BOVAG-brede brandstofvisie

Laatste update 29 mei 2019 Leestijd: 7 min

07 De actieagenda van BOVAG om de brandstofvisie te realiseren

BOVAG spant zich samen met zijn leden in om de doelen van de BOVAG-brede brandstofvisie in de praktijk te realiseren. De actiepunten worden in dit hoofdstuk opgesomd aan de hand van de 3 B’s.

Beschikbaarheid

 1. BOVAG beïnvloedt wet- en regelgeving en normeringen (bodemvoorschriften, externe veiligheid, PGS, CEN/NEN/ISO-normen) om de investeringsdrempels voor ondernemers zo laag mogelijk te maken. Waar nodig, informeert BOVAG beslissers bij relevante instanties (denk niet alleen aan ministeries en lagere overheden, maar ook aan opstellers van pseudowetgeving zoals NEN, ISO, Veiligheidsregio’s en Milieudiensten).
 2. BOVAG ondersteunt het realiseren van nieuwe vul- en laadpunten voor duurzame brandstoffen bij leden door middel van voorlichting aan ondernemers en overheden. De vereniging vervult een platformfunctie, brengt leden bij elkaar en deelt de best practices in haar netwerk. 
 3. Specifiek voor Elektra: Qua laadinfrastructuur kan het een knelpunt zijn dat 70% van de voertuigen parkeert in de openbare ruimte. Niet voor alle BEV/PHEV’s zal dan ook een laadpaal beschikbaar zijn. Het is daarom van belang dat er wordt geïnvesteerd in andere manieren van laden (inductie) en in voldoende snellaadpunten. Hier kan een kans liggen voor tankstationondernemers, waarbij BOVAG een bijdrage van de overheid verwacht om op strategische punten snellaadpalen rendabel te krijgen.
 4. Specifiek voor elektra: BOVAG zet in op de ontwikkeling van een merkoverstijgende accucheck om zijn leden (autodealers én onafhankelijke autobedrijven) ook in de toekomst hun moderne vakmanschap te kunnen laten uitvoeren. Deze accucheck stelt álle ondernemers in staat om naast nieuwverkoop ook de verkoop van tweedehands elektrische voertuigen met autoriteit ter hand te nemen. De accucheck waarborgt keuzevrijheid van de consument en garandeert een eerlijk speelveld. Om dit te realiseren zet BOVAG in op de ontwikkeling van een norm via NEN en CEN/ISO.
 5. Voor wat betreft het betalingsverkeer dreigt een monopoliepositie via zogenaamde closed loop-transacties. Zo kunnen maatschappijen transacties van alternatieve brandstofleveranciers weigeren en omgekeerd kunnen de nieuwe leveranciers eisen dat hun kaartsysteem exclusief is. BOVAG dient te verkennen of hier oplossingen voor zijn, omdat voor consumenten open betaalsystemen en keuzevrijheid voorop moeten staan. Tevens zullen ondernemers minder snel met alternatieve aanbieders van brandstoffen in zee gaan als deze exclusiviteit via de betaalkaart afdwingen – dit komt de penetratiegraad van nieuwe brandstoffen niet ten goede.

Betaalbaarheid

 1. Met de juiste fiscale beleidsprikkels op brandstoffen- en voertuiggebied, krijgen alle duurzame oplossingsrichtingen de kans om tot volle wasdom te komen. Omwille van de positie van het kwetsbare ondernemerschap in de grensstreek, mag de overheid daarbij niet eenvoudigweg aan de accijnsknoppen te draaien. Dit beïnvloedt namelijk direct de concurrentiepositie van Nederlandse ondernemers ten opzichte van hun Belgische en Duitse collega’s. Europese afstemming – tenminste met België en Duitsland – of compensatie voor getroffen tankstationhouders is noodzakelijk.
 2. De forse verlaging van de CO2 uitstoot die de sector mobiliteit en transport richting 2050 moet bereiken geldt tank-to-wheel. Brandstoffen en energiedragers voor voertuigen die hierbij tank-to-wheel worden beschouwd als nulemissie zijn: elektriciteit, waterstof, vloeibare biobrand¬stoffen en groen gas (binnen onder andere het SER-akkoord en de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek). Hoewel er bij auto’s op vloeibare biobrandstoffen en groen gas CO2 uit de uitlaat komt (de zogenoemde ‘tailpipe emissie’ is niet nul), tellen ze vanwege het klimaatneutrale karakter (well-to-wheel) van de gebruikte brandstof dus tank-to-wheel als nulemissie voor de CO2 reductie¬doelen. BOVAG zou dat perspectief graag betrekken bij robuustere fiscalisering op brandstofniveau. Wordt het klimaatvriendelijke karakter van groengas, waterstof en biobrandstoffen verwerkt in een gunstigere brandstofaccijns, dan kan dit de afzet van nieuwe brandstoffen een belangrijke impuls geven. Aan de ene kant daalt zodoende de TCO (total cost of ownership) van een voertuig op een alternatieve brandstof, terwijl een gunstiger accijnsregime tegelijkertijd voor berijders van een geschikt benzine-, diesel- en gasvoertuig een prikkel kan zijn om te kiezen voor de groene variant in plaats van de grijze: bio-ethanol in plaats van benzine, biodiesel in plaats van diesel en groen gas in plaats van grijs methaangas.
 3. Subsidies kunnen innovatieve ondernemers het laatste zetje geven om hun business case rendabel te maken, juist als het om startinvesteringen gaat. BOVAG verstrekt zijn leden informatie over lokale, regionale, landelijke en Europese subsidieregelingen en cofinancieringsregelingen en brengt leden en financiers samen om zo een ideaal investeringsklimaat te bewerkstelligen. BOVAG ontwikkelt hiertoe om te beginnen een kennisplatform waar actueel subsidienieuws voor leden wordt aangeboden. Wél is het van belang dat de overheid bij subsidieprogramma’s duidelijkheid geeft voor de langere termijn. Het probleem zit meestal namelijk niet in de startinvestering (Capex), maar in de operationele kosten na de startinvestering (Opex); anders loopt Nederland het risico dat locaties die mede met subsidie van de grond zijn gekomen, alsnog de activiteiten moeten staken vanwege de hoge operationele kosten. Dat geldt voor alle nieuwe brandstoffen met een niet-rendabele top. 

Betrouwbaarheid

 1. Fiscale schommelingen en keuzes op de korte termijn zijn fnuikend voor het investeringsbeleid van ondernemers en prikkelen consumenten niet om een voertuig op een duurzame brandstofvariant aan te schaffen. De autofiscaliteit zou voorts moeten bevorde¬ren dat auto’s op alternatieve brandstoffen in Nederland blijven, zoals voor elektrisch vervoer bijvoorbeeld wordt bepleit in de Motie Groot. Deze motie roept de overheid op om een plan te maken waarmee de doorstroming van (semi-)elektrische auto’s van de zakelijke naar de particuliere markt zo soepel mogelijk verloopt.
 2. BOVAG gelooft in bronmaatregelen en lobbyt actief voor strenge en duidelijke CO2-normen voor  personenvoertuigen en bestelauto’s op weg naar 2035. In 2016 heeft BOVAG met ANWB, Natuur & Milieu en het Ministerie van I&M onderhandeld over een Nederlands standpunt (70 g/km in 2025 en 35 g/km in 2030) dat ingebracht is in Europa. Nu is het zaak om de ontwikkelingen rond het Europese kader nauwlettend in de gaten te houden en waar mogelijk te beïnvloeden.
 3. Specifiek voor biobrandstoffen:  I&M stelt een verhoging van de jaarverplichting in 2020 van 10% naar 16,4% voor. Deze verhoging is noodzakelijk om voldoende bijdrage van de sector Transport zeker te stellen voor het bereiken van de algemene 14% doelstelling hernieuwbare energie in eindgebruik  in 2020. BOVAG vraagt van de overheid om het pad naar meer bijmenging ook ná 2020 robuust en in overleg met de branche vast te stellen, zodat ondernemers in de tankstationbranche én voertuigproducenten op tijd kunnen reageren. Daarnaast wijst BOVAG erop dat er ook voor de high-blends robuust beleid ontwikkeld moet worden in overleg met het Platform Duurzame Biobrandstoffen.
 4. Specifiek voor waterstof: Voor waterstoftankstations is inmiddels een technische veiligheidsnorm beschikbaar met de PGS 35. Voor garages bestaan echter nog geen veiligheidsvoorschriften. BOVAG pleit voor opname van deze regels in PGS 26 (stalling en onderhoud van LNG- en CNG-voertuigen) of voor een eigen PGS, zodat de opmars van waterstof niet stopt bij het voorterrein van het autobedrijf.
 5. Specifiek voor waterstof: Voor niet-openbare vulpunten geldt een MIA/VAMIL aftrek, voor openbare vulpunten niet. BOVAG vraagt de overheid om deze weeffout te herstellen. Daarnaast is meer transparantie en ondersteuning nodig in Europese aanbestedingsprocedures, want daar ontbreekt het nu aan. Het waterstofplatform H2NL zou duidelijkheid moeten bieden over de regels en voorschriften die gelden voor inschrijving bij subsidierondes.

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring