Voorlopig akkoord cao carrosseriebedrijf

Laatste update 12 april 2022 Leestijd: 3 min

De werkgevers- en werknemersorganisaties samenwerkend in de stichting Vakraad Metaal en Techniek hebben een akkoord bereikt over de cao's voor: het carrosseriebedrijf, de goud- en zilvernijverheid, het isolatiebedrijf en het technisch installatiebedrijf. Dit akkoord is gesloten door de onderhandelaren en moet nog wel aan alle achterbannen worden voorgelegd. De cao gaat gelden van 1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2024. BOVAG is niet betrokken geweest bij de onderhandelingen.

Alleen met de werkgeversorganisatie Koninklijke Metaal Unie is nog geen akkoord bereikt, wat betekent dat het akkoord op dit moment niet geldt voor metaalbewerkingsbedrijven. De overige partijen hebben afspraken gemaakt over: inkomen, vakantierechten voor werknemers vanaf 54 jaar, het Generatiepact en RVU. Lees de hoofdpunten hieronder.

Inkomen

  • Per 1 juli 2022 worden de feitelijke lonen met Euro 42,50 bruto verhoogd
  • Per 1 september 2022 worden de feitelijke lonen met 2,75% verhoogd
  • Per 1 maart 2023 worden de feitelijke lonen met 3,25% verhoogd en per 1 januari 2024 worden de feitelijke lonen met 0,6% verhoogd. De tabellen worden met dezelfde percentages en nominale aangepast met uitzondering van de A-tabel tot en met 0 functiejaren
  • In juli 2022 zal een eenmalige uitkering worden uitgekeerd van Euro 382,50 bruto aan de werknemer die op de eerste van die maand in dienst is.
De tabellen jeugdlonen en BBL worden met ingang van 1 januari 2023 vermeerderd tot 5%, gerekend vanaf de loonsverhogingen vanaf 1 juli 2022. Daarnaast zal een werkgroep in 2022 een nieuw systeem met betrekking tot de jeugdlonen ontwikkelen en daarbij onderzoeken of afschaffing tot de mogelijkheden behoort met als doelstelling een invoeringsdatum van 1 januari 2023.

Dispensatiemogelijkheid loonsverhoging:

Bedrijven die vanwege de huidige bijzondere (bedrijfs-)economische omstandigheden moeite hebben met het verhogen van de feitelijke salarissen, kunnen onder voorwaarden een verzoek tot tijdelijke afwijking van de loonsverhoging van september 2022 indienen bij de vakraad. Deze zal de aanvraag beoordelen. Bij goedkeuring kan de verhoging van september 2022 met maximaal zes maanden worden uitgesteld. De werknemer ontvangt over de periode van uitstel naar rato extra vakantierechten met de in de cao genoemde uurwaarde van 0,607% en 0,658% van de maand of 4 weeksverdienste.

Vakantierechten werknemers vanaf 54 jaar

Vanaf 1 januari 2023 vervalt het recht op extra vakantierechten vanaf 54 jaar en start de opbouw op 55 jaar. Voor werknemers van 56 jaar geldt extra vakantierecht van 12 uur en voor werknemers van 57 jaar geldt extra vakantierecht van 20 uur. 

Generatiepact 

De bestaande generatiepactregeling wordt ongewijzigd voor onbepaalde tijd voortgezet.

RVU

Cao-partijen zijn overeengekomen een regeling uit te werken waarin werknemers die aan de voorwaarden voldoen, vervroegd kunnen uittreden. Hiervoor zal een sectorfonds worden opgericht en er zal een bijdrage van maximaal 0,25% per kalenderjaar van de in dat jaar voor de onderneming geldende loonsom Wfsv worden geheven.

Achterbanraadpleging

Het onderhandelaarsakkoord zal nu voorgelegd worden aan de achterbannen. Hier gaan enkele weken overheen alvorens bekend is of het tot een definitief cao akkoord kan worden omgezet.
Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Lees hier het akkoord

 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring