Wwft Deel 2 > Toezicht en sancties bij de Wwft

Toezicht en sancties bij de Wwft

De Belastingdienst houdt toezicht bij de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Een aparte afdeling voert onderzoeken uit om te beoordelen of de Wwft op de juiste wijze door handelaren wordt nageleefd. Op deze pagina leest u hoe zij de Wwft handhaven en wat u bij een onderzoek kunt verwachten.
Het toezicht op de naleving van de Wwft voor financiële instellingen wordt uitgeoefend door De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Het toezicht door de Belastingdienst op de naleving van de Wwft door handelaren wordt uitgeoefend door een afgescheiden onderdeel van de Belastingdienst: de Belastingdienst/Grote ondernemingen, Bureau Toezicht Wwft (BTWwft).
  • Het BTWwft is organisatorisch bij de Belastingdienst ondergebracht, maar voert niet-fiscale taken uit. Het toezicht op de Wwft staat dus los van de heffing en inning van belastingen.
  • BTWwft kan hiervoor de financiële administratie, dossiers en andere documenten controleren.
  • De medewerkers van BTWwft zijn bevoegd om bij handelaren een onderzoek in te stellen. U bent verplicht om hier medewerking aan te verlenen.
Wat houdt een Wwft-onderzoek in?
De toezichthouder kan op verschillende manieren het toezicht uitoefenen. Dat kan zowel bij u op locatie zijn, als vanachter het bureau. Wanneer de toezichthouder van plan is om bij u een onderzoek in te stellen, dan maakt de toezichthouder een afspraak. Tijdens een inleidend gesprek wordt uitgelegd hoe het onderzoek gaat verlopen en welke gegevens hiervoor nodig zijn, zoals een objectenoverzicht of een auditfile. Voor dat laatste hebben de meeste boekhoudpakketten de mogelijkheid deze automatisch uit te draaien. 
 
Een inspectie kan zich ook beperken tot een telefoontje of een brief van de toezichthouder. Hierbij krijgt u bijvoorbeeld een beperkt aantal vragen die u moet beantwoorden of waarbij de toezichthouder inzicht vraagt in een aantal dossiers.

Welke handhavingsinstrumenten heeft de toezichthouder?
Wordt de Wwft niet of onvolledige nageleefd? Dan kan de toezichthouder:
  • U een aanwijzing geven om een bepaalde gedragslijn te volgen. Dat kan een waarschuwing of een gesprek zijn, waarbij de toezichthouder afspraken met u maakt over het herstellen van de overtredingen. 
  • Ook kan de toezichthouder aan u een bestuurlijke sanctie opleggen in de vorm van een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete. Het is mogelijk om tegen een dergelijke sanctie in bezwaar en beroep te gaan. 
  • In meer ernstige gevallen van niet-naleving van de Wwft, kan BTWwft een strafrechtelijke aangifte doen bij het Openbaar Ministerie.
De toezichthouder neemt bij de inzet van handhavingsinstrument altijd de relevante omstandigheden in overweging. Zo neemt hij onder andere mee of de overtreding incidenteel of structureel is, of er sprake is van opzet en hoe u zich heeft ingespannen om de overtreding op te lossen. 

Ook speelt mee of u al eerder een aanwijzing heeft gehad van de toezichthouder, of de overtreding gecombineerd wordt met andere overtredingen en wat de impact is van de overtreding.

Meer informatie over Wwft handhaving en richtlijnen
De toezichthouder publiceert zelf ook richtlijnen over hoe u uitvoering kunt geven aan de wettelijke vereisten uit de Wwft. Ook geeft hij toelichting over het handhavingsbeleid.
Vragen?
Heeft u vragen over de Wwft? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of 
ledenadvies@bovag.nl.  

Terug naar overzicht
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring