Wijzigingen personeelszaken 2021 (motorvoertuigen- en tweewielerbedrijven)

Laatste update 28 september 2021 Leestijd: 9 min

05 Sociale en sectorpremies 2021 (cao MvT)

Met welke premies moet u als werkgever rekening houden in 2021? BOVAG heeft het voor u op een rij gezet.

Sociale premies 2021

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de volgende premies (in procenten, jonger dan AOW-leeftijd) voor 2021 definitief vastgesteld: 
 
Verzekering Werkgever Werknemer Premiegrenzen
AOW 0%  17,90%  € 35.129
ANW 0%  0,10%  € 35.129
WLZ 0% 9,65% € 35.129
WAO-WIA basis (Aof) 7,53%  0%  € 58.311
ZVW 7,00%  0%  € 58.311
Awf-laag
Awf-laag vanaf augustus
2,70% 
0,34%
0% 
 
€ 58.311
 
Awf-hoog
Awf-hoog vanaf augustus
7,70% 
5,34%
0% 
 
€ 58.311
 
 

Toelichting

 • De uniforme opslag kinderopvang blijft 0,5%. Deze wordt ook in 2021 geheven in de Aof-premie. De Aof-premie is in 2021 7,03%. In het schema wordt het percentage weergegeven inclusief uniforme opslag kinderopvang: 7,53%. 

Premies Werkhervattingskas 2021

Het UWV heeft de premies voor de Werkhervattingskas (Whk) voor 2021 bekendgemaakt. De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas is voor elke publiek verzekerde werkgever de som van twee premiecomponenten, namelijk de gedifferentieerde premie WGA en de gedifferentieerde premie Ziektewet. 

Elke bij het UWV verzekerde werkgever wordt ingedeeld in één van de drie grootteklassen, namelijk kleine, middelgrote of grote werkgevers. De indeling is bepalend voor de wijze waarop de gedifferentieerde premie wordt berekend:

Kleine werkgevers (totale loonsom is gelijk of kleiner dan € 346.000):  premie op sectorniveau.
Middelgrote werkgevers (met een totale loonsom groter dan € 346.000 maar kleiner dan of gelijk aan € 3.460.000):  gewogen gemiddelde van sectorpremie en individuele premie.
Grote werkgevers (met een totale loonsom groter dan € 3.460.000):  premie op individueel niveau.
 
Premiecomponent WGA   
Gemiddeld percentage 0,78%                  
Maximumpremie (grote werkgever) 3,12%
Minimumpremie (grote werkgever)  0,19%
Gemiddelde werkgeversrisicopercentage  0,52%                             
Correctiefactor werkgeversrisico  1,12%
 
Premiecomponent ZW  
Gemiddeld percentage 0,58%                             
Maximumpremie (grote werkgever) 2,32%
Minimumpremie (grote werkgever)  0,14%
Gemiddelde werkgeversrisicopercentage  0,35%
Correctiefactor werkgeversrisico  1,24%

De sectorpremies Whk (kleine werkgevers) zijn voor 2021 als volgt vastgesteld:
 
Sector 12 (Metaal en Technische bedrijfstakken) WGA-totaal: 0,76%
ZW-flex: 0,35%
Sector 17 (Detailhandel en ambachten)  WGA-totaal: 0,86%
ZW-flex: 0,52%
Sector 45 (Zakenlijke dienstverlening III)  WGA-totaal: 0,54%
ZW-flex: 0,37%
 • Eind 2020 hoort u via een beschikking van de Belastingdienst hoe hoog de exacte premie over 2021 precies zal zijn. U kunt ook zelf een voorlopige berekening maken via de premiewijzer van het UWV
 • Het is mogelijk om maximaal 50% van de WGA-totaal premie te verhalen op uw werknemers. Als u dit doet, moet u de premie inhouden op het nettoloon van uw werknemers. Als u de premie niet verhaalt, hoeft u over de niet-verhaalde premie geen loonheffingen te betalen. Het premiedeel ZW-flex kunt u niet verhalen op uw werknemers. 
 • Kleine werkgevers zullen van de Belastingdienst een brief met de Whk-sectorpremie ontvangen. Hiertegen kunt u geen bezwaar maken. 
 • Middelgrote en grote werkgevers ontvangen van de Belastingdienst een beschikking met een specificatie van de berekening van de gedifferentieerde premie Whk. Het is belangrijk dat u deze berekening goed controleert. Klopt de berekening niet? Teken dan binnen 6 weken bezwaar aan. 
 • Eigenrisicodragers betalen een premie van 0% voor de premiecomponenten waarvoor zij eigenrisicodrager zijn geworden. Het WGA-totaal risico en/of ZW-flex risico kan worden verzekerd via private verzekeraars, maar werkgevers kunnen deze risico’s ook zelf dragen. U kunt tweemaal per jaar eigenrisicodrager worden: op 1 januari en op 1 juli. 

Premies arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 2021

NV Schadeverzekering Metaal en Technische bedrijfstakken (NV Schade) heeft de premies voor 2021 gepubliceerd. De premie van de collectieve WIA-werknemersverzekering zal gelijk blijven aan de huidige premie, de premie van de WIA-excedentverzekering stijgt wel. Hieronder vindt u alle premies voor 2021. 

De verzekeringen zijn ontwikkeld door sociale partners in de Metaal en Techniek, de Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven en de Tankstations en Wasbedrijven. In de regel zijn alle werknemers in de branche verzekerd voor de WIA-werknemersverzekering. Een overzicht van de verschillende verzekeringen en wat zij precies inhouden vindt u op de website van NV Schade.

De premie van de verzekering WIA-excedentverzekering Top verschilt per werknemer, omdat deze per werknemer vastgesteld wordt. Wilt u weten wat de kosten voor uw bedrijf zijn? Neem dan contact op met NV Schade: info@nvschade-mt.nl, 0800 – 51 04, www.nvschade.nl. In onderstaand schema vindt u de verschillende premies voor 2021:
Verzekering Werkgever Werknemer
WIA-werknemersverzekering* 0,3615% 0,3615%
WIA-excedentverzekering** - 3,312%
WIA-excedentverzekering Top*** Premie op maat  Premie op maat 
WGA-basisverzekering 0,4995% 0,4995%

* De premie wordt berekend over het brutoloon tot het maximum sociale verzekeringsloon (SV-loon). Dit zijn alle vaste looncomponenten op jaarbasis die u met uw werknemer heeft afgesproken.
** De premie voor de WIA-excedentverzekering wordt berekend over het brutoloon vanaf het maximum SV-loon tot maximaal € 100.000.
*** De premie voor de WIA-excedentverzekering Top is een premie op maat en wordt berekend over het jaarinkomen tussen € 100.000 en € 300.000.

Premies sociaal fonds

Bedrijven die onder de cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (MvT) vallen dragen premie af. Voor 2021 is de premie voor het Sociaal Fonds Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf, waaruit OOMT ook wordt gefinancierd, vastgesteld op 0,95% van de loonsom.
 
Zoals gebruikelijk geldt specifiek voor de sectoren autoverhuur en motorenrevisie een verlaagd percentage ter hoogte van 0,7%. Deze premie geldt voor het hele jaar 2021.
 
Het grensbedrag voor de premieberekening bedraag in 2021 € 79.719,-.

Pensioenpremie

Voor PMT gelden vanaf 1 januari 2021 de volgende premieverdelingen: 
 • Pensioenpremie basisregeling tot en met grensbedrag van € 79.719: 27,98% premie (was 22,2%; VPL 5,78%) 
 • Opbouw: 1,815% (was 1,875%) 
 • Werkgeversdeel (minimaal): 17,70% premie (63,26% van de pensioenpremie) 
 • Werknemersdeel (maximaal): 10,28% premie (36,74% pensioenpremie) 
 • De franchise is € 14.554.  
Meer belangrijke kengetallen voor uw administratie vindt u in het overzicht Feiten en cijfers 2021 van PMT.

Heeft u vragen over de pensioenregelingen, neem dan contact op met Gijs van Haaften, onze pensioenconsulent van PMT via 06 – 11 71 54 81 of gijs.van.haaften@pmt.nl.

Premie derde WW-jaar

Het bestuur van de Stichting SWWM heeft de premie voor het derde WW-jaar 2021 vastgesteld. Voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 is de premie vastgesteld op 0,4% (blijft dus gelijk).  

De premie wordt berekend over dezelfde loonbestanddelen die ook moeten worden opgegeven voor pensioen bij PMT. Het grensbedrag voor de premieberekening is wel lager dan dat voor pensioen en bedraagt in 2021 € 58.311 (maximum SV-loon). De nota voor de premiebetaling ontvangt de werkgever van dezelfde instantie als die van voor het pensioen en de sociale regelingen: Mn Services N.V. 

Meer informatie over het derde WW-jaar vindt u op de website van SWWM.

 

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring