Principeakkoord nieuwe cao voor tankstations en wasbedrijven

Laatste update 23 december 2019 Leestijd: 5 min

BOVAG, BETA en vakbonden FNV, CNV, De Unie en LBV hebben op 18 december een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao voor tankstations en wasbedrijven. De nieuwe cao heeft een looptijd van 24 maanden en gaat in op 1 januari 2020.

Gezien de krapte op de arbeidsmarkt en de grote veranderingen in de branche (op het gebied van energietransitie en de shop) ligt de nadruk op het investeren in mensen. Het is gelukt om afspraken te maken waarbij aandacht is voor zowel de instroom, doorstroom als de uitstroom. Daarnaast is er specifieke aandacht voor veilig werken, opleiden en oudere medewerkers.

Nu er een principeakkoord gesloten is, wordt dit eerst ter beoordeling voorgelegd aan de afdelingsbesturen van de afdelingen tankstations en wasbedrijven. Daarna wordt het principeakkoord ter instemming voorgelegd aan het verenigingsbestuur met daarbij het advies van de afdelingsbesturen. Vakbonden leggen het akkoord de komende weken ook voor aan hun leden.

Belangrijkste punten

Nominale loonsverhoging
Er is gekozen voor twee nominale salarisverhogingen van de salaristabellen en de feitelijke salarissen: 70 euro bruto per maand op 1 februari 2020 en 70 euro bruto per maand op 1 februari 2021. Met name jonge medewerkers worden hierdoor extra beloond. Daarmee wordt de sector aantrekkelijker voor instromers en jongeren. Ook worden de salaristabellen aangepast aan de nieuwe wetgeving omtrent de minimumjeugdlonen.
Let op: voor parttimers zijn de verhogingen naar rato.

Vanaf 1 februari 2020 gelden de volgende tabellen:


Salaristabel-tank-en-was-1-feb-2020-3.jpg

Generatiepact
In het principeakkoord is ook een nieuwe faciliteit afgesproken voor oudere medewerkers, namelijk het generatiepact. Dit maakt het mogelijk dat medewerkers vanaf 60 jaar ervoor kunnen kiezen om  geleidelijk minder te gaan werken met volledig behoud van pensioenopbouw. Zo kunnen zij op een gezonde manier tot aan hun pensioen aan het werk blijven. Bij deelname aan het generatiepact wordt het ingeleverde loon van de medewerkers voor 50 procent gecompenseerd door de werkgever.

Wet Arbeidsmarkt in Balans
In het principeakkoord is ook afgesproken dat de cao-teksten daar waar nodig in overeenstemming gebracht worden met de Wet Arbeidsmarkt in Balans die per 1 januari 2020 van kracht wordt. Dit betekent bijvoorbeeld concreet dat de verruimde ketenregeling zoals die in de WAB is opgenomen (3 tijdelijke contracten in 3 jaar tijd) ook gaat gelden voor bedrijven die vallen onder de cao voor tankstations en wasbedrijven.

Hoe nu verder?

Cao-loze periode
Ondanks dat er een principeakkoord is gesloten, breekt er vanaf 1 januari 2020 toch een cao-loze periode aan. De huidige cao loopt immers af op 31 december 2019 en de nieuwe cao is nog niet afgesloten. Totdat de nieuwe cao is aangemeld, blijft de huidige cao wel gelden voor medewerkers die bij u in dienst zijn voor 1 januari 2020. Dit heet ‘nawerking’. De afspraken uit de cao zijn namelijk onderdeel geworden van de arbeidsovereenkomst met de medewerker. U moet echter opletten bij het aannemen van nieuw personeel. Voor medewerkers die in dienst komen na 1 januari 2020 heeft de verlopen cao namelijk geen nawerking. Totdat de nieuwe cao is aangemeld, is op deze groep medewerkers geen cao van toepassing.

Aangezien er geen cao van toepassing is, kunt u geen gebruikmaken van ‘afwijkingen van driekwartdwingend recht’ die in de cao zijn opgenomen. Dit zijn bepalingen in de wet waarvan de mogelijkheid wordt geboden om hiervan in de cao af te wijken. Een voorbeeld hiervan is de proeftijd. Vanaf 1 januari 2020 tot de nieuwe cao is aangemeld, kunt u alleen een proeftijd volgens de wettelijke regeling aangaan. Dit betekent een proeftijd van maximaal één maand bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van langer dan zes maanden, maar korter dan twee jaar.

Op het moment dat de nieuwe cao is aangemeld, geldt hij met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. De nieuwe cao wordt dan automatisch van toepassing op al uw medewerkers. Dit geldt dus ook voor de medewerkers die na het aflopen van de huidige cao in dienst zijn gekomen. Daarom adviseert BOVAG om ook bij het aannemen van nieuwe medewerkers de (verlopen) cao te blijven toepassen.

Let op: vanaf 1 januari 2020 worden de bedragen van het minimumloon en minimumjeugdloon aangepast. Deze bedragen moet u direct vanaf 1 januari 2020 toepassen. Meer informatie over deze wijziging leest u hier.

Vragen?

Heeft u vragen over de cao voor tankstations en wasbedrijven? Neem contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.

Principeakkoord

 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring