De cao's

Laatste update 17 maart 2021 Leestijd: 5 min

02 Welke cao geldt bij BOVAG Schadeherstelbedrijven

Welke cao moeten schadeherstelbedrijven toepassen? De cao Carrosseriebedrijf, afgesloten door FOCWA, of de cao Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijven (MvT), afgesloten door BOVAG? Het is een vraag die vaker gesteld wordt sinds BOVAG de afdeling Schadeherstelbedrijven oprichtte.

Welke cao van toepassing is binnen een bedrijf hangt af van de werkingssfeer van de cao en de werkzaamheden die erin beschreven staan. We zetten de verschillen op een rijtje. 

Werkingssfeer en werkzaamheden

Om te bepalen welke cao een bedrijf moet toepassen wordt er gekeken naar twee zaken
  1.  De werkingssfeer van een cao
  2.  De werkzaamheden die in een cao genoemd worden
Voert de werknemer hoofdzakelijk werkzaamheden uit die in een cao worden beschreven, dan vallen de werknemers onder de werkingssfeer van die betreffende cao. Zo geldt voor medewerkers in een schadeherstelbedrijf dat deze onder de cao Carrosseriebedrijf vallen als ze het merendeel van de uren die ze per week werken, besteden aan werkzaamheden die beschreven staan in de cao Carrosseriebedrijf. 

Voorbeeld

Een ondernemer met een autobedrijf waarin 10 fte in de onderhoudswerkplaats werkzaam is heeft naast deze werknemers 8 fte in de schadewerkplaats ondergebracht. Deze ondernemer kan voor zijn 18 werknemers de  cao Motorvoertuigen aanhouden. Het merendeel van de werkzaamheden die de werknemers verrichten valt immers onder de cao MvT. Het lidmaatschap van een branchevereniging of de SBI-code waaronder het bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel maakt dit niet anders.

De situatie wordt anders als de schadewerkplaats en de onderhoudswerkplaats van bovengenoemde ondernemer elk in een aparte juridische entiteit zijn ondergebracht. In dat geval is er sprake van twee verschillende bedrijven waarvan apart bepaald wordt welke cao moet worden toegepast op basis van de werkzaamheden. Worden binnen het schadebedrijf van die ondernemer hoofdzakelijk werkzaamheden verricht die beschreven zijn in de cao Carrosseriebedrijf, dan is  op deze BV die cao van toepassing. Op de onderhoudswerkplaats is om dezelfde reden de cao MvT van toepassing.

Kortom, als een schadehersteller qua werkzaamheden en aantal overeengekomen arbeidsuren onder de carrosserie-cao valt, dan is hij verplicht om deze cao toe te passen, ondanks het lidmaatschap van BOVAG.

Meer informatie over de cao Carrosserie

Kiest een ondernemer ervoor om de cao MvT toe te passen terwijl hij qua werkzaamheden eigenlijk onder de cao Carrosseriebedrijf valt, dan wordt formeel de verkeerde cao toegepast. Instemming van de OR of een ander personeelsorgaan maakt dit niet anders. Gevolgen van het toepassen van de verkeerde cao kunnen onder meer zijn:
  • Afdracht aan het verkeerde sociaal- en opleidingsfonds. Werknemers kunnen hierdoor geen FOCWA-opleidingen meer volgen, maar kunnen ook niet bij OOMT terecht voor het opleidingsaanbod.
  • Afdracht aan het verkeerde pensioenfonds, terwijl afdracht aan een ander pensioenfonds verplicht is gesteld. Het afdragen van premies aan het verkeerde pensioenfonds is doorgaans het grootste risico als de verkeerde cao wordt toegepast. In de cao Carrosseriebedrijf en de cao MvT zijn de pensioenen tegen dezelfde premie ondergebracht bij PMT en heeft het geen gevolgen als de cao MvT wordt toegepast in plaats van de cao Carrosseriebedrijf, of andersom. Zou er wel sprake geweest zijn van verschillende pensioenfondsen en / of verschillende premies, dan kan het verplicht gestelde pensioenfonds waaraan geen premie is afgedragen een premienota sturen om met terugwerkende kracht premies te vorderen.
  • Het niet of onjuist toepassen van de salaristabellen, loonsverhogingen en de eenmalige uitkeringen waardoor werknemers op basis van de cao Carrosseriebedrijf een loonvordering kunnen indienen.
  • Het hanteren van een onjuist dagvenster waardoor de toeslagen voor werken buiten het dagvenster verkeerd berekend worden. Ook hiervoor kunnen werknemers een loonvordering indienen.
  • Het uitbetalen van overuren tegen een foutief percentage, waarbij ook geldt dat werknemers een loonvordering kunnen indienen.
  • Het niet geven van het juist aantal vakantie-uren of inzetbaarheidsuren waar werknemers recht op hebben.

Sancties

Als een werkgever de verkeerde cao toepast kunnen werknemers vorderingen instellen op basis van de cao die de werkgever eigenlijk behoort toe te passen en op basis van de cao die de werkgever daadwerkelijk toepast. Omdat de verkeerde cao naast de juiste cao van toepassing is geworden op de arbeidsvoorwaarden van werknemers, kunnen werknemers de vruchten plukken van beide cao’s. Werknemers moeten deze vorderingen wel binnen vijf jaar indienen, gerekend  vanaf het moment dat de vordering opeisbaar is geworden. De vorderingen verjaren namelijk na die tijd.

Niet alleen werknemers kunnen vorderingen instellen, ook de vakbond kan namens de werknemers nakoming van de cao vorderen en een schadevergoeding eisen. Hierbij valt onder meer te denken aan schade in de vorm van verlies aan werfkracht onder potentiƫle leden. Werknemers zouden immers kunnen denken dat het geen zin heeft om lid te worden van een vakbond als werkgevers een cao zonder sancties niet na hoeven te leven. Hierdoor kan het gezag van en vertrouwen in de vakbond aangetast worden. Daarbij kan de vakbond een schadevergoeding eisen voor de tijd en geld die de vakbond moest inzetten om de werkgever tot nakoming te bewegen.

Vragen

Heeft u nog andere vragen, dan kunnen BOVAG-leden terecht bij BOVAG Ledenadvies via 030 – 659 53 00.

Download de cao Carrosserie hieronder

Meer informatie over de cao Carrosserie
 

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring