Oproep BOVAG aan formerende partijen: kies voor voorspelbaarheid en betaalbaarheid 

Laatste update 02 mei 2024 Leestijd: 6 min

BOVAG heeft in een brief aan informateurs Dijkgraaf en Van Zwol aandacht gevraagd voor het belang van voorspelbaarheid in de autobelastingen, veilige infrastructuur voor tweewielers en minder regeldruk voor het mkb. Deze vraagstukken vallen onder vijf thema’s en daaruit vloeien acht concrete aanbevelingen voort. 

Maak autobelastingen voorspelbaar en bestendig

Korte termijn onzekerheid

Autobelastingen zijn al twee decennia geen jaar hetzelfde. Er verandert altijd wel iets; om de automobilist te bewegen om andere keuzes te maken of gewoon om gaten in de begroting te dichten. Deze grilligheid maakt de consument onzeker, afwachtend en niet zelden cynisch. En niet alleen de consument is onzeker, autobedrijven zelf weten ook niet waar ze aan toe zijn, wat de bedrijfsvoering flink bemoeilijkt.

Langetermijn onzekerheid

Het huidige autofiscale systeem genereert voor een belangrijk deel inkomsten gebaseerd op CO2 (zoals de bpm) en gebruik van fossiele brandstoffen (accijnzen). Beide zullen in de toekomst hoe dan ook dalen. Hierdoor is een groeiende behoefte aan een bestendig nieuw systeem met een stabiele grondslag. 

Komt zo’n plan er niet, dan zullen steeds vaker adhoc maatregelen moeten worden genomen om de ontstane gaten in de schatkist te dichten. Met alle gevolgen van dien voor automobilisten en ondernemers. Dat moet worden voorkomen.

Bepaal voor minstens vier jaar de autobelastingen en houd daaraan vast.

Blijf onderzoek doen naar een nieuw en eerlijk stelsel van autobelastingen met een toekomstbestendige grondslag (in de vorm van een kilometerheffing of anderszins), waarbij de gemiddelde automobilist er niet op achteruit gaat. Betrek hierbij de grondslagerosie in het autodomein en het uitfaseren van de bpm.

Houd autorijden betaalbaar 

Nederlanders zijn enorm afhankelijk van hun auto, zowel sociaal als economisch, en hebben vaak ook geen alternatief. Daarom drukt het des te zwaarder op huishoudens dat autorijden zo duur is. Na het betalen van de huur of hypotheek doet mobiliteit nu al de grootste aanslag op de portemonnee van de Nederlander (zelfde ordegrootte als de boodschappen).

Laat de opbrengsten van het Europese emissiehandelssysteem voor mobiliteit en bebouwde omgeving (ETS2) – inclusief het Sociaal Klimaatfonds – terugvloeien naar de automobilist door bijvoorbeeld de belasting op kleine zuinige auto’s te verlagen en het duurzame alternatief aantrekkelijk te maken.

Overgang naar schoon rijden hapert

Mede onder invloed van de grilligheid van het beleid en belastingverhogingen stagneert de groei van nulemissieauto’s. Hierdoor duurt het ook langer voordat er een goede tweedehands markt voor schone auto’s komt. En dat is slecht nieuws voor negen op de tien huishoudens die nooit een nieuwe auto (kunnen) aanschaffen. 

Vooralsnog blijft het nodig om met overheidsbeleid drempels weg te nemen die de aanschaf van een nulemissievoertuig in de weg zitten. Zorg ook voor voldoende netcapaciteit en ga netcongestie tegen om zo voldoende laadinfrastructuur aan te kunnen leggen. 

Structureel moet worden voorkomen dat een duurzame auto zwaarder wordt belast dan de fossiel aangedreven versie. Daarom is BOVAG positief over de voorgenomen gewichtscorrectie in de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor elektrische personenauto’s. Zo blijft het voor huishoudens voldoende aantrekkelijk om een schone auto te bezitten. Drie punten van verfijning daarbij:

4A Geef plug-in hybride auto’s een (meer beperkte) gewichtscorrectie van 20 procent in de mrb ten opzichte van het benzinetarief; ook plug-in hybride auto’s hebben immers een zwaar accupakket en dragen (ook in toenemende mate) wél bij aan schone mobiliteit. 

4B Geef ondernemers een gewichtscorrectie in de mrb voor het meergewicht van hun schone bestelauto. In lijn met de personenauto en de aanstaande vrachtwagenheffing. 

4C Zet in op een tijdige evaluatie van de voorgenomen beëindiging van de gewichtscorrectie in 2031. Monitor hierbij goed of de elektrische auto ook zonder gewichtscorrectie voor particulieren voldoende financieel aantrekkelijk en betaalbaar is.

5A Behoud de aanschafsubsidie voor gebruikte elektrische personenauto’s (SEPP) tot 2029. De SEPP wordt juist gebruikt voor de aanschaf van betaalbare elektrische auto’s, zo leert de praktijk.

5B Ondersteun juíst in 2025 en de eerste jaren erna de aanschaf van een elektrische bestel- of vrachtauto (SEBA en AanZet). Zo’n aanschafsubsidie kan de haalbaarheid van een nulemissie voertuig voor kleine ondernemers sterk vergroten.

Zet extra in op de verkeersveiligheid voor tweewielers

Een blik op de cijfers laat zien dat veel nodig is om de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren. In 2023 zijn 684 mensen omgekomen door een verkeersongeval. De ambitie om het aantal verkeersslachtoffers in 2030 te halveren ten opzichte van 2019 en de ambitie van 0 slachtoffers in 2050 is daarmee verder weg dan ooit. BOVAG roept de formerende partijen op om in te zetten op het verbeteren van de infrastructuur, extra inzet op handhaving en te sturen op gedragsverandering.

6 Investeer meer in veilige infrastructuur voor tweewielers, met name fietsers. Niet alleen moet er blijvend geïnvesteerd worden in overzichtelijke kruispunten en vrij liggende fietspaden, ook moeten fietspaden breder worden met oog op de toenemende drukte op het fietspad.

Pak regeldruk mkb aan en zorg voor toegankelijke financiering 

Het mkb zucht en steunt onder de regeldruk in Nederland, ook lopen de kosten van regeldruk op door de externe inhuur van adviseurs. (Europese) regels en klimaatmaatregelen gaan vaak gepaard met extra regels en administratieve lasten voor het mkb. Een recent voorbeeld hiervan is de Corporate Sustainability Reporting Directive-richtlijn (CSRD).

7 Nederland moet zich inzetten om meer blijvende uitzonderingen te bewerkstelligen voor het mkb voor nationale en Europese regels. Welke bedrijven zouden bijvoorbeeld onder de CSRD-richtlijn moeten vallen? Een mkb’er is geen groot beursgenoteerd bedrijf met alle kennis en kunde in huis.

8 Maak financiering beter toegankelijk voor het mkb. Meer dan de helft van BOVAG-leden wordt nog steeds een financiering geweigerd omdat zij een mobiliteitsbedrijf zijn, terwijl voorraadfinanciering in onze branche essentieel is vanwege de hoge prijs van voertuigen, van personenauto tot elektrische fiets. 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring