Keuringsplicht bedrijfsriool geen goed idee

Laatste update 19 juli 2017 Leestijd: 0 min

BOVAG bestrijdt het plan om een keuringsplicht voor het vloeistofdichte bedrijfsriool in te voeren. Als het aan het Ministerie van Infrastructuur & Milieu ligt wordt vanaf 2018 een nieuw, en strenger, bodembeleid in de Omgevingswet van kracht. BOVAG wil eerst dat de noodzaak van zo’n keuring wordt aangetoond.

Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu wil de Omgevingswet met ingang van 2018 verder aanscherpen. Met betrekking tot bodembescherming is echter nog niet duidelijk welke regels dan van kracht worden. Sommige voornemens zijn wél al bekend, zoals het idee dat bedrijfsriolen onder een vloeistofdichte vloer wettelijk moeten worden geïnspecteerd op vloeistofdichtheid. Dit zou moeten gaan gelden voor tankstations en autowasbedrijven.
Jan Bessembinders, milieuspecialist bij BOVAG is daarover not amused. Hij maakte namens BOVAG gebruik van een inspraakmoment bij de planvorming tijdens een bodemcongres. Daarbij waren zo’n zeventig gemeentelijke milieumedewerkers aanwezig. “We snappen dat degene die de regels opstelt, van mening is dat het vloeistofdichte bedrijfsriool op lekdichtheid moet worden geïnspecteerd, maar de noodzaak is niet aangetoond. Grote lekkages zijn niet bekend, sterker nog: ze zijn niet eens geregistreerd. Bovendien zijn er nu al voldoende verplichtingen om onregelmatigheden te herkennen, zoals de jaarlijkse bedrijfsinterne controle van de vloer, de zesjaarlijkse hercertificering van de vloer, de jaarlijkse en vijfjaarlijkse controle van de olie-water-slibafscheider (OBAS), grondwaterbemonstering en de bewakingssystemen rond ondergrondse tanks. Het klopt dat er nog geen inspectieverplichting geldt voor het riool, maar hoeveel zekerheden wil je hebben?”

Gebaseerd op aannames
Bessembinders stelt voor om eerst over een langere periode gegevens te verzamelen, zodat het bodembeschermingsbeleid op de praktijk kan worden aangepast. “Jaarlijks vinden er veel keuringen plaats van vloeren, tanks, OBAS-sen en zelfs vrijwillige rioolinspecties. Het SIKB, de instantie die verantwoordelijk is voor het actueel houden van bodemnormdocumenten, kan alle inspectiegegevens rond de bodem registreren, waarna overheid en bedrijfsleven om tafel zouden moeten gaan om realistisch bodembeleid op te stellen. Op dit moment wordt er niets landelijk vastgelegd, we baseren onze inspectieregels dus op aannames en niet op vastgelegde feiten.”
BOVAG is er voorstander van om alles in het bodembeleid onder de loep te nemen en niet alleen het riool. Dus ook vloeren, tanks en de OBAS. “Wij vinden dat inspecties en keuringsfrequenties ook soepeler moeten kunnen worden ingericht als de feiten dat aantonen. Nu gebeurt het tegenovergestelde: men stelt een aanscherping van de wet voor, en wel op het punt van het riool, zonder onderzoek, zonder noodzaak en ook zonder hoor- en wederhoor. Omdat iets onzichtbaar onder de grond zit, wil dat niet zeggen dat er een onaanvaardbaar risico wordt genomen.”
 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring