BOVAG voorziet hogere arbeidskosten door Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Laatste update 13 juni 2018 Leestijd: 3 min

BOVAG voorziet dat de arbeidskosten stijgen als gevolg van de voorgenomen Wet Arbeidsmarkt in Balans. En dat staat haaks op wat het kabinet wil bereiken met de nieuwe wet: het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen in plaats van tijdelijk. VNO-NCW en MKB Nederland delen de mening van BOVAG. Zij hebben dit punt en andere kritiek van BOVAG meegenomen in hun reactie op het wetsvoorstel. 

Het kabinet wil met de verbeteringen en reparaties in het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans onder andere het evenwicht tussen vaste en flexibele contracten herstellen. BOVAG vindt dat het wetsvoorstel geen oplossing biedt voor de huidige problematiek op de arbeidsmarkt en heeft via VNO-NCW/MKB-Nederland op het voorstel gereageerd. 

Transitievergoeding vanaf dag één

Een van de voorgestelde maatregelen is het invoeren van een transitievergoeding vanaf de eerste werkdag, in plaats van na twee jaar. BOVAG vindt dit een onzalig plan. Het verhoogt de arbeidskosten en remt het aannemen van medewerkers, vooral BBL’ers. Voor deze leerlingen moeten het kabinet een uitzondering maken. 

Afschaffing sectorindeling

Een ander plan van het kabinet is het afschaffen van de sectorfondsen en de sectorindeling om de premiedifferentiatie WW technisch te kunnen uitvoeren. BOVAG is fel tegenstander van dit plan. Binnen de sector worden afspraken gemaakt over onder andere arbeidsvoorwaarden, arbeidsmarkt, scholing en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Daardoor kunnen werknemers makkelijker worden uitgewisseld en de WW-lasten laag blijven. En dat doet de premie dalen. Door de sectorindeling en -fondsen op te heffen, worden de inspanningen van de mobiliteitssector om de WW-lasten laag te houden miskend. Het aangevoerde argument dat dit “technisch noodzakelijk is om de premiedifferentiatie te kunnen uitvoeren”, is volgens BOVAG niet juist. 

Kleine en middelgrote werkgevers de dupe

Door het huidige economische tij is er krapte op de arbeidsmarkt, die de komende jaren voortduurt. Beschikbaarheid van goed gekwalificeerd personeel is noodzakelijk om de economische groei verder te ondersteunen. BOVAG vreest dat er met de invoering van het wetsvoorstel nieuwe knelpunten ontstaan waarvan vooral kleine en middelgrote werkgevers en hun werknemers de dupe worden. 

Minister Koolmees van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil het wetsvoorstel nog voor de zomer voorleggen aan de Raad van State en daarna naar de Tweede Kamer. 
 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring