Van werktijdverkorting naar Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid 

Laatste update 18 maart 2020 Leestijd: 7 min

Op 17 maart heeft het kabinet besloten om de regeling Werktijdverkorting per direct stop te zetten. In plaats daarvan wordt er een nieuwe tijdelijke maatregel geïntroduceerd die binnenkort kan worden aangevraagd, namelijk het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De regeling is nog niet tot in detail uitgewerkt, maar de hoofdlijnen zijn wel bekend. 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en UWV werken op dit moment met grote inzet om op korte termijn tot een werkbare tegemoetkomingsregeling te komen. Daarbij wordt een afweging gemaakt tussen snelle en adequate dienstverlening enerzijds en de belangen van tijdige en correcte naleving van de regeling anderzijds. Dat laatste geldt ook voor BOVAG, wij werken hard en proberen up-to-date te zijn, maar willen ook zorgvuldig zijn in communicatie.  

Wat houdt de nieuwe regeling in? 

De regeling Werktijdverkorting is ingetrokken omdat de regeling niet voldoende aansloot bij de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak. Zo was de werktijdverkorting niet snel genoeg en wil het kabinet graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen. 

Heeft u door een buitengewone gebeurtenis zoals het coronavirus minder of geen werk voor uw personeel? Dan kunt u een beroep doen op het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). U kunt een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en ontvangt van het UWV een voorschot.  

De nieuwe regeling staat los van de ontheffing op werktijdverkorting en de Werkloosheidswet (WW). De tegemoetkoming kan voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden. 

Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten? 

Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. 
  • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies (als gevolg van Corona). 
  • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld). 
  • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. 

Hoe hoog is de tegemoetkoming in de loonkosten? 

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en de hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt: 
  • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever; 
  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever; 
  • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van een werkgever. 
Op basis van uw aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest en wordt de definitieve tegemoetkoming vastgesteld. Dit kan er dus voor zorgen dat subsidie terugbetaald moet worden als de omzet minder hard is gedaald dan vooraf ingeschat. Ook een nabetaling zou aan de orde kunnen zijn. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom. 

Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. 

Wanneer kan ik een aanvraag indienen voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud? 

U kunt deze op dit moment nog niet indienen. Zodra bekend is vanaf welke datum aanvragen bij UWV kunnen worden ingediend, wordt hier onmiddellijk breed bekendheid aan gegeven. De uitvoeringsaspecten worden in de tussentijd uitgewerkt door het ministerie van SZW en het UWV. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor tegemoetkoming.   

Waar dien ik de aanvraag in? 

Dit doet u bij het UWV. Op dit moment wordt de regeling nader uitgewerkt en wordt gewerkt aan een aanvraagformulier. Het is nog niet duidelijk wanneer aanvragen kunnen worden ingediend. 
 

Is eHerkenning nodig voor een aanvraag van de NOW-regeling?

De NOW-aanvraag gaat via het UWV. Voor de aanvraag is straks geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig; aanvragen doet u met uw loonheffingsnummer.

Voor welke werknemers kan ik een aanvraag indienen voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling? 

De aanvraag kan worden gedaan voor werknemers in loondienst. De nieuwe tegemoetkomingsregeling is dus ook van toepassing op oproepkrachten, in tegenstelling tot de regeling werktijdverkorting. Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. 

Hoeveel loon moet ik doorbetalen aan mijn werknemers? 

Het volledige loon wordt doorbetaald. Via de loonkostensubsidie ontvangt de werkgever een deel (maximaal 90%) daarvan via een tegemoetkoming terug, in eerste instantie via een voorschot van het UWV. 

Is de tegemoetkoming afhankelijk van de opgebouwde WW-rechten van werknemers? 

Nee, de tegemoetkomingsregeling staat los van de WW en er worden geen WW-rechten van werknemers verbruikt. 

Moeten mijn werknemers gedurende de tegemoetkoming stoppen met werken? 

Nee, dit is geen voorwaarde voor de tegemoetkomingsregeling. U maakt met uw werknemers afspraken of zij (thuis) werk verrichten. En ook als de werknemers volop doorwerken staat de regeling open. 

Wat te doen met arbeidsovereenkomsten die aflopen gedurende de tegemoetkoming? 

Medewerkers kunnen tijdens de tegemoetkoming niet ontslagen worden om bedrijfseconomische redenen. Het is wel toegestaan om een tijdelijke arbeidsovereenkomst die afloopt gedurende de tegemoetkomingsregeling niet te verlengen. Na de periode van de tegemoetkoming geldt weer de normale ontslagbescherming. 

Is het nog mogelijk om werktijdverkorting aan te vragen? 

Nee, dat is niet meer mogelijk. 

Wat als ik al een vergunning voor werktijdverkorting heb ontvangen? 

Wanneer u al een vergunning voor werktijdverkorting had ontvangen dan blijft deze van toepassing tot het einde van de periode van 6 weken waarvoor deze is verleend. Wil u na afloop verlenging aanvragen? Dan moet u gebruikmaken van de nieuwe regeling. 

Wat als ik werktijdverkorting heb aangevraagd maar nog geen antwoord heb gehad? 

U krijgt hierover bericht van de overheid. De aanvraag die u voor de werktijdverkorting hebt ingediend wordt beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Er kan wel aanvullende informatie opgevraagd worden. 

Wat als mijn aanvraag voor werktijdverkorting in eerste instantie is afgewezen? 

U kunt op basis van de nieuwe regeling opnieuw een aanvraag indienen. 
 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring