De belangrijkste wetswijzigingen voor werkgevers in 2022 

Laatste update 24 december 2021 Leestijd: 6 min

Wat verandert er in 2022 in wet- en regelgeving op het gebied van werkgeverszaken? BOVAG heeft de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet. 

AOW-leeftijd 

In 2022 gaat de leeftijd waarop medewerkers een AOW-uitkering gaan ontvangen omhoog naar 66 jaar en zeven maanden. Op de website van de Rijksoverheid vindt u een overzicht van de ontwikkeling van de AOW-leeftijd tot en met 2026

Minimumloon vanaf 1 januari 2022 

Maximale transitievergoeding 2022 

De maximale transitievergoeding is per 1 januari 2022 € 86.000 of een bruto jaarsalaris als dat hoger is. 

Verbod inpandige rookruimtes Inspectie SZW wordt Nederlandse Arbeidsinspectie 

Op 1 januari 2022 gaat de Inspectie SZW van naam veranderen. Voortaan heten ze de Nederlandse Arbeidsinspectie. De Engelse naam voor de inspectie wordt Netherlands Labour Autority (NLA). Dit wordt ook de Nederlandse afkorting. 

Vrije ruimte Wkr omlaag 

De vrije ruimte in de Werkkostenregeling (Wkr) gaat vanaf 1 januari 2022 weer omlaag naar het niveau van voor de coronacrisis. De vrije ruimte wordt dus weer 1,7% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000 en 1,18% van de loonsom daarboven.  

Onbelaste thuiswerkvergoeding 

Vanaf 1 januari 2022 komt er een gerichte vrijstelling voor de vergoeding van kosten voor thuiswerken van maximaal € 2 per thuiswerkdag. Over deze thuiswerkvergoeding hoeft geen loonheffing betaald te worden. Het is niet mogelijk om voor een werkdag zowel de onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer te betalen als ook de onbelaste thuiswerkvergoeding. Hier moet een keuze in gemaakt worden. U kunt ook vaste afspraken maken over het aantal dagen per week waarop de medewerker thuiswerkt. In dat geval kunt u een vaste vergoeding toekennen zodat u dit niet per werkdag bij hoeft te houden. Wanneer een medewerker incidenteel toch op kantoor werkt op een thuiswerkdag, of andersom, hoeft de vaste vergoeding niet aangepast te worden. Is het meer structureel? Dan moet u de vaste vergoeding wel aanpassen aan de nieuwe situatie. 

Subsidie voor scholing: STAP-budget – fiscale aftrek scholingskosten verdwijnt 

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden een STAP-budget aanvragen van maximaal € 1.000 voor scholing en ontwikkeling. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid. Het STAP-budget komt in plaats van de fiscale aftrek van studiekosten. 

Klokkenluidersregeling wordt uitgebreid 

De Wet Huis voor klokkenluiders wordt in 2022 uitgebreid. Deze wet beschermt medewerkers die vermoedelijke misstanden in een bedrijf melden. Bedrijven met meer dan vijftig medewerkers zijn volgens deze wet verplicht om een interne meldregeling te hebben. In de nieuwe wet wordt de bewijslast omgedraaid wanneer het gaat om benadeling van de medewerker. Voorheen moest de medewerker aantonen dat hij benadeeld is vanwege het melden van een misstand. In de nieuwe wet verschuift de bewijslast naar de werkgever en moet de werkgever aantonen dat dit niet het geval was. Daarnaast gaan ook vrijwilligers, zzp’ers en stagiairs onder de reikwijdte van de wet vallen. De ingangsdatum van de wetswijziging is nog niet bekend, het wetsvoorstel moet nog door de Tweede en Eerste kamer goedgekeurd worden. 

Wetsvoorstel implementatie richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden 

Uiterlijk op 1 augustus 2022 moet de Europese Richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden omgezet worden in Nederlandse wetgeving. Deze richtlijn bevat onder andere regels over het geven van informatie over arbeidsvoorwaarden en rechten en plichten bij aanvang van de arbeidsovereenkomst. Ook moet de werkgever voortaan opleidingen betalen die verplicht zijn op basis van de wet of een cao. Hiervoor mag dan geen studiekostenbeding afgesproken worden. Volgens de toelichting op het wetsvoorstel is hier sprake van wanneer de scholing op grond van toepasselijk Unierecht, nationaal recht of op basis van een cao verplicht is gesteld. De verplichting zou niet van toepassing zijn op scholing voor het verkrijgen of behouden van een beroepskwalificatie. De tijd die nodig is voor het volgen van een opleiding wordt verder als werktijd beschouwd. Daarnaast heeft de richtlijn gevolgen voor het verbod tot nevenwerkzaamheden. Dit beding is vaak opgenomen in de arbeidsovereenkomst en mag vanaf medio 2022 alleen nog in de arbeidsovereenkomst opgenomen worden als daar een objectieve rechtvaardigingsgrond voor is. 

Het wetsvoorstel dat dit regelt moet nog goedgekeurd worden door de Tweede en Eerste Kamer. Het is dus nog niet bekend wanneer deze regeling precies ingaat. 

Verruiming betaald ouderschapsverlof 

Op 2 augustus 2022 wordt het ouderschapsverlof deels betaald. Vanaf die datum krijgen beide ouders recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof. Op dit moment is het verlof nog onbetaald. Het betaalde ouderschapsverlof moet in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. Tijdens dit verlof krijgen ouders 50 procent van hun loon doorbetaald tot maximaal 50 procent van het maximumdagloon. In het regeerakkoord is opgenomen dat de uitkering verhoogd gaat worden van 50 procent naar 70 procent. Medewerkers ontvangen deze uitkering van het UWV. De wetswijziging volgt uit een Europese richtlijn. 

Compensatie transitievergoeding bij ziekte werkgever 

Met ingang van 2021 hebben kleine werkgevers die hun onderneming stoppen vanwege pensionering of overlijden onder voorwaarden recht op compensatie van de transitievergoeding. De compensatiemogelijkheid vanwege arbeidsongeschiktheid van de werkgever treedt niet eerder in werking dan medio 2022. 

Vragen? 

Heeft u vragen over het overzicht met wetswijzigingen in 2022 voor werkgevers? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.  

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring