Participatiewet en banenafspraak: een kennismaking

Laatste update 03 april 2018 Leestijd: 6 min

De participatiewet werd begin 2015 ingevoerd en is bedoeld als regeling voor iedereen die ondersteuning nodig heeft om te kunnen werken. De wet vervangt de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), de Wet Werk en Bijstand (WWB) en een groot deel van de Wet Wajong. Over deze wet bestaat nog veel onduidelijkheid.

BOVAG legt u graag uit wat de achtergrond is van deze wet, wat deze wet op hoofdlijnen inhoudt en wat de mogelijke gevolgen zijn voor bedrijven met meer dan 25 werknemers.

In 2013 hebben het kabinet en de sociale partners in het sociaal akkoord afgesproken dat er extra banen gecreëerd zullen worden voor mensen met een arbeidsbeperking, zowel door het bedrijfsleven als de publieke sector (de overheid). Het gaat dan om banen voor mensen uit het doelgroepregister. Dat zijn:
  • mensen die onder de participatiewet vallen en die volgens het UWV niet in staat zijn om het wettelijk minimumloon te verdienen
  • mensen met een wsw-indicatie
  • wajongers met arbeidsvermogen
Het doel van de banenafspraak is mensen met een beperking aan het werk te krijgen. Als de beoogde aantallen banen niet worden gehaald, dan kan als stok achter de deur de quotumheffing in werking treden.

Quotumheffing
Als een sector (overheid of bedrijfsleven) onvoldoende extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking creëert, dan kan binnen die sector de quotumheffing in werking treden voor bedrijven met meer dan 25 werknemers (om precies te zijn: bedrijven met meer dan 40.575 verloonde uren per jaar (31,1 uur per week maal 25 werknemers)). Voor het jaar 2015 moet het bedrijfsleven samen 6000 extra banen creëren.

In 2016 zal voor het eerst per sector (overheid of bedrijfsleven) worden beoordeeld of de banenaantallen uit de doelstelling zijn gerealiseerd. Er wordt dan gekeken naar het aantal in 2015 gerealiseerde banen. Per niet gerealiseerde arbeidsplaats lopen bedrijven met meer dan 25 werknemers het risico op een heffing van 5.000 euro per jaar. Onder een arbeidsplaats verstaat de wet 25,5 uur per week per jaar, grote en kleine banen tellen naar rato mee.

Doelgroep, arbeidsplaats en quotumpercentage
Op dit moment is het helaas nog niet mogelijk om te berekenen  hoeveel extra arbeidsplaatsen bedrijven moeten creëren om geen heffing opgelegd te krijgen als het aantal afgesproken banen niet gehaald wordt. Pas als het ministerie besluit de quotumheffing te activeren, zal een quotumpercentage worden vastgesteld. Werkgevers krijgen hierover in oktober van het jaar voordat de quotumheffing ingaat bericht. De quotumheffing kan voor het eerst in het jaar 2017 ingaan.

Bedrijven met minder dan 25 werknemers (of eigenlijk de 40.575 verloonde uren per jaar) krijgen dus niet te maken met de quotumheffing. De extra banen die deze bedrijven voor mensen uit de doelgroep creëren tellen wel mee voor de banenafspraak.

Het UWV houdt een register bij waarin mensen staan die tot de doelgroep voor de extra banen behoren. Op dit moment kunt u bij het UWV voor een specifieke werknemer navragen of deze tot de doelgroep behoort. Later dit jaar is het mogelijk om zelf via internet het register te raadplegen. Mocht u een werknemer met een beperking willen aannemen die (nog) niet tot de doelgroep behoort, dan kunt u de gemeente vragen om het UWV deze werknemer te laten beoordelen.

Ondersteuning voor werkgevers
Voor het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking zijn vanuit de overheid verschillende instrumenten beschikbaar, zoals loonkostensubsidie, jobcoaching en werkvoorzieningen.

Wilt u meer weten over het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking, neem dan contact op met het WerkgeversServicepunt bij u in de regio. Het WerkgeversServicepunt vormt het loket van waaruit gemeenten en UWV, en vaak ook andere bemiddelaars zoals sociale werkvoorzieningsbedrijven en private bemiddelaars samenwerken. Kijk hier om het WerkgeversServicepunt in uw regio te vinden.

Daarnaast is vanuit de nationale werkgeversorganisaties AWVN, VNO-NCW en MKB Nederland op de site www.werkgeversgaaninclusief.nl informatie voor werkgevers beschikbaar. Zo zijn er twee uitgebreide brochures opgesteld:
Ook de overheid heeft een kennisdocument opgesteld met veel gestelde vragen over de banenafspraak en quotumwet. Deze vindt u hier.

Meer informatie en delen van ervaringen
BOVAG zal u de komende tijd blijven informeren over dit onderwerp. Daarnaast is BOVAG geïnteresseerd in de ervaringen die u mogelijk al heeft met het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking in het kader van de banenafspraak, zodat BOVAG een goed beeld krijgt van de zaken waar leden in de praktijk tegenaan lopen.

Neem daarvoor contact op met BOVAG Ledenadvies: ledenadvies@bovag.nl of 030 6595 300. Uiteraard kunt u daar ook met vragen terecht.

Voor iedereen die zich bezighoudt met personeelszaken bij BOVAG-bedrijven is er de nieuwsbrief Werkgeverszaken. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan hier.
 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring