Wijzigingen personeelszaken 2021 (motorvoertuigen- en tweewielerbedrijven)

Laatste update 01 februari 2021 Leestijd: 6 min

03 Loonsverhoging 1 februari 2021

In de nieuwe cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (MvT) die is ingegaan op 1 november 2020 is afgesproken dat de feitelijk lonen met 1% verhoogd worden met ingang van 1 februari 2021. BOVAG Ledenadvies krijgt hier veel vragen over en heeft de meest gestelde vragen voor u op een rijtje gezet.

Geldt de loonsverhoging ook voor medewerkers die na 1 februari 2021 in dienst komen? 

Nee. Alleen de feitelijke lonen worden met 1% verhoogd op 1 februari 2021, niet de salaristabellen uit de cao. Dus alleen voor personeel dat in dienst is op 1 februari 2021 bent u verplicht de lonen met 1% te verhogen. 

Is het mogelijk om de loonsverhoging als een persoonlijke toeslag toe te kennen? 

Ja, de cao staat daar niet aan in de weg. Op basis van de cao wordt onder salaris namelijk verstaan de overeengekomen vaste vergoeding, inclusief de persoonlijke toeslag als bedoeld in artikel 52 en alle vaste (structurele) emolumenten die per maand of per vierwekenperiode verschuldigd is door de werkgever. De verhoging van 1 februari 2021 betreft een vaste en structurele verhoging van het salaris. Toekomstige cao-verhogingen moeten dus berekend worden over het salaris inclusief de persoonlijke toeslag. 

Voor werkgevers is het wel van belang om goed vast te leggen dat de persoonlijke toeslag de cao-verhoging van 1 februari 2021 betreft ter hoogte van 1% van het op dat moment geldende salaris. Dit om discussies achteraf te voorkomen. 

Behoudt een medewerker de loonsverhoging van 1% wanneer hij na 1 februari 2021 een volgend functiejaar bereikt? 

De cao-verhoging van 1 februari 2021 is een structurele verhoging van het op dat moment geldende salaris en heeft dus geen tijdelijk karakter. Maar het kan wel zo zijn dat het salaris plus de verhoging van 1% op termijn ingehaald wordt door de functiejarentabellen wanneer een werknemer een volgend functiejaar bereikt. De functiejarentabellen zijn namelijk niet verhoogd met 1% op 1 februari 2021. Een voorbeeld zal dit verduidelijken: 

Een werknemer in salarisgroep D met 1 functiejaar verdient minimaal € 2.219. Op 1 februari 2021 wordt dit verhoogd met 1% tot € 2.241,19. Dit bedrag is nagenoeg gelijk aan het bedrag dat een werknemer in salarisgroep D met 2 functiejaren verdient, namelijk € 2.241, -. De werknemer gaat er in salaris dus niet op achteruit, maar hij hoeft op basis van de cao geen verhoging te ontvangen vanwege het bereiken van het extra functiejaar. Dit omdat hij met zijn salaris al boven het geldende minimum zit. 

Behoudt een medewerker de loonsverhoging van 1% wanneer hij na 1 februari recht heeft op een salarisverhoging in verband met leeftijd? 

Ja, maar alleen wanneer hij is ingedeeld in salarisgroep A. Voor alle overige werknemers geldt het antwoord bij de vorige vraag en zijn de op dat moment geldende cao-tabellen leidend. 

Voor werknemers die zijn ingedeeld in salarisgroep A wordt het salaris dat hoort bij de nieuwe leeftijd namelijk verhoogd met het verschil tussen het salaris dat de werknemer verdiende en het minimumloon dat voor de werknemer gold (artikel 58 lid 1 cao MvT). 

Voorbeeld: een werknemer van 18 jaar verdient € 15,- meer dan het voor hem geldende minimumloon. Zodra de werknemer 19 jaar wordt, wordt het dan geldende minimumloon voor een 19-jarige verhoogd met € 15,-. 

Hoe ken ik crisisbestrijdingsdagen toe aan oproepkrachten? 

Let op: het toekennen van crisisbestrijdingsdagen om de loonsverhoging van 1 februari 2021 uit te stellen is alleen mogelijk wanneer u dit vóór 1 januari 2021 schriftelijk heeft meegedeeld aan uw medewerkers. 

Bij gebruikmaking van de mogelijkheid om de loonsverhoging om te zetten in crisisbestrijdingsdagen mag geen onderscheid gemaakt worden in functies. Dit betekent dat ook oproepkrachten de crisisbestrijdingsdagen toegekend krijgen wanneer u ervoor gekozen heeft om de loonsverhoging van 1 februari 2021 uit te stellen. Oproepkrachten kennen echter vaak geen verlofdagensaldo. De opbouw van verlof wordt doorgaans direct uitbetaald en is onderdeel van het salaris. Om een oproepkracht crisisbestrijdingsdagen toe te kennen geeft u hem dus betaalde vrije tijd. De oproepkracht krijgt wel betaald maar werkt er niet voor. Dit kunt u opnemen in het uurloon, maar u kunt de crisisbestrijdingsdagen ook in één keer uitbetalen. Om hoeveel uur dit gaat is afhankelijk van de omvang van het dienstverband. Wisselt het aantal uur dat de oproepkracht werkt elke week? Neem dan het gemiddelde van een representatieve periode, bijvoorbeeld de afgelopen drie maanden. Geeft het gemiddelde van de afgelopen drie maanden geen goed beeld? Neem dan een langere referteperiode.

Moet de loonsverhoging met terugwerkende kracht betaald worden als ik wel recht heb op NOW 2 maar achteraf blijkt dat ik geen recht heb op NOW3? 

De corona-uitzondering bepaalt dat de feitelijke loonsverhoging van 1 februari 2021 niet van toepassing is op werknemers van werkgevers of werkmaatschappijen die op 1 februari gebruik hebben gemaakt van NOW 2 en gebruikmaken van NOW 3. Als uit de definitieve beschikking blijkt dat er geen recht bestond op NOW 2 en/of NOW 3, dan moet de loonsverhoging met terugwerkende kracht toegepast worden. 

Wanneer dus achteraf blijkt dat u onterecht een beroep heeft gedaan op NOW 3 en u moet het gehele voorschotbedrag terugbetalen, dan moet u met terugwerkende kracht ook de loonsverhoging toepassen vanaf 1 februari 2021. Blijkt uit de definitieve beschikking dat u wel recht heeft op NOW 2 en 3 maar dat u een deel van het voorschotbedrag terug moet betalen, dan kunt u gebruikmaken van de corona-uitzondering.  

Vragen? 

Heeft u vragen over de loonsverhoging die is afgesproken in de cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl. 

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring