BOVAG blijft zich inzetten voor verlaging energielasten

Laatste update 24 mei 2022 Leestijd: 4 min

Ministers Adriaansens van Economische zaken vergadert wekelijks met VNO-NCW en MKB-Nederland over de impact van de oorlog in Oekraïne op het Nederlandse bedrijfsleven, ondanks het besluit dat er voorlopig geen staatssteunpakketten voor komen. BOVAG blijft via VNO/NCW en MKB Nederland zijn input leveren met accenten op: dempen van de energielast, gebruikmaking van de verruimde staatssteunregeling en aansluitende regelingen voor het mkb.

Bekijk hier de meest recente bijdrage van BOVAG aan dit overleg.

Hieronder de punten waar BOVAG op lobbyt rondom energielasten: 

Hoge energielast dempen:  Uitstel verhoging energiebelasting gas / differentiatie 

  • De aangekondigde verhoging in 2023 op de eerste schijf gas niet inzetten nu investeringen ‘van het gas af’ nog niet voldoende rendabel zijn / onrendabele top. Wanneer gas wordt ‘over-geprijsd’ om gasvrije bedrijfsvoering te stimuleren, dan moet er ook voldoende gelegenheid zijn om bij beperking van gasgebruik in een gunstiger tarief te ‘vallen’. Echter schijf 1 behelst het verbruik tot 170.000 m3, terwijl veel mkb bedrijven nauwelijks tot 30.000 m3 komen. Dat zou pleiten voor een andere systematiek waarbij minder verbruik ook leidt tot een andere prijsstelling. Daarnaast merkt BOVAG op dat de energiebelasting op gas in schijf 1 de laatste jaren significant is toegenomen, dit samen met het ontbreken van incentives en nog geen sluitende business case op elektrificatie of ondersteunende netcapaciteit vraagt om aanpassing naar een evenredigere prijsstelling / schijfindeling ten gunste van het mkb (schijf 1). 
  • Opslag Duurzame Energie (ODE) verlagen. Op korte termijn tweedee en derde schijf ODE verlagen. Hierbinnen zijn veel mkb-bedrijven vertegenwoordigd. Deze twee schijven hebben te maken gehad met een disproportionele stijging in de periode vanaf 2020.  

Verruiming Staatssteunkader gebruiken 

  • Juist met het oog op de situatie in Oekraïne heeft de EU besloten het staatsteunkader van de EU tijdelijk te verruimen waarvan nu al lidstaten gebruikmaken maar we in NL nog geen bereidheid zien. Zoals uit de BOVAG Ondernemersmonitor naar voren komt, verwachten leden een actie die gericht is op onder andere een tegemoetkoming in de energielasten. Het besluit van de Europese Commissie geeft handelingsperspectief voor Nederland. De uitvoering daarvan is van groot belang voor het mkb. Aandachtspunt is dat bij de uitwerking van een compensatieregeling definities worden gehanteerd die toepasbaar zijn op het brede mkb. Te denken valt aan een compensatieregeling voor de hoge energietarieven. 

Aandacht voor sectoren waarbij regelingen niet aansluiten  

  • Financiële arrangementen – BKBM Groen. In het coalitieakkoord wordt een handreiking naar het mkb gedaan voor de betaalbaarheid en uitvoerbaarheid van het verduurzamen van het mkb. We zijn blij met de aangenomen motie over  de BMKB-Groen regeling die financiering voor het mkb vergemakkelijkt. Om daar meer aan  tegemoet te komen, hebben we de minister de volgende drie aandachtspunten meegegeven waarmee de regeling beter aan moet sluiten op het mkb: 
  1. Faire beoordelingscriteria door banken, zorg om administratieve lastendruk bij mkb voorkomen. Ondernemers die vóór corona in de kern gezond waren, hebben een enorme klap gehad, het is nu alle hens aan dek om juist deze bedrijven te helpen om hun bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken, te verduurzamen.  
  2. De mkb-definitie passend maken om brede mkb te kunnen bedienen. De mkb definitie die wordt gehanteerd, is niet toepasbaar voor de automobielsector of andere sectoren met dure consumptiegoederen. Dit zit ‘m met name in het feit dat autobedrijven kapitaalintensieve bedrijven zijn, waardoor ze niet binnen de omzet/balans grenzen blijven welke gesteld zijn in de mkb-definitie voor de BMKB-Groen regeling. Een oplossing kan zijn dat sectorspecifiek kan worden afgeweken van deze omzetgrens / balanspositie.  
  3. Brede mkb zijn ook de zogeheten middenbedrijven. Daarnaast merkt BOVAG op dat er ook zogeheten middenbedrijven zijn die zich als ‘groep’ niet kwalificeren als mkb-onderneming, maar in het maatschappelijk verkeer wel acteren als een mkb-onderneming (BV). Regeling op BV (werkmaatschappij) niveau zou een bredere groep bedienen. BOVAG verwelkomt de BMKB-G, wel met een laagdrempelige toegang voor het mkb, niet discriminatoir en proportioneel, immers het past hier niet om op voorhand sectoren uit te sluiten die willen werken aan een duurzame bedrijfsvoering die bij uitstek bijdraagt aan de toekomstbestendigheid. 
Lees ook:  

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring