Corona > Steunmaatregelen vanuit de overheid > NOW > Hoe zit het nu precies met het wel/niet mogen uitkeren van bonussen en dividend?

Hoe zit het nu precies met het wel/niet mogen uitkeren van bonussen en dividend?

Aanvankelijk was er in de NOW 1 geen verbod op het uitkeren van bonussen of dividend en het inkopen van eigen aandelen. Gaandeweg de looptijd van de NOW 1 is de regeling uitgebreid met de mogelijkheid om een aanvraag als werkmaatschappij te doen als de groep waarvan de werkmaatschappij onderdeel uitmaakt geen 20% omzetdaling realiseert, maar een individuele werkmaatschappij binnen deze groep wel. Met de introductie van die mogelijkheid is er – als voorwaarde hiervoor - ook een verbod gekomen op het uitkeren van bonussen of dividend en het inkopen van eigen aandelen

Voor de NOW 1 geldt dus alleen een bonus- en dividend verbod, en een verbod op het inkopen van eigen aandelen, wanneer er een aanvraag op werkmaatschappijniveau is gedaan. Het dividendverbod geldt voor het hele internationale concern. Ook voor de buitenlandse bedrijfsonderdelen. Dit is dus een heel breed verbod. Het bonusverbod zit specifiek op het bestuur of de directie van de moedermaatschappij/groepshoofd en de aanvragende werkmaatschappij(en).

In de NOW 2, NOW 3 en NOW 4 is er verschil gemaakt tussen een aanvraag op concernniveau (standaard-vorm) en een aanvraag op werkmaatschappijniveau:

Aanvraag op concernniveau
Wanneer de aanvrager voor de berekening uitgaat van de omzetdaling op concernniveau dan geldt het verbod alleen voor de aanvragende bedrijfsonderdelen zelf. Ieder bedrijfsonderdeel binnen een concern die NOW aanvraagt mag dus geen bonussen- en dividend uitkeren. Niet intern aan het eigen bestuur maar ook niet aan de (buitenlandse) moeder. Een bedrijfsonderdeel dat zelf geen NOW heeft aangevraagd mag wel bonussen en dividend uitkeren. Een bedrijfsonderdeel dat geen SV-loon in Nederland heeft en dus zelf ook nooit een aanvraag voor de NOW kan doen, kan dus altijd bonussen/dividend uitkeren en eigen aandelen inkopen. Omdat het zelf geen NOW aanvraagt, is het bedrijfsonderdeel niet aan dit verbod gehouden. Het regime is hierop van begin af genuanceerder vormgegeven dan het NOW 1-regime.

Aanvraag op werkmaatschappij niveau
Wanneer het concern geen 20% omzetdaling heeft maar een individuele werkmaatschappij binnen het concern wel 20% of meer omzetdaling heeft, gelden dezelfde voorwaarden als bij de NOW 1. Het gehele concern moet zich dan aan het dividendverbod houden. Ook de bedrijfsonderdelen die niet zelf aanvragen en ook de bedrijfsonderdelen die geen SV-loon in Nederland hebben. De gedachte hierachter is dat wanneer er een werkmaatschappij NOW nodig heeft terwijl de rest van het concern nog wel goed genoeg draait, het bedrijf zelf eerst de verliezen van de werkmaatschappij(en) dient op te vangen en dus vanuit die maatschappelijke verantwoordelijkheid geen dividend uitkeert. Het bonusverbod ziet specifiek op het bestuur of de directie van de moedermaatschappij/groepshoofd en de aanvragende werkmaatschappij(en).

Arbeidsrechtelijke bonusafspraken en de NOW

Alle bonussen aan management, directie, niet zijnde bonussen aan overig personeel over 2020 en 2021 zijn niet toegestaan. Het aanvragen van de NOW is een keuze van de werkgever. Mocht een werkgever NOW willen aanvragen dan zal dit als gevolg hebben dat eerder gemaakte arbeidsrechtelijke afspraken herzien moeten worden. De werkgever zal in gesprek moeten gaan met het personeel.

Periode bepaling bonusbeperking

In de regeling is opgenomen dat werkgever of rechtspersoon geen dividenden aan aandeelhouders uitkeert of bonussen aan de Raad van Bestuur, bestuur en directie van het concern en de rechtspersoon of vennootschap (waaronder mede begrepen winstdelingen) koopt geen eigen aandelen in. Met dividend worden andere winstuitkeringen aan derden gelijkgesteld.
Het verbod geldt over de jaren 2020 (eerste, tweede en derde tranche NOW) en 2021 (vierde, vijfde en zesde tranche). Uitbetaling van de bonus over deze jaren is dus nooit toegestaan, ongeacht het moment van uitbetaling.

Overeenkomst werknemersvertegenwoordiging verplicht bij vaststelling NOW 4

In de NOW 4 is een aanvullende voorwaarde opgenomen met betrekking tot het uitkeren van bonussen en dividend. Werkgevers zijn namelijk verplicht om bij een NOW 4-aanvraag waarvoor een accountantsverklaring nodig is een overeenkomst te sluiten met een vertegenwoordiging van werknemers over hoe men omgaat met het uitkeren van bonussen en dividend. 

Voor de NOW 4 is een accountantsverklaring nodig wanneer het voorschot of het definitieve subsidiebedrag 125.000 euro of meer is of wanneer de aanvraag op werkmaatschappijniveau is ingediend. Pas wanneer een bedrijf de vaststellingsaanvraag voor NOW 4 indient moet het beschikken over een ondertekende overeenkomst met de werknemersvertegenwoordiging. Bij het aanvragen van de subsidie is namelijk niet altijd bekend of uiteindelijk een accountantsverklaring nodig is. Blijkt bij de vaststelling dat deze overeenkomst er niet is, dan wordt de NOW 4-subsidie op nihil gesteld. De afspraken in de overeenkomst moeten bepaald worden tussen werkgever en de werknemersvertegenwoordiging.

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring