Voorlopige premies sociale verzekeringen 2022 bekendgemaakt

Laatste update 29 september 2021 Leestijd: 5 min

Op Prinsjesdag heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de begroting voor 2022 bekendgemaakt. Daarin staan onder andere de voorlopige premies voor de volks- en werknemersverzekeringen in 2022.

Jaarlijks stelt de minister van SZW de premiepercentages vast. De definitieve premies worden in oktober vastgesteld. Een overzicht van de voorlopige premies voor de sociale verzekeringen vindt u in de tabel hieronder.
Tabel-premies.png
Bron: XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rijksbegroting 2022

  • De uniforme opslag kinderopvang blijft 0,5%. De premieopslag kinderopvang wordt door werkgevers betaald door middel van een opslag op de Aof-premie. 
  • Vanaf 2022 kent de Aof-premie twee verschillende tarieven: een tarief voor kleine werkgevers (tot 25 maal de gemiddelde premieplichtige loonsom) en een tarief voor grotere werkgevers.
  • De werkgeversheffing voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) daalt van 7% naar 6,70%. 
  • De inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) daalt van 5,75% naar 5,45%.

Premies Werkhervattingskas 2022

Het UWV heeft op 1 september de premies voor de Werkhervattingskas (Whk) voor 2022 bekendgemaakt. De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas is voor elk publiek verzekerde werkgever de som van twee premiecomponenten, namelijk de gedifferentieerde premie WGA en de gedifferentieerde premie ZW (ziektewet).

Elke bij het UWV verzekerde werkgever wordt ingedeeld in één van de drie grootteklassen, namelijk kleine, middelgrote of grote werkgever. De indeling is bepalend voor de wijze waarop de gedifferentieerde premie wordt berekend:

Kleine werkgevers (totale loonsom is gelijk of kleiner dan € 882.500): premie op sectorniveau 
Middelgrote werkgevers (met een totale loonsom groter dan € 882.500 maar kleiner dan of gelijk aan € 3.530.000): gewogen gemiddelde van sectorpremie en individuele premie
Grote werkgevers (met een totale loonsom groter dan € 3.530.000): premie op individueel niveau


Het is mogelijk om maximaal 50% van de WGA-totaalpremie te verhalen op uw werknemers. Als u dit doet, moet u de premie inhouden op het nettoloon van uw werknemers. Als u de premie niet verhaalt, hoeft u over de niet-verhaalde premie geen loonheffingen te betalen. Het premiedeel ZW-flex kunt u niet verhalen op uw werknemers.

Premiecomponent WGA  
Gemiddeld percentage 0,84% 
Maximumpremie (grote werkgever) 3,36%
Minimumpremie (grote werkgever) 0,21%
Gemiddelde werkgeversrisicopercentage 0,56%
Correctiefactor werkgeversrisico 1,12
 
Premiecomponent ZW  
Gemiddeld percentage 0,68%
Maximumpremie (grote werkgever) 2,72
Minimumpremie (grote werkgever) 0,17%
Gemiddelde werkgeversrisicopercentage 0,39%
Correctiefactor werkgeversrisico 1,30


De sectorpremies Whk voor kleine werkgevers zijn voor 2022 als volgt vastgesteld:

Sector 12 (Metaal en Technische bedrijfstakken) WGA-totaal: 0,78%
ZW-flex: 0,37%
Sector 17 (Detailhandel en ambachten) WGA-totaal: 0,92%
ZW-flex: 0,61%
Sector 45 (Zakelijke dienstverlening III) WGA-totaal: 0,64%
ZW-flex: 0,47%
 
  • Eind 2021 hoort u via een beschikking van de Belastingdienst hoe hoog de exacte premie over 2022 precies zal zijn. U kunt ook zelf een voorlopige berekening maken via de Premiewijzer van het UWV.
  • Kleine werkgevers zullen van de Belastingdienst een brief met de Whk-sectorpremie ontvangen. Hiertegen kunt u geen bezwaar maken.
  • Middelgrote en grote werkgevers ontvangen van de Belastingdienst een beschikking met een specificatie van de berekening van de gedifferentieerde premie Whk. Het is belangrijk dat u deze berekening goed controleert. Klopt de berekening niet? Teken dan binnen 6 weken bezwaar aan.
  • Eigenrisicodragers betalen een premie van 0% voor de premiecomponenten waarvoor zij eigenrisicodrager zijn geworden. Het WGA-totaal risico en/of ZW-flexrisico kan worden verzekerd via private verzekeraars, maar werkgevers kunnen deze risico’s ook zelf dragen. U kunt tweemaal per jaar eigenrisicodrager worden: op 1 januari en op 1 juli.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring