SER adviseert overleg over hybride werken 

Laatste update 07 april 2022 Leestijd: 3 min

Voor iedereen die thuis kán werken: De SER adviseert werkgevers en medewerkers om hybride werken in overleg gezamenlijk vorm te geven aan de hand van de redelijkheid en billijkheid. Hoewel het thuiswerkadvies uit de coronacrisis inmiddels niet meer van kracht is, is de verwachting dat veel werkgevers en medewerkers zullen vasthouden aan een combinatie tussen thuis en op locatie werken. Daarom heeft het kabinet de SER in maart 2021 om advies gevraagd met betrekking tot hybride werken.

De Sociaal-Economische Raad (SER) is een onafhankelijk adviesorgaan dat advies uitbrengt aan de regering en het parlement over het sociaal-economisch beleid. In de SER werken ondernemers, werknemers en onafhankelijke deskundigen samen. 

SER-advies hybride werken 

De SER adviseert om onderling afspraken te maken over hybride werken. Dit kan op individueel niveau, maar ook op bedrijfs- of sectorniveau door afspraken te maken met de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of door middel van een cao. Volgens het advies van de SER zouden thuiswerkverzoeken beoordeeld moeten worden aan de hand van de redelijkheid en billijkheid. Op deze manier kunnen alle belangen meegewogen worden; medewerkers krijgen meer zeggenschap om te bepalen waar en wanneer ze willen werken, maar maatwerk binnen een organisatie is ook mogelijk. Daarbij adviseert de SER om de juiste randvoorwaarden te scheppen op het gebied van digitalisering, arbeidsomstandigheden en fiscale regels om hybride werken goed mogelijk te maken.  

Initiatiefwet Werken waar je wilt 

D66 en GroenLinks hebben in januari 2021 een initiatiefwetsvoorstel ingediend waarin het recht op thuiswerken geregeld zou moeten worden. Het wetsvoorstel bevat een wijziging van de Wet flexibel werken en maakt het mogelijk dat een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats op dezelfde manier wordt behandeld als een verzoek om aanpassing van de werktijd of arbeidsduur, namelijk dat het verzoek moet worden ingewilligd tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten. 

De SER stelt voor om de initiatiefwet in lijn te brengen met zijn advies. Dit betekent dat een verzoek van de medewerker om de arbeidsplaats te wijzigen beoordeeld moet worden op basis van de redelijkheid en billijkheid in plaats van zwaarwegende bedrijf- of dienstbelangen. Dit geeft werkgevers de ruimte om een goede afweging te maken tussen het belang van het individu, het team, collega’s en de organisatie als geheel. 

Hoe nu verder? 

Het kabinet zal via een brief aan de Tweede Kamer reageren op het advies. Of het advies opgevolgd gaat worden is nog niet duidelijk, maar het kabinet gaat de komende jaren wel stimuleren dat hybride werken waar mogelijk de norm wordt. Dit staat in het coalitieakkoord. Voor de zomer komt verantwoordelijk minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met een ‘Agenda voor de toekomst van hybride werken’. Het SER-advies zal daarbij als input dienen. 

Meer informatie en vragen 

Het SER-advies ‘Hybride werken’ kunt u hier vinden. En heeft u vragen over hybride werken? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring