Mogelijkheden zorgverlof uitgebreid

Laatste update 03 april 2018 Leestijd: 3 min

De mogelijkheden voor werknemers om kort- en langdurend zorgverlof op te nemen worden 1 juli 2015 uitgebreid. Deze uitbreidingen vallen onder de aanpassingen van de Wet Arbeid en Zorg.

Kortdurend zorgverlof
De kring van mensen voor wie een werknemer kortdurend zorgverlof mag opnemen wordt uitgebreid tot familieleden in de tweede graad, zoals broers, zussen en grootouders. Daarnaast kan ook zorgverlof worden opgenomen voor huisgenoten en anderen uit de sociale omgeving van de werknemer. Het moet dan wel gaan om gevallen waarin de werknemer redelijkerwijs degene is die op basis van de relatie met die persoon de zorg op zich neemt . Deze kring was eerder beperkt tot eerstegraadsfamilieleden, inwonende (stief)kinderen en de partner. De uitbreiding van deze kring geldt ook voor langdurend zorgverlof.

Het kortdurend zorgverlof bedraagt maximaal 2 maal de wekelijkse arbeidsduur over een periode van 12 maanden. Een werknemer die kortdurend zorgverlof wil opnemen meldt dit vooraf aan de werkgever. Daarbij moet de werknemer de reden, de omvang, de wijze van opneming en de duur van het verlof  vermelden. De werknemer heeft tijdens het kortdurend zorgverlof recht op 70% loondoorbetaling, maar tenminste het geldende wettelijke minimumloon.

Langdurig zorgverlof
Voor langdurig zorgverlof geldt dezelfde uitbreiding van de kring van personen ten behoeve van wie zorgverlof kan worden aangevraagd. Ook kan een werknemer per 1 juli 2015 langdurend zorgverlof opnemen in het geval het noodzakelijk is zorg te verlenen aan een bovengenoemd persoon in geval van ziekte of hulpbehoevendheid. Daarvoor was langdurig zorgverlof alleen mogelijk in geval van levensbedreigende ziekte.

Het langdurend zorgverlof bedraagt maximaal 6 maal de wekelijkse arbeidsduur per periode van 12 maanden. Het langdurend zorgverlof dient tenminste 2 weken schriftelijk te worden aangevraagd, onder vermelding van de reden, de persoon die verzorging nodig heeft, het tijdstip van ingang, de omvang, de voorgenomen duur en de spreiding van de op te nemen uren over de week. Op eventueel verzoek van de werkgever moet de werknemer schriftelijk onderbouwen dat aan de vereisten voor langdurig zorgverlof voldaan is. De werkgever kan de verlofaanvraag dan slechts weigeren indien sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang, wat niet snel wordt aangenomen. Langdurig zorgverlof is onbetaald. Het salaris van de werknemer hoeft over de opgenomen verlofuren dus niet doorbetaald te worden.

Meer informatie
Per 1 januari 2015 zijn ook enkele andere verlofregels gewijzigd, waaronder het ouderschaps- en vaderverlof. Kijk hier voor meer informatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met BOVAG Ledenadvies: 030 6595 300.

Voor iedereen die zich bezighoudt met personeelszaken bij BOVAG-bedrijven is er de nieuwsbrief Werkgeverszaken. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan hier.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring