Mobiliteit en de politiek

Laatste update 15 maart 2021 Leestijd: 10 min

02 Standpunten politieke partijen over mobiliteit

Op woensdag 17 maart vinden de Tweede Kamer-verkiezingen plaats. Hoe denken de politieke partijen over mobiliteit en wat zijn hun plannen? Op deze pagina vindt u een overzicht van de standpunten van de grootste politieke partijen.

VVD

 • Geen hogere lasten voor automobilisten. Emissieloze auto’s gaan op basis van het aantal gereden kilometers bijdragen aan het onderhoud en de aanleg van wegen. Dit kan door jaarlijks het aantal gereden kilometers door te geven aan de Belastingdienst, met een vaste jaarlijkse vrijstelling. Er komt nadrukkelijk geen spitsheffing.
 • Een vignetsysteem waarmee ook buitenlandse chauffeurs gaan meebetalen aan de Nederlandse wegen.
 • Investeren in vernieuwende initiatieven voor het wegvervoer, zodat de (stedelijke) logistiek niet belemmerd wordt en de (binnen)stad bereikbaar blijft. Waar milieu- en/of zero-emissiezones gelden stuurt VVD zoveel mogelijk op harmonisatie van regels.
 • Extra investeren in auto-, spoor-, vaar- en fietswegen, waarbij de grootste bereikbaarheidsknelpunten in het land voorrang krijgen. Ook het groeifonds van de overheid zet VVD hiervoor in.
 • Moderniseren van de reiskostenvergoeding, waarbij werknemers een eerlijkere vergoeding krijgen voor hun kosten.

CDA

 • De transitie naar elektrisch rijden wil CDA maken, maar de oversubsidiëring van elektrische auto's wordt aangepakt.
 • CDA wil op termijn een hervorming van de autobelasting, zodat ook elektrische auto’s gaan bijdragen aan de aanleg en onderhoud van wegen en spoorwegen. Voorwaarde is dat het totaal aan autobelastingen niet stijgt.
 • Voor betere verbindingen tussen steden en regio’s bouwen we hubs, waar verschillende vervoersvormen samenkomen en reizigers eenvoudig kunnen overstappen naar een (deel)auto, (deel)fiets, trein of metro. Via digitale oplossingen vind je altijd de snelste of goedkoopste weg.
 • Goede wegverbindingen in het hele land zijn van groot belang voor economie en transport. Landelijk en regionaal pakt CDA knelpunten aan en zet in op innovatieve oplossingen om de doorstroming te vergroten en files tegen te gaan. Met Zeeland gaat CDA in gesprek over een haalbare oplossing voor een tolvrije Westerscheldetunnel. 
 • Nederland is een fietsland. CDA wil in de stedelijke gebieden meer fietssnelwegen voor het woon-werkverkeer en in het buitengebied meer goede en veilige fietspaden langs de mooiste plekken van ons land.

D66

 • Een eerlijke prijs voor autogebruik. De complexe belastingen op auto’s belasten vooral bezit en veel minder het gebruik van de auto. 
 • D66 wil de motorrijtuigenbelasting en tolheffing vervangen door een intelligente kilometerheffing voor auto’s en bestelauto’s. Deze heffing baseert D66 op CO2-uitstoot, plaats en tijd. Met de spitsheffing verleidt D66 mensen om op een rustiger moment of een andere manier te reizen. In en rondom grote steden en rond kwetsbare natuur wordt een hoger tarief gerekend.
 • De belasting bij aanschaf van auto’s (bpm) gaat ook voor bestelbusjes, motoren en oldtimers rekening houden met CO2-uitstoot. Vrijstellingen voor bedrijven bouwt D66 af.
 • Met de elektrische fiets en deelauto’s is de keuze tussen vervoersmiddelen enorm toegenomen. D66 zet in op aantrekkelijke overstappunten waar al deze mogelijkheden samenkomen. D66 stimuleert deelauto’s en investeert in mobiliteitshubs waar mensen gemakkelijk kunnen overstappen tussen fiets, auto en OV.
 • D66 wil dat Nederland aandringt op een strengere Europese uitstootnorm voor nieuwe auto’s. Vanaf 2030 zouden alleen nog emissievrije auto’s geproduceerd moeten worden.
 • D66 wil investeren in de aanleg, verbreding en verbetering van fietspaden en zet in op meer fietskilometers, zeker met de elektrische fiets. Daarom wil D66 een landelijk netwerk van doorfietsroutes waar de fiets voorrang heeft, je zo veel mogelijk ononderbroken door kan fietsen en er voorzieningen zijn zoals bankjes en fietspompen.
 • D66 wil blijven investeren in laadpalen. Ook in slimme laadpalen, waarmee elektrische auto’s kunnen laden wanneer de stroom goedkoop is en weer terug kunnen leveren aan het net wanneer er tekorten zijn. Zo worden auto’s een opslagplaats voor energie.

ChristenUnie

 • ChristenUnie wil de wegen beter benutten. Er komt een kilometerprijs voor personenauto’s met een lage basisprijs per kilometer (om regio’s met beperkte OV-beschikbaarheid te ontzien), aangevuld met een congestieheffing en in de toekomst wellicht een heffing voor vervuilende voertuigen. 
 • ChristenUnie maakt serieus werk van de doelstelling om vanaf 2030 alleen zero-emissie personenvoertuigen in de showroom toe te staan. Vanaf 2025 mogen alleen elektrische bromfietsen worden verkocht.
 • Voor 2025 worden afspraken gemaakt over de aanleg van 35 ‘heavy duty’ waterstoftankstations langs snelwegen die de haven van Rotterdam verbinden met Duitsland en België. 
 • Er komen meer milieu- en zero-emissiezones. Zuinige autobanden (Label A van het bandenlabel) worden vanaf 2023 verplicht. Autobanden (personenauto’s) mogen vanaf deze datum niet meer geluid produceren dan 68 dB(A). Er komen strengere regels voor het recyclen van accu’s.
 • Geen nieuwe of bredere snelwegen. 
 • Investeren in stoplichtvrije fietssnelwegen en het wegwerken van het tekort aan fietsenstallingen bij OV-knooppunten en in binnensteden. Op elk station komen deelfietsen beschikbaar.
 • Slimme laadpalen. Om het energienetwerk minder te belasten en zonne- en windenergie optimaal te benutten, wordt het mogelijk dat laadpalen de snelheid van het laden op slimme wijze beïnvloeden. Auto-accu’s kunnen via slimme laadpalen bij een piekvraag ook energie terug leveren. In 2022 worden standaarden hiervoor wettelijk vastgelegd.

GroenLinks

 • Met rekeningrijden gaan automobilisten op een eerlijke manier betalen naar gebruik. Daarmee wordt de motorrijtuigenbelasting vervangen.
 • GroenLinks wil de fiscale bevoordeling van leaseauto’s afbouwen. Door de fiets van de zaak financieel aantrekkelijk te maken, worden werkgevers gestimuleerd schoon vervoer aan te bieden.
 • GroenLinks wil samenwerken met gemeenten aan grotere en strenge milieuzones en verbieden zo snel mogelijk, maar zeker binnen tien jaar, de verkoop van nieuwe auto’s op fossiele brandstof.
 • Uiterlijk in 2025 stoppen met de verkoop van nieuwe fossiele brom- en snorfietsen.
 • Investeren in de fiets en vervoer over water. GroenLinks wil geen nieuwe autowegen aanleggen, want meer asfalt leidt alleen maar tot meer files. Stimuleren (elektrisch) fietsen door het aanleggen van snelfietspaden tussen gemeenten en het uitbreiden van fietsenstallingen bij stations en OVknooppunten. 
 • Bouwen aan een landelijk dekkend netwerk van laadpalen en snellaadstations voor elektrische (vracht)auto’s. 

PvdA

 • De vervuiler betaalt. Dit principe geldt ook bij mobiliteit. Niet het bezit maar het gebruik (het aantal gereden kilometers) weegt het zwaarst bij de wegenbelasting. Op routes met veel andere reismogelijkheden is de belasting hoger dan waar die alternatieven er niet zijn. In navolging van Duitsland wordt het vrachtverkeer zwaarder belast met een zogeheten Mautheffing.
 • PvdA scherpt de Europese norm voor auto’s aan. In 2025 worden alleen nog emissieloze nieuwe personenauto’s, motoren, bromfietsen en scooters verkocht.
 • Geluidsoverlast voertuigen verminderen. PvdA zet zich in om geluidoverlast van motorvoertuigen te verminderen.
 • Autodelen stimuleren. 
 • Landelijk netwerk van fietssnelwegen.

SP

 • Investeren in het OV, ten koste van asfalt, en provincies de mogelijkheid geven eigen vervoersbedrijven op te richten en álle kernen in het gungebied te bedienen. 
 • Meer investeren in fiets- en wandelinfrastructuur.

SGP

 • Om de filedruk serieus aan te pakken en ervoor te zorgen dat elektrische auto’s en buitenlandse automobilisten meebetalen, is volgens experts een vorm van betalen naar gebruik nodig. Het kan de filedruk met minstens 15 tot 30% verlagen. De vorm, een vlakke heffing en/of een spitsheffing, moet snel uitgewerkt worden. De SGP kiest daarbij voor een voor Nederlandse automobilisten budgetneutrale en zorgvuldige invoering, gecombineerd met investeringen in auto-ov overstappunten en goedkoper ov.
 • Het aanpakken van verkeersproblemen in de spits begint bij het verminderen en spreiden van verkeersbewegingen. 
 • De werkkostenregeling laat weinig ruimte voor een fiets van de zaak. De leaseregeling is vooral bedoeld voor e-bikes. De SGP wil daarom de bedrijfsfietsregeling terug.
 • Vanuit het Bereikbaarheidsfonds moet geïnvesteerd worden in betere verknoping van het hoofdwegennet met het onderliggend wegennet. Dat geldt ook voor betere verknoping van het hoofdspoor met het regionale en lokale ov.
 • Alcohol- en drugsgebruik in het verkeer moet harder aangepakt worden. De overheid moet zo nodig geld uittrekken voor herinvoering van het alcoholslotprogramma. 

PVV

 • De auto blijft het belangrijkste vervoermiddel voor veel mensen. De PVV is tegen rekeningrijden. De PVV wil dat er blijvend wordt geïnvesteerd in goede en veilige wegen. Nederland heeft een reputatie hoog te houden op het gebied van goede infrastructuur en dat vindt de PVV belangrijk, ook in de toekomst.
 • Maximumsnelheid op snelwegen verhogen naar 140 km/h.

FVD

 • Stoppen subsidie op elektrische auto’s.
 • Accijns en wegenbelasting omlaag: teruggeven kwartje van Kok. Nederland niet langer duurste autoland van Europa.
 • Geen gedwongen uitfasering van diesel- en benzine-auto’s.

Partij voor de Dieren

 • Automobilisten die weinig kilometers rijden gaan minder belasting betalen dan mensen die veel autokilometers maken. Een uitzondering voor deze kilometerbeprijzing geldt voor overstapmogelijkheden op deelauto’s. 
 • Woon-werkverkeer met de auto wordt teruggedrongen, flex- en thuiswerken wordt gestimuleerd. Fiscale stimulering van fietsen blijft behouden, de woon-werkaftrek voor auto’s wordt afgebouwd, waarbij rekening wordt gehouden met bewoners in dunbevolkte gebieden.
 • Al het vervoer rijdt in 2030 op 100% duurzame energie, vooral op elektriciteit en voor een klein deel op groene waterstof, een alternatief voor zwaar (internationaal) wegverkeer en de scheepvaart.
 • Om de luchtkwaliteit te verbeteren werkt de PvdD actief samen met gemeenten en provincies om milieuzones in te stellen en uit te breiden. De eisen aan voertuigen die zijn toegestaan binnen een milieuzone worden aangescherpt. 
 • Meer asfalt lost files niet op, maar zorgt voor een toename van autogebruik en daarmee voor een verdere stijging van de uitstoot van broeikasgassen en fijnstof. Daarom geen nieuwe wegen en geen verbreding van bestaande wegen, anders dan om de verkeersveiligheid te bevorderen. 

DENK

 • Lastenverlichting voor de automobilist.
 • Vignetten voor auto’s uit het buitenland.
 • Het met landelijke wetgeving maximeren van lokale heffingen die de automobilist raken, waardoor bijvoorbeeld de parkeerkosten omlaag gaan.
 • Op het gebied van infrastructuur staat DENK voor minder asfalt waar het kan, maar meer asfalt waar het moet. Alternatieve vervoersmogelijkheden moeten beter worden ontwikkeld, zoals snelle treinlijnen tussen Europese landen en steden, om een redelijk alternatief voor het vliegverkeer te doen ontstaan.

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring