Wijzigingen personeelszaken 2020 (tankstations en autowasbedrijven)

Laatste update 23 januari 2020 Leestijd: 8 min

03 Sociale en sectorpremies 2020 (cao Tank en Was)

Met welke sociale premies moet u als werkgever rekening houden in 2020? BOVAG heeft het voor u op een rij gezet.

Sociale premies 2020 

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de volgende premies (in procenten, jonger dan AOW-leeftijd) voor 2020 definitief vastgesteld:  
Verzekering Werkgever Werknemer Premiegrenzen
AOW 0%  17,90%  € 34.712
ANW 0%  0,10%  € 34.712
WLZ 0% 9,65% € 34.712
WAO-WIA basis (Aof) 7,27%  0%  € 57.232 
ZVW 6,7%  0%  € 57.232 
Awf-laag 2,94%  0%  € 57.232 
Awf-hoog 7,94%  0%  € 57.232 

Toelichting

  • De uniforme opslag kinderopvang blijft 0,5%. Deze wordt ook in 2020 geheven in de Aof-premie. De Aof-premie is 6,77%. In het schema wordt het percentage weergegeven inclusief uniforme opslag kinderopvang: 7,27%. 

Rekenpremie Werkhervattingskas 

Per 1 januari 2020 worden diverse wijzigingen doorgevoerd rond de opbouw van premies voor de Werkhervattingskas (Whk). De twee belangrijkste zijn: een aanpassing van de berekening van de sectorale premies en het afschaffen van het rekenpercentage. 
 
De sectorale premies werden tot en met het premiejaar 2019 berekend door per sector de verwachte lasten van alle werkgevers in de sector en de verwachte premieplichtige loonsom van deze werkgevers op elkaar te delen. Gezien hun omvang zijn in de meeste sectoren de grote werkgevers bepalend voor de hoogte van de sectorale premie. Zij betalen echter deze sectorale premie niet, maar in plaats hiervan een individueel gedifferentieerde premie. Per 2020 wordt daarom de berekeningswijze voor de sectorale premies gewijzigd. Alleen de verwachte lasten en premieplichtige loonsom van werkgevers die een sectorale premie betalen, worden nog betrokken in de berekening. 
 
Het rekenpercentage komt tevens te vervallen. Daar waar het rekenpercentage gebruikt werd in de individuele premievaststelling zal voortaan het gemiddelde percentage gebruikt worden. Dit zorgt voor hoger minimum- en maximumpremies en voor overwegend lagere premies tussen deze premiegrenzen als gevolg van een lagere correctiefactor.  
 
Kleine werkgevers (totale loonsom is gelijk of kleiner dan € 337.000): 
premie op sectorniveau.
Middelgrote werkgevers (met een totale loonsom groter dan € 337.000 maar kleiner dan of gelijk aan € 3.370.000):  gewogen gemiddelde van sectorpremie en individuele premie.
Grote werkgevers (met een totale loonsom groter dan € 3.370.000):  premie op individueel niveau.
Premiecomponent WGA   
Gemiddeld percentage 0,76%                  
Maximumpremie (grote werkgever) 3,04%
Minimumpremie (grote werkgever)  0,19%
Gemiddelde werkgeversrisicopercentage  0,48%                             
Correctiefactor werkgeversrisico  1,18%
Premiecomponent ZW  
Gemiddeld percentage 0,52%                             
Maximumpremie (grote werkgever) 2,08%
Minimumpremie (grote werkgever)  0,13%
Gemiddelde werkgeversrisicopercentage  0,32%
Correctiefactor werkgeversrisico  1,21%
  • De sectorpremies Whk zijn voor 2020 als volgt vastgesteld:
Sector 12 (Metaal en Technische bedrijfstakken) WGA-totaal: 0,76%
ZW-flex: 0,34%
Sector 17 (Detailhandel en ambachten)  WGA-totaal: 0,83%
ZW-flex: 0,48%
Sector 45 (Zakenlijke dienstverlening III)  WGA-totaal: 0,89%
ZW-flex: 0,54%
  • Het is mogelijk om maximaal 50% van de WGA-totaal premie te verhalen op uw werknemers. Als u dit doet, moet u de premie inhouden op het nettoloon van uw werknemers. Als u de premie niet verhaalt, hoeft u over de niet-verhaalde premie geen loonheffingen te betalen. Het premiedeel ZW-flex kunt u niet verhalen op uw werknemers.
  • Kleine werkgevers zullen van de Belastingdienst een brief met de Whk-sectorpremie ontvangen. Hiertegen kunt u geen bezwaar maken.
  • Middelgrote en grote werkgevers ontvangen van de Belastingdienst een beschikking met een specificatie van de berekening van de gedifferentieerde premie Whk. Het is belangrijk dat u deze berekening goed controleert. Klopt de berekening niet? Teken dan binnen 6 weken bezwaar aan. 
  • Eigenrisicodragers betalen een premie van 0% voor de premiecomponenten waarvoor zij eigenrisicodrager zijn geworden. Het WGA-totaal risico en/of ZW-flex risico kan worden verzekerd via private verzekeraars, maar werkgevers kunnen deze risico’s ook zelf dragen. U kunt tweemaal per jaar eigenrisicodrager worden: op 1 januari en op 1 juli.

Premies arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 2020

NV Schadeverzekering Metaal en Technische bedrijfstakken (NV Schade) heeft de premies voor 2020 gepubliceerd. De premie voor de WIA-werknemersverzekeringen is voor 2020 lager dan vorig jaar. 

De verzekeringen zijn ontwikkeld door de sociale partners in de Metaal en Techniek, de Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven en de Tankstations en Wasbedrijven. In de regel zijn alle werknemers in de branche verzekerd voor de WIA-werknemersverzekering. Een overzicht van de verschillende verzekeringen en wat zij precies inhouden vindt u op de website van NV Schade.

De premie van de verzekering WIA-excedentverzekering Top verschilt per werknemer, omdat deze per werknemer vastgesteld wordt. Wilt u weten wat de kosten voor uw bedrijf zijn? Neem dan contact op met NV Schade: info@nvschade-mt.nl, 0800-51 40, www.nvschade.nl.

In onderstaand schema vindt u de verschillende premies voor 2019.

Verzekering Werkgever Werknemer
WIA-werknemersverzekering* 0,3615% 0,3615%
WIA-excedentverzekering** - 2,76%
WIA-excedentverzekering Top*** Premie op maat  Premie op maat 
WGA-basisverzekering 0,4755% 0,4755%

* De premie wordt berekend over het brutoloon tot het maximum sociale verzekeringsloon (SV-loon). Dit zijn alle vaste looncomponenten op jaarbasis die u met uw werknemer heeft afgesproken.
** De premie voor de WIA-excedentverzekering wordt berekend over het brutoloon vanaf het maximum SV-loon tot maximaal € 100.000.
*** De premie voor de WIA-excedentverzekering Top is een premie op maat en wordt berekend over het jaarinkomen tussen € 100.000 en € 300.000.

Premies sociaal fonds

Bedrijven die onder de cao voor het Tankstation en Wasbedrijf vallen dragen premie af aan het sociaal- en opleidingsfonds (SFTW en OOTW). De premie is een percentage van de loonsom. De premies voor beide fondsen voor 2020 zijn nog niet bekend.
Het grensbedrag voor de premieberekening bedraagt in 2020 € 78.348,-

Pensioenpremie

Voor bedrijven die vallen onder de cao Tank en Was gelden de volgende premieverdelingen: 

Pensioenpremie basisregeling tot en met het grensbedrag van € 78.348: 22,2% premie  
Werkgever: 11,92% premie (53,7% van de pensioenpremie)  
Werknemer: 10,28% premie (46,3% van de pensioenpremie)  
  
VPL-premie overgangsrechten: 5,78%  
Werkgever: 5,78% premie (100% van de VPL-premie)  
Werknemer: 0,00% premie (0% van de VPL-premie) 

De franchise is € 14.554. Meer informatie kunt u vinden op de website van PMT. Heeft u vragen over de pensioenregelingen, neem dan contact op met Freddo Wieringa, onze contactpersoon van PMT. U kunt hem bereiken op tel. 06 – 2124 5169.

Premie derde WW-jaar

Voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 is de premie voor het derde WW-jaar vastgesteld op 0,4%. De premie wordt berekend over hetzelfde jaarsalarisbegrip die voor pensioen (PMT) wordt gebruikt. Het grensbedrag voor de premieberekening bedraagt in 2020 € 78.348,-.

Meer informatie over het derde WW-jaar:

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring