Klimaatplan kabinet getuigt van realisme

Laatste update 28 juni 2019 Leestijd: 5 min

Het kabinet heeft de voorstellen uit het Klimaatakkoord voor het onderdeel mobiliteit, doorvertaald naar een afgewogen en realistisch pakket maatregelen. BOVAG vindt het belangrijk dat haar uitgangspunten, namelijk verhogingen van BPM en MRB – waar eerder sprake van was - van de baan zijn, en dat er inzake EV gewaakt wordt voor overstimulering. Punt van zorg is dat op gebied van bijtelling voorgesteld wordt Autobrief II voor het jaar 2020 open te breken. Daar is BOVAG uitgesproken tegenstander van. 

Met het pakket maatregelen dat het kabinet inzake klimaat nu voorstelt, lijkt de mobiliteit een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. BOVAG onderschrijft het belang daarvan en heeft om die reden meegepraat aan de Mobiliteitstafel. De voorstellen die daar zijn ontwikkeld, zijn nu door het kabinet vertaald in beleidsvoornemens. Wat BOVAG positief stemt, is dat er gekozen is voor realisme, aldus Bertho Eckhardt, algemeen voorzitter van BOVAG. Het kabinet heeft gekeken naar de politieke realiteit en praktische uitvoerbaarheid, en had ook oog voor onnodige marktverstoring, zoals BOVAG ook steevast bepleit. 

Taboe 

Het is goed dat bij het kabinet nu het taboe rond betalen naar gebruik is verdwenen en dat er drie varianten zullen worden onderzocht. BOVAG zal daar zijn bijdrage aan leveren. 
Ook goed is dat het kabinet de BPM-knop met rust laat. De nieuwverkoop heeft het immers zwaar genoeg en het verder frustreren van de nieuwverkoop zou funest zijn voor de klimaatdoelstellingen én voor de branche, zoals BOVAG bij herhaling heeft laten weten aan de bewindspersonen. 

Autobrief openbreken 

Waar BOVAG niet over te spreken is, is dat het kabinet het plan heeft opgevat om Autobrief II open te breken en volgend jaar al de bijtelling voor EV’s te verhogen. Op zich kunnen we begrip opbrengen voor stapsgewijs verhogen van de bijtelling op EV’s, maar dan pas vanaf 2021, als Autobrief III ingaat. Dan heeft de branche voldoende tijd zich daar op voor te bereiden. Nu is de situatie zo dat er al volop auto’s besteld zijn voor 2020, op basis van de fiscale regels uit Autobrief II. Daarmee zou het kabinet de branche en diens klanten in een zeer lastig parket brengen. BOVAG doet dan ook de oproep om niet eerder dan 2021 aan de bijtellingsregels te gaan sleutelen. 

Knoppen draaien 

Om dezelfde redenen heeft BOVAG ook zorgen over het voornemen dat het best omschreven kan worden als ‘de hand aan de kraan’, waarbij het kabinet zich de vrijheid toe-eigent elk jaar aan de fiscale autoknoppen te draaien. “Dat zal veel onrust in de markt veroorzaken en het bemoeilijkt een bestendige bedrijfsvoering fors. Dat geldt zowel voor dealers, importeurs als voor leasemaatschappijen. En consumenten weten daardoor te laat waar ze, bijvoorbeeld qua prijs, aan toe zijn. De markt is gebaat bij bestendig beleid. Dit leidt anders tot marktverstoring en is voor BOVAG onacceptabel. Dit moet je niet willen. Op beide punten hebben we staatssecretaris Van Veldhoven deze week overigens ook al aangesproken”, aldus BOVAG-voorzitter Bertho Eckhardt. 
 

De belangrijkste maatregelen op een rij 

Belasting 
 • Geen (extra) BPM verhoging.
 • Vrijstelling MRB voor EV blijft tot 2025, in 2025 25% en daarna betalen naar gebruik.  
 • Indien geen rekeningrijden, dan MRB naar 100% per 2026.
 • Verhoging accijns op benzine van de baan; voor diesel 1 cent.  
 • Verhoging accijns op diesel per 2021 met 1 cent en per 2023 wederom met 1 cent
 
Stimulering EV 
 • Tot en met 2025 blijft stimulering, daarna niet meer, want betalen naar gebruik vanaf 2026.  
 • Autobrief wordt opengebroken met aangepaste stimulering/bijtelling: 
  • 8% in 2020;  
  • 12% in 2021,  
  • 16% in 2022;  
  • 17% in 2025;  
  • 22% in 2026.
 • Bijtellingplafond naar 45.000 in 2020 en 40.000 in 2021.
 • Jaarlijkse monitoring (hand a/d kraan) en zo nodig bijstelling.
 • Aanschafsubsidie particulier.  
 • 2e hands markt stimulering 2021-2015 100 miljoen, waaronder voor een batterijgarantiefonds.
 
Betalen naar gebruik: er worden 3 varianten onderzocht 
 • Beprijzing per km van EV, waarbij voor fossiele auto’s het huidige systeem in stand blijft. De totale lasten binnen het autodomein dalen hierdoor per saldo. Daarbij vindt er geen differentiatie plaats naar tijd of plaats en wordt dus geen spitsheffing onderzocht. 
 • Tijd- en plaatsgebonden heffing met uitzondering van een spitsheffing voor het hele wagenpark  
 • Emissie-, tijd-, en plaatsgebonden heffing voor het hele wagenpark 
Snorfietsen
 • Partijen werken samen aan de transitie naar 100 procent emissieloze snorfietsen. Vanaf 1 januari 2025 zullen alle nieuwverkopen van snorfietsen op de Nederlandse markt emissieloos zijn.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring