BOVAG-brede brandstofvisie

Laatste update 29 mei 2019 Leestijd: 3 min

09 Bijlage: wettelijk kader

De uitstoot van CO2 draagt voor een belangrijk deel bij aan klimaatverandering. Daarom is in de EU en in het Nederlandse SER Energieakkoord onder meer afgesproken om de CO2 uitstoot van mobiliteit en transport richting 2050 fors te verlagen.

BOVAG omarmt als ondertekenaar van het SER Akkoord de ambitie dat in 2050 de broeikasgasemissie van de mobiliteit- en transportsector met minimaal 60 procent is gereduceerd ten opzichte van 1990. Via een ingroeimodel met tussendoelen zijn vanaf 2035 alle nieuw verkochte personenauto’s in staat om CO2-emissievrij te rijden; in 2050 geldt dit voor alle personenauto’s.

Voor wat betreft de reductie van CO2-uitstoot zou het Klimaatakkoord van Parijs (COP 21) uit 2015 tot gevolg kunnen hebben dat de doelen uit het Nederlandse SER Akkoord eerder zouden moeten worden gerealiseerd. Door het verdrag van Parijs zijn de energiedoelen namelijk verhoogd van 60% (Nederlands SER Energieakkoord) naar 80% tot 95% CO2 reductie in 2050 t.o.v. 1990, zonder dat er sectorale doelen zijn afgesproken. Op dit moment is nog niet duidelijk  hoe ‘Parijs’ gehaald moet worden (Een PBL-beleidsstudie naar de implementatie van Parijs COP21 uit 2016 spreekt nog altijd over 2035) en evenmin is het effect op de sector verkeer en vervoer bekend. Daarom blijft tot die duidelijkheid er is voor BOVAG 2035 als stip op de horizon staan. In een grafiek ziet de klimaatopgave qua CO2 er als volgt uit (bron: I&M, juni 2017):

Extra-iogave-bij-transitiepad-mobiliteit-naar-80-en-95-procent-(1).png

Naast de uitstoot van broeikasgassen is er bij motorvoertuigen ook sprake van uitstoot die schadelijk is voor de leefomgeving, zoals stikstof (NOx), fijnstof (PM10) en ultrafijnstof (PM2,5). Gezondheid is in de afgelopen jaren nadrukkelijk op de agenda gezet door lokale overheden en NGO’s. BOVAG ziet dat het verkeer uiteindelijk niet alleen zuinig moet zijn (CO2 neutraal) maar ook schoon. De brandstoffen van de toekomst moeten hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Verschillende Europese Richtlijnen, waaronder de Richtlijn Luchtkwaliteit en de NEC Richtlijn bepalen uiteindelijk dat de uitstoot van NOx, SO2 en PM beperkt moeten worden. Nederland heeft deze regels verankerd in de Wet Milieubeheer en twee verbeterprogramma’s: de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) voor NOx-en en het Nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit (NSL)  voor PM10 en NOx. De PAS heeft met name betrekking op industrie en landbouw, indirect wordt verkeer genoemd. Het NSL heeft direct betrekking op reductie van NOx en PM door het verkeer.

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring