche ons steentje bijdragen aan duurzaamheid. Kijk niet alleen naar de regels, maar pak ook het moment om na te denken over hoe je je bedrijf in de toekomst ziet en hoe duurzaamheid daarin een rol speelt. Je ontkomt er niet aan om hier iets mee te doen.

Alle informatie over CSRD vindt u ook terug op mijn.bovag.nl/csrd.

Dit artikel is ook verschenen in de BOVAGkrant 2023-10. 
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring