Wijzigingen personeelszaken 2019 (motorvoertuigen- en tweewielerbedrijven)

Laatste update 29 mei 2019 Leestijd: 7 min

05 Sociale en sectorpremies 2019 (cao MvT)

Met welke sociale premies moet u als werkgever rekening houden in 2019? BOVAG heeft het voor u op een rij gezet.

Sociale premies 2019

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de volgende premies (in procenten, jonger dan AOW-leeftijd) voor 2019 definitief vastgesteld: 
 
Verzekering Werkgever Werknemer Premiegrenzen
AOW 0%  17,90%  € 34.300
AWN 0%  0,10%  € 34.300
WLZ   9,65% € 34.300
WAO-WIA basis (Aof) 6,96%  0%  € 55.927
ZVW 6,95%  0%  € 55.927
Awf 3,60%  0%  € 55.927
Sectorfondspremie sector 12 (metaal- en technische bedrijfstakken) 0,29%  0%  € 55.927
Sectorfondspremie sector 17 (detailhandel en ambachten)  1,43%  0%  € 55.927
Sectorfondspremie sector 45 (zakelijke dienstverlening III) 1,09%  0%  € 55.927
 

Toelichting

  • De uniforme opslag kinderopvang blijft 0,5%. Deze wordt ook in 2019 geheven in de Aof-premie. De Aof-premie is 6,46%. In het schema wordt het percentage weergegeven inclusief uniforme opslag kinderopvang: 6,96%.
  • De gedifferentieerde premie Whk uit twee onderdelen: WGA-totaal en ZW-flex.
  • De gedifferentieerde premie Whk wordt gebaseerd op gegevens over 2017. Het gaat daarbij om Ziektewet- en WGA-uitkeringen die in dat jaar zijn toegekend aan (ex-) werknemers in uw bedrijf of bedrijfstak. In de berekening van de gedifferentieerde premies worden werkgevers in drie categorie├źn ingedeeld. Binnen iedere categorie komen de premies op een andere manier tot stand:
Kleine werkgevers (totale loonsom is gelijk of kleiner dan € 331.000):  premie op sectorniveau.
Middelgrote werkgevers (met een totale loonsom groter dan € 331.000 maar kleiner dan of gelijk aan € 3.310.000):  gewogen gemiddelde van sectorpremie en individuele premie.
Grote werkgevers (met een totale loonsom groter dan € 3.310.000):  premie op individueel niveau.

De sectorpremies Whk zijn voor 2019 als volgt vastgesteld:
 
Sector 12 (Metaal en Technische bedrijfstakken) WGA-totaal: 0,73%
ZW-flex: 0,34%
Sector 17 (Detailhandel en ambachten)  WGA-totaal: 0,82%
ZW-flex: 0,44%
Sector 45 (Zakenlijke dienstverlening III)  WGA-totaal: 0,56%
ZW-flex: 0,50%
 
  • Het is mogelijk om maximaal 50% van de WGA-totaal premie te verhalen op uw werknemers. Als u dit doet, moet u de premie inhouden op het nettoloon van uw werknemers. Als u de premie niet verhaalt, hoeft u over de niet-verhaalde premie geen loonheffingen te betalen. Het premiedeel ZW-flex kunt u niet verhalen op uw werknemers.
  • Kleine werkgevers zullen van de Belastingdienst een brief met de Whk-sectorpremie ontvangen. Hiertegen kunt u geen bezwaar maken.
  • Middelgrote en grote werkgevers ontvangen van de Belastingdienst een beschikking met een specificatie van de berekening van de gedifferentieerde premie Whk. Het is belangrijk dat u deze berekening goed controleert. Klopt de berekening niet? Teken dan binnen 6 weken bezwaar aan. 
  • Eigenrisicodragers betalen een premie van 0% voor de premiecomponenten waarvoor zij eigenrisicodrager zijn geworden. Het WGA-totaal risico en/of ZW-flex risico kan worden verzekerd via private verzekeraars, maar werkgevers kunnen deze risico’s ook zelf dragen. U kunt tweemaal per jaar eigenrisicodrager worden: op 1 januari en op 1 juli.

Premies arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 2019

NV Schadeverzekering Metaal en Technische bedrijfstakken (NV Schade) heeft de premies voor 2019 gepubliceerd. De premie voor de WIA-werknemersverzekeringen is voor 2019 lager dan vorig jaar. De premie voor de WGA-basisverzekering blijft gelijk aan 2018.

De verzekeringen zijn ontwikkeld door de sociale partners in de Metaal en Techniek, de Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven en de Tankstations en Wasbedrijven. In de regel zijn alle werknemers in de branche verzekerd voor de WIA-werknemersverzekering. Een overzicht van de verschillende verzekeringen en wat zij precies inhouden vindt u op de website van NV Schade.

De premie van de verzekering WIA-excedentverzekering Top verschilt per werknemer, omdat deze per werknemer vastgesteld wordt. Wilt u weten wat de kosten voor uw bedrijf zijn? Neem dan contact op met NV Schade: info@nvschade-mt.nl, 070 - 316 08 34, www.nvschade-mt.nl. In onderstaand schema vindt u de verschillende premies voor 2019.
Verzekering Werkgever Werknemer
WIA-werknemersverzekering* 0,365% 0,365%
WIA-excedentverzekering** - 2,3%
WIA-excedentverzekering Top*** Premie op maat  Premie op maat 
WGA-basisverzekering 0,4325% 0,4325%

* De premie wordt berekend over het brutoloon tot het maximum sociale verzekeringsloon (SV-loon). Dit zijn alle vaste looncomponenten op jaarbasis die u met uw werknemer heeft afgesproken.
** De premie voor de WIA-excedentverzekering wordt berekend over het brutoloon vanaf het maximum SV-loon tot maximaal € 100.000.
*** De premie voor de WIA-excedentverzekering Top is een premie op maat en wordt berekend over het jaarinkomen tussen € 100.000 en € 300.000.

Premies sociaal fonds

Bedrijven die onder de cao Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (MvT) vallen dragen premie af. Voor 2019 blijven de premies gelijk aan die van 2018. De premie voor het Sociaal Fonds Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (MvT), waaruit OOMT ook wordt gefinancierd, bedraagt 0,7% van de totale loonsom.

Net als in 2018 geldt voor 2019 specifiek voor de sectoren autoverhuur en motorenrevisie het verlaagde percentage van 0,45%. Deze premie geldt voor het hele jaar 2019.

Pensioenpremie

Binnen de sector motorvoertuigen en tweewielers gelden de volgende premieverdelingen:

Pensioenpremie basisregeling tot en met het grensbedrag van € 74.327: 22,2% premie.
Werkgever: 11,92% premie (53,7% van de pensioenpremie)
Werknemer: 10,28% premie (46,3% van de pensioenpremie)

VPL-premie overgangsrechten: 5,78%
Werkgever: 5,78% premie (100% van de VPL-premie)
Werknemer: 0,00% premie (0% van de VPL-premie)

De franchise is € 14.554. Meer informatie kunt u vinden op de website van PMT.
Heeft u vragen over de pensioenregelingen, neem dan contact op met Freddo Wieringa, onze
contactpersoon van PMT. U kunt hem bereiken op tel. 06 – 2124 5169. 

 

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring