Bovag logo
Politieke partijen over mobiliteit en ondernemerschap
0%
Terug

Politieke partijen over mobiliteit en ondernemerschap

Laatste update 17 november 2023Leestijd: 1 min
Artikel header afbeelding

De aankomende Tweede Kamer-verkiezingen kent veel partijen met bijna even zo veel meningen. BOVAG spitte hun programma’s door en haalde daar de punten uit die jou raken als ondernemer of die invloed hebben op de mobiliteitssector.

Mobiliteit met het oog op Betalen naar Gebruik, stimuleren duurzame mobiliteit, infrastructuur en de fiets

 • We zijn tegen rekeningrijden, dit is in een dunbevolkt gebied oneerlijk. We voeren geen rekeningrijden in naast/bovenop de huidige belastingen en heffingen die al het gebruik en bezit belasten.
 • Slim, schoon en veilig reizen, daar gaan we als BBB voor in Nederland. Voor mobiliteit zetten we in op een mobiliteitstransitie die kan rekenen op het draagvlak van de burger.
 • We ondersteunen de verdere uitrol van (laad)infra voor alternatieve brandstoffen zoals waterstof, e-fuels, duurzame kerosine, ammoniak, methanol en elektriciteit.
 • Extra investeringen in fiets, spoor-, auto- en vaarwegen zijn nodig. Het MIRT budget wordt structureel verhoogd.
 • We stimuleren het gebruik van fiets en openbaar vervoer om de mobiliteit te verhogen.
 • Wie op het platteland woont heeft minder alternatieven voor de auto dan iemand in de stad. We zijn daarom tegenstander van rekeningrijden, juist ook op het platteland. Met een e-vignet vragen we een bijdrage van mensen buiten Nederland voor het in stand houden van ons wegennet.
 • Door een onhandige belastingmaatregel verdwijnen tweedehands elektrische auto’s nu naar het buitenland. Dit passen we aan, zodat die auto’s ook voor Nederlandse particulieren betaalbaar zijn.
 • In de doorrekening kiest het CDA onder andere voor een gewichtscorrectie in de MRB voor elektrische auto’s en een congestieheffing.
 • Tientallen wegaanlegprojecten zijn nu stilgelegd door stikstof of budgetproblemen. We starten die in specifieke gevallen weer op, wanneer dat nodig is voor veiligheid en bereikbaarheid.
 • Elektrische fietsen en andere elektrische vervoersmiddelen worden steeds populairder, maar zorgen soms voor onveilige situaties. Daarom wil het CDA versnelde wetgeving voor deze voertuigen, en een verbod en stevige handhaving op het opvoeren van e-bikes.
 • Met een autorijbewijs (B) een 125cc motorfietsje (A1) mogen besturen gaat een mooie bijdrage leveren aan het reduceren van de filedruk, parkeerproblematiek en verminderen van vervoersarmoede.
 • We introduceren voor de auto een kilometerprijs die gedifferentieerd is naar milieukenmerken, tijd en plaats: op het platteland laag, op drukke momenten in de brede Randstad hoger.
 • We voeren een SUV-taks in om energiezuinig autovervoer te stimuleren Tegelijk zorgen we ervoor dat elektrisch rijden na 2025 goedkoper wordt en niet duurder, zoals nu dreigt te gebeuren. (..) Vanaf 2025 mogen alleen elektrische bromfietsen worden verkocht. (..) Brandstofauto’s worden voor 2030 uitgefaseerd voor de zakelijke markt.
 • In de doorrekening kiest de CU onder andere voor een verhoging van de BPM, normering voor de leasemarkt per 2029 en een gewichtscorrectie in de MRB voor elektrische auto’s.
 • De komende jaren wordt daarom flink geïnvesteerd in het wegwerken en voorkomen van achterstallig onderhoud en het vervangen en renoveren van infrastructuur. (..) Geen nieuwe of bredere (snel)wegen.
 • We willen dat meer mensen de fiets nemen. Daarom investeren we in een fijnmazig netwerk van (onverharde) wandel- en fietspaden.
 • Bij de invoering van betalen naar gebruik kiest D66 voor een systeem waarin gedifferentieerd wordt naar tijd en plaats. In de stedelijke gebieden hanteren we een hoger tarief.
 • We blijven elektrische auto’s stimuleren met subsidies en belastingvoordelen. Bij leasecontracten is voortaan een elektrische auto verplicht.
 • In de doorrekening kiest D66 onder andere voor het verhogen van de bijtelling, verhoging van de BPM, normering voor de leasemarkt per 2025 en een gewichtscorrectie in de MRB voor elektrische auto’s.
 • Jarenlang nieuwe infrastructuur aanleggen, heeft niet geleid tot minder files. (..) Meer gebruik maken van bestaande infrastructuur, samen met werkgevers kijken naar werktijden en roostering, en collectief vervoer organiseren waar dat kan.
 • Het wordt steeds drukker op de fietspaden en de snelheidsverschillen tussen de verschillende soorten fietsers nemen toe. Daarmee nemen ook de verkeersrisico’s toe. (..) Voor D66 staat de fiets ook op één op nationaal niveau.
 • DENK wil geen rekeningrijden, in welke vorm dan ook.
 • DENK zal zich inzetten om de aanschaf van een elektrische auto te subsidiëren voor lagere inkomensgroepen. We verlagen de accijns op benzine en diesel.
 • We investeren in meer asfalt waar dat nodig is.
 • Ook voor de snorscooter en fiets zou er geen helmplicht moeten komen.
 • Nooit akkoord gaan met kilometerheffing; automobilisten betalen al voor gebruik via accijns.
 • Stoppen subsidie op elektrische auto’s. We schaffen trajectcontroles af en verlagen de accijnzen op benzine en diesel, evenals de bijtelling en de bpm. Autobezitters betalen slechts één keer wegenbelasting, ook als ze meerdere voertuigen hebben.
 • De invoer van rekeningrijden tegenhouden.
 • Subsidies en andere fiscale voordelen op EV auto’s beperken. Verlaging van accijnzen op benzine, diesel en lpg, te beginnen naar het niveau van 1 april 2022. E-fuel techniek stimuleren.
 • Autobelastingen aanwenden waarvoor ze bedoeld zijn: infrastructuur. Nu verdwijnt 20-21 miljard per jaar in algemene pot, aan weginfra en onderhoud wordt slechts drie miljard uitgegeven.
 • Op het platteland is er voor de auto vaak geen alternatief om grote afstanden af te leggen. We zijn daarom tegen het voorstel voor een kilometerheffing.
 • “Elektrische auto’s, die jarenlang fors fiscaal zijn gesubsidieerd, gaan meer bijdragen aan de belastingopbrengsten. (..) Bij accijns op brandstoffen streven we, mede vanwege de grenseffecten, naar beperkte verschillen met andere landen.
 • Binnen de beschikbare budgetten voor wegenbouw geven we prioriteit aan groot onderhoud en het verbeteren van verkeersonveilige wegen. (..) Met het oog op een goede doorstroming is het nodig om een aantal knelpunten gericht aan te pakken.
 • Goede mogelijkheden om de fiets te pakken dragen bij aan bereikbaarheid, gezondheid en duurzaamheid. Tussen en in de grote steden worden goede fietsroutes aangelegd, zodat de fiets een realistisch alternatief wordt voor de auto en het openbaar vervoer.
 • Eerlijk betalen naar gebruik. We versnellen de invoering van betalen naar gebruik voor automobilisten, zodat de vervuiler gaat betalen. Het is eerlijker om een lager tarief te rekenen in regio’s waar mensen afhankelijk zijn van de auto omdat het openbaar vervoer geen goed alternatief vormt. We differentiëren ook naar tijd.
 • Met fiscale en andere maatregelen stimuleren we de omslag naar elektrisch rijden. Daarmee zorgen we ervoor dat in Nederland vanaf 2030 alleen nog elektrische voertuigen worden verkocht, inclusief brom- en snorfietsen, vooruitlopend op het Europese verbod op de verkoop van auto’s met een verbrandingsmotor in 2035. De leasesector gaat al in 2025 over op 100% elektrische auto’s. De fiscale voordelen van leaseauto’s bouwen we af en fiscale regelingen voor elektrisch rijden zijn voortaan alleen nog gericht op lage en middeninkomens.
 • In de doorrekening kiest PvdA/GroenLinks onder andere voor het variabiliseren en verhogen van de bijtelling, verdubbeling van de BPM, normering voor de leasemarkt per 2025 en een korting in de MRB voor elektrische auto’s.
 • In het verkeer krijgen voetgangers en fietsers voorrang op auto’s. We investeren in voetgangersinfrastructuur, (snel)fietspaden in het binnen- en buitengebied, voldoende fietsstallingen (waaronder bij stations) en landelijke regelgeving wordt aangepast om (snor)scooters binnen de bebouwde kom van het fietspad te weren.
 • Autobezitters die weinig kilometers rijden gaan minder belasting betalen dan mensen die veel autokilometers maken.
 • Belastingvoordelen voor auto’s worden afgebouwd. Hoe vervuilender en zwaarder je auto, hoe meer je zou moeten betalen. Met een herziening van de motorrijtuigenbelasting dringen we de verkoop en het gebruik van grote en vervuilende auto’s (zoals SUV’s) terug en worden zuinige auto’s weer de norm.
 • Meer asfalt lost files niet op, maar zorgt voor een toename van autogebruik en daarmee voor een verdere stijging van de uitstoot van broeikasgassen en fijnstof. Daarom komen er geen nieuwe wegen en geen verbreding van bestaande wegen.
 • Fiscale stimulering van fietsen blijft behouden. Door te investeren in nieuwe fietssnelroutes en fietsstraten vergroten we de (woon-werk)afstand die comfortabel met de fiets afgelegd kan worden.
 • Geen rekeningrijden
 • Brandstofaccijns verlagen. Geen verbod op de verkoop van brandstofauto’s.
 • Meer wegen aanleggen.
 • Voor de invoering van betalen naar gebruik moet de draagkracht van de inwoners van het landelijk gebied die aangewezen zijn op de auto, een belangrijke randvoorwaarde zijn. Dat geldt breder: nu de benzineprijzen en accijnzen heel hoog zijn, moet voorkomen worden dat autorijden alleen betaalbaar wordt voor hogere inkomens.
 • De SGP wil een snelle aanpak van de knooppunten Hoevelaken en A1/A30 en van de onveilige N35 en N50.
 • Autorijden moet schoner worden, niet duurder. Wij steunen de verplichting voor producenten dat alle nieuwe auto’s uiterlijk in het jaar 2035 emissievrij moeten zijn, en tot 2035 laten we onderzoeken op welke manier dit het beste kan. We keren ons tegen het rekeningrijden.
 • Oneerlijke subsidies en belastingvrijstellingen voor stekkerauto’s komen nu terecht bij mensen die het niet nodig hebben. Zij moeten dus voortaan volwaardig belasting betalen. Mensen die geen stekkerauto kunnen betalen, krijgen niet de rekening.
 • Alle wegen in Nederland worden tolvrij en we gaan investeren in fiets- en wandelinfrastructuur.
 • In de toekomst werken we toe naar een stelsel van betalen naar gebruik waaraan iedereen, ook bij gebruik van elektrisch vervoer, bijdraagt. We verhogen de belasting op de auto daarbij niet. (..) Het tarief is niet gebonden aan de tijd en de plek waar je de auto gebruikt.
 • We stimuleren de omslag naar elektrisch vervoer, bijvoorbeeld in de tweedehandsmarkt van elektrische auto’s. We doen dit op een manier dat de gewone automobilist zo min mogelijk geraakt wordt door hogere kosten of belastingen. We zorgen dat het financieel blijft lonen om elektrisch te rijden en we zorgen ervoor dat daar in de begroting van het Rijk ook op een moderne manier mee om wordt gegaan. (..) We houden de auto een betaalbaar vervoermiddel door de accijnzen te verlagen.
 • In de doorrekening kiest de VVD onder andere voor een gewichtscorrectie in de MRB voor elektrische auto’s en een normering voor de leasemarkt per 2029.
 • We gaan fors aan de slag met de uitrol van het laadpalennetwerk. (..) Het is dan ook logisch dat er bij tankstations waterstof beschikbaar komt voor automobilisten.
 • We doen een extra investering in het onderhoud en het verbeteren van bestaande wegen, sporen, tunnels en bruggen. En we gaan de komende jaren bouwen aan de nieuwe wegen, bruggen en tunnels waar we de voorgaande jaren plannen voor hebben gemaakt en in hebben geïnvesteerd.
 • We passen fietspaden en voetpaden aan zodat deze veiliger worden. Ook stimuleren we het gebruik van fietshelmen. Bij het toelaten van nieuwe voertuigen op de weg moet de veiligheid voorop blijven staan. We blijven daarnaast onveilige N-wegen aanpakken om de veiligheid te verbeteren.
 • We vervangen, naar Zweeds voorbeeld, de motorrijtuigenbelasting op auto’s, bestelbusjes en vrachtwagens door ‘betalen-naar-gebruik’. Wat je gaat betalen hangt af van het aantal kilometers dat je rijdt, maar ook van het tijdstip (spits/ dal), het traject (regio/stad) en de voor vervuiling relevante eigenschappen van het voertuig (gewicht/uitstoot).
 • Zolang we nog niet naar gebruik betalen, willen we alvast op de wegenbelasting een gewichtscorrectie toepassen voor elektrische auto’s, bestelbusjes en vrachtwagens omdat deze nu vaak zwaarder zijn dan vergelijkbare voertuigen op fossiele brandstof. (..) Om de omslag naar uitstootvrij te stimuleren, zorgen we dat particulieren nog tot 2030 een subsidie kunnen krijgen voor de aanschaf of private lease van een nieuwe en tweedehands elektrische auto. We willen dat alle zakelijke leaseauto’s vanaf 2026 uitstootvrij zijn.
 • We belasten de volledige vervuiling van een auto. Daarom verrekenen we de uitstoot en grondstoffen die nodig zijn om een auto te maken door de BPM te heffen met een CO2- grondslag.
 • In de doorrekening kiest VOLT onder andere voor een verdubbeling van de BPM en een gewichtscorrectie in de MRB voor elektrische auto’s.
 • Daarom investeren we in een betere fietsinfrastructuur met de aanleg van meer doorfietsroutes om langere afstanden snel en veilig te kunnen overbruggen.

Ondernemerschap met het oog op financiering, duurzaamheidsleningen en regeldruk

 • We zijn tegen rekeningrijden, dit is in een dunbevolkt gebied oneerlijk. We voeren geen rekeningrijden in naast/bovenop de huidige belastingen en heffingen die al het gebruik en bezit belasten.
 • Slim, schoon en veilig reizen, daar gaan we als BBB voor in Nederland. Voor mobiliteit zetten we in op een mobiliteitstransitie die kan rekenen op het draagvlak van de burger.
 • We ondersteunen de verdere uitrol van (laad)infra voor alternatieve brandstoffen zoals waterstof, e-fuels, duurzame kerosine, ammoniak, methanol en elektriciteit.
 • Extra investeringen in fiets, spoor-, auto- en vaarwegen zijn nodig. Het MIRT budget wordt structureel verhoogd.
 • We stimuleren het gebruik van fiets en openbaar vervoer om de mobiliteit te verhogen.
 • Wie op het platteland woont heeft minder alternatieven voor de auto dan iemand in de stad. We zijn daarom tegenstander van rekeningrijden, juist ook op het platteland. Met een e-vignet vragen we een bijdrage van mensen buiten Nederland voor het in stand houden van ons wegennet.
 • Door een onhandige belastingmaatregel verdwijnen tweedehands elektrische auto’s nu naar het buitenland. Dit passen we aan, zodat die auto’s ook voor Nederlandse particulieren betaalbaar zijn.
 • In de doorrekening kiest het CDA onder andere voor een gewichtscorrectie in de MRB voor elektrische auto’s en een congestieheffing.
 • Tientallen wegaanlegprojecten zijn nu stilgelegd door stikstof of budgetproblemen. We starten die in specifieke gevallen weer op, wanneer dat nodig is voor veiligheid en bereikbaarheid.
 • Elektrische fietsen en andere elektrische vervoersmiddelen worden steeds populairder, maar zorgen soms voor onveilige situaties. Daarom wil het CDA versnelde wetgeving voor deze voertuigen, en een verbod en stevige handhaving op het opvoeren van e-bikes.
 • Met een autorijbewijs (B) een 125cc motorfietsje (A1) mogen besturen gaat een mooie bijdrage leveren aan het reduceren van de filedruk, parkeerproblematiek en verminderen van vervoersarmoede.
 • We introduceren voor de auto een kilometerprijs die gedifferentieerd is naar milieukenmerken, tijd en plaats: op het platteland laag, op drukke momenten in de brede Randstad hoger.
 • We voeren een SUV-taks in om energiezuinig autovervoer te stimuleren Tegelijk zorgen we ervoor dat elektrisch rijden na 2025 goedkoper wordt en niet duurder, zoals nu dreigt te gebeuren. (..) Vanaf 2025 mogen alleen elektrische bromfietsen worden verkocht. (..) Brandstofauto’s worden voor 2030 uitgefaseerd voor de zakelijke markt.
 • In de doorrekening kiest de CU onder andere voor een verhoging van de BPM, normering voor de leasemarkt per 2029 en een gewichtscorrectie in de MRB voor elektrische auto’s.
 • De komende jaren wordt daarom flink geïnvesteerd in het wegwerken en voorkomen van achterstallig onderhoud en het vervangen en renoveren van infrastructuur. (..) Geen nieuwe of bredere (snel)wegen.
 • We willen dat meer mensen de fiets nemen. Daarom investeren we in een fijnmazig netwerk van (onverharde) wandel- en fietspaden.
 • Bij de invoering van betalen naar gebruik kiest D66 voor een systeem waarin gedifferentieerd wordt naar tijd en plaats. In de stedelijke gebieden hanteren we een hoger tarief.
 • We blijven elektrische auto’s stimuleren met subsidies en belastingvoordelen. Bij leasecontracten is voortaan een elektrische auto verplicht.
 • In de doorrekening kiest D66 onder andere voor het verhogen van de bijtelling, verhoging van de BPM, normering voor de leasemarkt per 2025 en een gewichtscorrectie in de MRB voor elektrische auto’s.
 • Jarenlang nieuwe infrastructuur aanleggen, heeft niet geleid tot minder files. (..) Meer gebruik maken van bestaande infrastructuur, samen met werkgevers kijken naar werktijden en roostering, en collectief vervoer organiseren waar dat kan.
 • Het wordt steeds drukker op de fietspaden en de snelheidsverschillen tussen de verschillende soorten fietsers nemen toe. Daarmee nemen ook de verkeersrisico’s toe. (..) Voor D66 staat de fiets ook op één op nationaal niveau.
 • DENK wil geen rekeningrijden, in welke vorm dan ook.
 • DENK zal zich inzetten om de aanschaf van een elektrische auto te subsidiëren voor lagere inkomensgroepen. We verlagen de accijns op benzine en diesel.
 • We investeren in meer asfalt waar dat nodig is.
 • Ook voor de snorscooter en fiets zou er geen helmplicht moeten komen.
 • Nooit akkoord gaan met kilometerheffing; automobilisten betalen al voor gebruik via accijns.
 • Stoppen subsidie op elektrische auto’s. We schaffen trajectcontroles af en verlagen de accijnzen op benzine en diesel, evenals de bijtelling en de bpm. Autobezitters betalen slechts één keer wegenbelasting, ook als ze meerdere voertuigen hebben.
 • De invoer van rekeningrijden tegenhouden.
 • Subsidies en andere fiscale voordelen op EV auto’s beperken. Verlaging van accijnzen op benzine, diesel en lpg, te beginnen naar het niveau van 1 april 2022. E-fuel techniek stimuleren.
 • Autobelastingen aanwenden waarvoor ze bedoeld zijn: infrastructuur. Nu verdwijnt 20-21 miljard per jaar in algemene pot, aan weginfra en onderhoud wordt slechts drie miljard uitgegeven.
 • Op het platteland is er voor de auto vaak geen alternatief om grote afstanden af te leggen. We zijn daarom tegen het voorstel voor een kilometerheffing.
 • “Elektrische auto’s, die jarenlang fors fiscaal zijn gesubsidieerd, gaan meer bijdragen aan de belastingopbrengsten. (..) Bij accijns op brandstoffen streven we, mede vanwege de grenseffecten, naar beperkte verschillen met andere landen.
 • Binnen de beschikbare budgetten voor wegenbouw geven we prioriteit aan groot onderhoud en het verbeteren van verkeersonveilige wegen. (..) Met het oog op een goede doorstroming is het nodig om een aantal knelpunten gericht aan te pakken.
 • Goede mogelijkheden om de fiets te pakken dragen bij aan bereikbaarheid, gezondheid en duurzaamheid. Tussen en in de grote steden worden goede fietsroutes aangelegd, zodat de fiets een realistisch alternatief wordt voor de auto en het openbaar vervoer.
 • Eerlijk betalen naar gebruik. We versnellen de invoering van betalen naar gebruik voor automobilisten, zodat de vervuiler gaat betalen. Het is eerlijker om een lager tarief te rekenen in regio’s waar mensen afhankelijk zijn van de auto omdat het openbaar vervoer geen goed alternatief vormt. We differentiëren ook naar tijd.
 • Met fiscale en andere maatregelen stimuleren we de omslag naar elektrisch rijden. Daarmee zorgen we ervoor dat in Nederland vanaf 2030 alleen nog elektrische voertuigen worden verkocht, inclusief brom- en snorfietsen, vooruitlopend op het Europese verbod op de verkoop van auto’s met een verbrandingsmotor in 2035. De leasesector gaat al in 2025 over op 100% elektrische auto’s. De fiscale voordelen van leaseauto’s bouwen we af en fiscale regelingen voor elektrisch rijden zijn voortaan alleen nog gericht op lage en middeninkomens.
 • In de doorrekening kiest PvdA/GroenLinks onder andere voor het variabiliseren en verhogen van de bijtelling, verdubbeling van de BPM, normering voor de leasemarkt per 2025 en een korting in de MRB voor elektrische auto’s.
 • In het verkeer krijgen voetgangers en fietsers voorrang op auto’s. We investeren in voetgangersinfrastructuur, (snel)fietspaden in het binnen- en buitengebied, voldoende fietsstallingen (waaronder bij stations) en landelijke regelgeving wordt aangepast om (snor)scooters binnen de bebouwde kom van het fietspad te weren.
 • Voor de invoering van betalen naar gebruik moet de draagkracht van de inwoners van het landelijk gebied die aangewezen zijn op de auto, een belangrijke randvoorwaarde zijn. Dat geldt breder: nu de benzineprijzen en accijnzen heel hoog zijn, moet voorkomen worden dat autorijden alleen betaalbaar wordt voor hogere inkomens.
 • De SGP wil een snelle aanpak van de knooppunten Hoevelaken en A1/A30 en van de onveilige N35 en N50.
 • Autorijden moet schoner worden, niet duurder. Wij steunen de verplichting voor producenten dat alle nieuwe auto’s uiterlijk in het jaar 2035 emissievrij moeten zijn, en tot 2035 laten we onderzoeken op welke manier dit het beste kan. We keren ons tegen het rekeningrijden.
 • Oneerlijke subsidies en belastingvrijstellingen voor stekkerauto’s komen nu terecht bij mensen die het niet nodig hebben. Zij moeten dus voortaan volwaardig belasting betalen. Mensen die geen stekkerauto kunnen betalen, krijgen niet de rekening.
 • Alle wegen in Nederland worden tolvrij en we gaan investeren in fiets- en wandelinfrastructuur.
 • In de toekomst werken we toe naar een stelsel van betalen naar gebruik waaraan iedereen, ook bij gebruik van elektrisch vervoer, bijdraagt. We verhogen de belasting op de auto daarbij niet. (..) Het tarief is niet gebonden aan de tijd en de plek waar je de auto gebruikt.
 • We stimuleren de omslag naar elektrisch vervoer, bijvoorbeeld in de tweedehandsmarkt van elektrische auto’s. We doen dit op een manier dat de gewone automobilist zo min mogelijk geraakt wordt door hogere kosten of belastingen. We zorgen dat het financieel blijft lonen om elektrisch te rijden en we zorgen ervoor dat daar in de begroting van het Rijk ook op een moderne manier mee om wordt gegaan. (..) We houden de auto een betaalbaar vervoermiddel door de accijnzen te verlagen.
 • In de doorrekening kiest de VVD onder andere voor een gewichtscorrectie in de MRB voor elektrische auto’s en een normering voor de leasemarkt per 2029.
 • We gaan fors aan de slag met de uitrol van het laadpalennetwerk. (..) Het is dan ook logisch dat er bij tankstations waterstof beschikbaar komt voor automobilisten.
 • We doen een extra investering in het onderhoud en het verbeteren van bestaande wegen, sporen, tunnels en bruggen. En we gaan de komende jaren bouwen aan de nieuwe wegen, bruggen en tunnels waar we de voorgaande jaren plannen voor hebben gemaakt en in hebben geïnvesteerd.
 • We passen fietspaden en voetpaden aan zodat deze veiliger worden. Ook stimuleren we het gebruik van fietshelmen. Bij het toelaten van nieuwe voertuigen op de weg moet de veiligheid voorop blijven staan. We blijven daarnaast onveilige N-wegen aanpakken om de veiligheid te verbeteren.
 • We vervangen, naar Zweeds voorbeeld, de motorrijtuigenbelasting op auto’s, bestelbusjes en vrachtwagens door ‘betalen-naar-gebruik’. Wat je gaat betalen hangt af van het aantal kilometers dat je rijdt, maar ook van het tijdstip (spits/ dal), het traject (regio/stad) en de voor vervuiling relevante eigenschappen van het voertuig (gewicht/uitstoot).
 • Zolang we nog niet naar gebruik betalen, willen we alvast op de wegenbelasting een gewichtscorrectie toepassen voor elektrische auto’s, bestelbusjes en vrachtwagens omdat deze nu vaak zwaarder zijn dan vergelijkbare voertuigen op fossiele brandstof. (..) Om de omslag naar uitstootvrij te stimuleren, zorgen we dat particulieren nog tot 2030 een subsidie kunnen krijgen voor de aanschaf of private lease van een nieuwe en tweedehands elektrische auto. We willen dat alle zakelijke leaseauto’s vanaf 2026 uitstootvrij zijn.
 • We belasten de volledige vervuiling van een auto. Daarom verrekenen we de uitstoot en grondstoffen die nodig zijn om een auto te maken door de BPM te heffen met een CO2- grondslag.
 • In de doorrekening kiest VOLT onder andere voor een verdubbeling van de BPM en een gewichtscorrectie in de MRB voor elektrische auto’s.
 • Daarom investeren we in een betere fietsinfrastructuur met de aanleg van meer doorfietsroutes om langere afstanden snel en veilig te kunnen overbruggen.

Nationale autodebat

BOVAG houdt in samenwerking met BNR op vrijdagmiddag 17 november het Nationale Autodebat live op de radio. Luister om 15.00 uur direct mee met vijf politici of luister aanstaande maandag de uitzending terug en beluister de podcast van de nabeschouwing van dit debat met onder andere BOVAG-voorzitter Han ten Broeke. Hou maandag je mailbox in de gaten!

Bezig met laden...
Door gebruik te maken van onze website geeft U toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.