Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans

Laatste update 06 juni 2019 Leestijd: 4 min

Het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans wordt waarschijnlijk op 1 januari 2020 ingevoerd. De Eerste Kamer heeft ingestemd met dit wetsvoorstel waarmee het voor werkgevers aantrekkelijker is om personeel in vaste dienst te nemen in plaats van tijdelijk. Nu het wetsvoorstel is aanvaard in de Eerste Kamer gaat het naar het Kabinet van de Koning voor ondertekening door de Koning. De WAB zal waarschijnlijk op 1 januari 2020 ingevoerd worden. 

Het kabinet wil met de verbeteringen en reparaties in het wetsvoorstel onder andere het evenwicht tussen vaste en flexibele contracten herstellen. BOVAG heeft eerder al haar zorgen geuit met betrekking tot dit wetsvoorstel en de verhoging van arbeidskosten. Maar ondanks de forse kritieken zal de Wet Arbeidsmarkt in Balans ingevoerd gaan worden.

De WAB bevat een reeks maatregelen die betrekking hebben op het ontslagrecht, flexibele arbeid en WW-premie. De wijzigingen op een rij:

Introductie cumulatiegrond ontslagrecht 

Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden. Er wordt namelijk een nieuwe ontslaggrond toegevoegd, de cumulatiegrond. Wanneer u nu een medewerker wilt ontslaan dan moet volledig voldaan worden aan één van de acht in de wet genoemde gronden voor ontslag. Na invoering van de WAB is het mogelijk om verschillende ontslaggronden te combineren. Wordt deze cumulatiegrond gebruikt, dan kan de rechter een extra vergoeding bovenop de transitievergoeding toekennen aan de medewerker ter hoogte van maximaal 50% van de transitievergoeding.  

Berekening transitievergoeding 

Vanaf indiensttreding krijgen medewerkers recht op een transitievergoeding bij ontslag of niet voortzetting van de arbeidsovereenkomst. Dit geldt dus ook bij een opzegging door de werkgever tijdens de proeftijd. Het vereiste dat zij hiervoor eerst minimaal twee jaar in dienst moeten zijn, vervalt. De transitievergoeding wordt echter lager bij langere dienstverbanden. Medewerkers bouwen namelijk geen hogere transitievergoeding meer op als ze langer dan tien jaar in dienst zijn geweest. Verder worden kleine werkgevers gecompenseerd voor het betalen van de transitievergoeding wanneer ze hun bedrijf beëindigen wegens pensionering of ziekte. 

Verruiming ketenregeling 

De mogelijkheid om tijdelijke contracten te sluiten wordt met het wetsvoorstel uitgebreid. Met de wetswijziging wordt de periode van maximaal twee jaar verlengd naar maximaal drie jaar. Werkgevers kunnen dan dus drie tijdelijke contracten binnen een periode van drie jaar aangaan met een medewerker. 

NB. in de cao’s MvT en Tank & Was  is bepaald dat medewerkers na drie tijdelijke contracten in twee jaar tijd recht hebben op een vast contract. Voor bedrijven die vallen onder deze cao’s zal de WAB dus geen wijziging in de ketenregeling betekenen. 

Nieuwe indeling WW-premie  

Werkgevers moeten een hogere WW-premie betalen voor medewerkers met een flexibel contract dan voor medewerkers met een vast contract. Nu is de WW-premie afhankelijk van de sector waarin het bedrijf actief is. De sectorpremie WW komt zodoende te vervallen. Hoe hoog de premie gaat worden is nog niet bekend. 

Andere regels oproepkrachten 

Werkgevers moeten jaarlijks een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang aan een medewerker met een nulurencontract of min-maxcontract. Het aanbod moet minimaal gelijk zijn aan de gemiddelde urenomvang per maand in het voorafgaande jaar. Daarnaast is een oproepkracht alleen verplicht om gehoor te geven aan een oproep als hij minimaal vier dagen van tevoren is opgeroepen. Als binnen die periode de oproep weer wordt ingetrokken, heeft de medewerker toch recht op loon over de oproep, ondanks dat hij niet heeft gewerkt. 

Andere status payrollers 

Payrollwerknemers krijgen dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers die direct in dienst zijn bij de werkgever. Ook krijgen ze recht op een adequaat pensioen. Daarnaast kunnen payrollbedrijven straks geen uitzendbeding en ruimere ketenbepaling meer hanteren voor payrollwerknemers.  

Vragen? 

Heeft u vragen over een of meer wijzigingen? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via ledenadvies@bovag.nl of 030 – 65 95 300. 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring