Aannemen nieuwe medewerker

Laatste update 29 maart 2023 Leestijd: 5 min

06 Werken met een AOW‘er

Het is mogelijk om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met een medewerker die de AOW-leeftijd al heeft bereikt. Er gelden andere regels en meer vrijheden op het gebied van de arbeidsovereenkomst in vergelijking met het aannemen van een ‘gewone’ medewerker.

Aantal tijdelijke contracten (ketenregeling) 

Met een medewerker die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, kunt u 6 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd sluiten voor een periode van maximaal 48 maanden. Deze keten is dus ruimer dan de normale wettelijke keten. Na meer dan 6 opvolgende tijdelijke contracten of na 4 jaar wordt het tijdelijke contract automatisch een contract voor onbepaalde tijd.  
Alleen arbeidsovereenkomsten die u na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd met de medewerker heeft gesloten tellen mee in de keten. Bij een tussenperiode van meer dan 6 maanden gaat er een nieuwe keten lopen.

Doorwerken na bereiken AOW-gerechtigde leeftijd

Heeft u een medewerker in dienst die na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd bij u wil blijven werken? Volgens de wet eindigt de arbeidsovereenkomst niet vanzelf, maar mag u deze wel opzeggen met als reden dat de medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. In de cao MvT, cao Carrosseriebedrijf en de cao Tank & Was is geregeld dat de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd automatisch eindigt. U moet deze medewerker dus vanaf de dag van de AOW-leeftijd een nieuwe arbeidsovereenkomst voor een AOW’er aanbieden. Dat mag ook een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zijn. Leg de nieuwe afspraken wel altijd schriftelijk vast in een nieuwe arbeidsovereenkomst.

CAO van toepassing?

Zowel in de cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf, de cao Tankstations en Wasbedrijven als de cao voor het Carrosseriebedrijf is vastgelegd dat de cao in principe van toepassing is op de arbeidsovereenkomst met een AOW’er. Wel is het bij al deze cao’s mogelijk om schriftelijk af te spreken dat de cao niet van toepassing is. Doet u dat, dan hoeft u geen rekening te houden met zaken als salarisverhogingen en toeslagen.

Is de cao wel van toepassing, dan staat in de cao zelf of sommige artikelen toch niet van toepassing zijn.

Uitzondering bij de cao MvT zijn de salaristabellen. Die gelden niet voor AOW’ers. 

Uitzondering bij de cao Carrosseriebedrijf zijn de salaristabellen. Daarnaast krijg een AOW’er geen extra vakantiedagen voor de oudere medewerker en zijn er andere regels voor de vakantiebijslag.


Hieronder worden de regelingen van de wet uitgewerkt. Als de cao van toepassing is, zult u in de gaten moeten houden of u naar de wet of de cao moet kijken.

Opzegtermijn

Voor AOW’ers geldt altijd een opzegtermijn van één maand. Let op dat u de arbeidsovereenkomst niet zomaar kunt opzeggen. Hiervoor gelden de normale wettelijke ontslagregels.  Bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd mag er volgens de wet éénmaal zonder toestemming van het UWV of de kantonrechter worden opgezegd. Die mogelijk is bij de cao MvT, de cao Carrosseriebedrijf en de cao Tank & Was al gebruikt doordat de cao voorschrijft dat de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de AOW-leeftijd van rechtswege eindigt.

Loondoorbetaling bij ziekte

Wanneer een AOW-gerechtigde medewerker ziek wordt hoeft u hem volgens de wet slechts 13 weken loon door te betalen. Per 1 juli 2023 wordt deze 13 weken aangepast naar 6 weken loondoorbetaling bij ziekte. Als u de toepassing van de cao heeft uitgesloten dan geldt hiervoor de wettelijke loondoorbetalingsverplichting van 70% van het loon en minimaal het minimumloon. Is er wel een cao van toepassing dan moet u zich de genoemde periode houden aan de hoogte die in de cao staat. Ook gelden er beperkte re-integratieverplichtingen. Zo hoeft u geen plan van aanpak op te stellen. Na 13 weken ziekte kunt u bij het UWV een ontslagvergunning aanvragen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid of de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen.  

Geen transitievergoeding 

Medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt hebben geen recht op een transitievergoeding. Dit geldt ook als de medewerker na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd bij u in dienst blijft of nieuw in dienst komt. 

Loonbelasting en sociale premies 

Voor een AOW-gerechtigde medewerker hoeft u geen WW-, ZW-, WIA- en AOW-premies meer af te dragen. Hierdoor houdt de medewerker netto meer over en kan hij met een lager brutoloon hetzelfde verdienen als een jongere medewerker. 

Salaris

Een medewerker moet minimaal het wettelijk minimumloon verdienen. Vanuit goed werkgeverschap en gelijke behandeling kan het redelijk zijn om een medewerker die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt netto hetzelfde te belonen als andere medewerkers die hetzelfde werk doen. Het is namelijk niet de bedoeling dat de medewerker voor gelijke arbeid in netto-inkomen achteruitgaat.  

Vakantiedagen 

Een AOW’er bij wie de cao niet van toepassing is verklaard, heeft recht op de wettelijke vakantiedagen: 20 dagen per jaar bij een fulltime dienstverband (namelijk viermaal de wekelijkse arbeidsduur). Het is uiteraard toegestaan om de medewerker extra vakantiedagen toe te kennen.

Voorbeeld arbeidsovereenkomst

Speciaal voor medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, heeft BOVAG een model voor een arbeidsovereenkomst opgesteld. Gebruik deze om de gemaakte afspraken vast te leggen. In de arbeidsovereenkomst moet u de keuze maken welke cao u uit wil sluiten.

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring